PL EN


2016 | 8 | 14 | 58-91
Article title

Współpraca służb i formacji specjalnych w zakresie działań specjalnych.

Content
Title variants
EN
Cooperation between special services and military special units.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono współpracę służb specjalnych z jednostkami specjalnymi. W pierwszej części materiału scharakteryzowano instytucje związane z działalnością jednostek specjalnych w Polsce. Opisano zmiany dokonane przez MON, którym ulegało Dowództwo Wojsk Specjalnych od końca 2013 r. do połowy 2015 r. Wspomniano elementy dotyczące planowania rozwoju sił specjalnych zarówno w Polsce, jak i w USA. Zaprezentowano spektrum operacji specjalnych z dość szczegółowym ich opisem. W drugiej części materiału opisano służby specjalne, których zadania sprowadzają się do zapewniania bezpieczeństwa kraju. Trzecia – ostatnia – część dotyczy współpracy służb specjalnych z formacjami specjalnymi, którą można podzielić na kilka elementów. Pierwszy z nich to współpraca związana z tworzeniem i wzajemnym wspieraniem się nowych jednostek specjalnych i jednostek antyterrorystycznych wchodzących w skład służb specjalnych. Kolejny element to współpraca, która przejawia się we wzajemnych skoordynowanych ćwiczeniach (szkoleniach), ostatni zaś – to wymiana informacji wywiadowczych i realizacja misji specjalnych oraz operacji specjalnych o zasięgu międzynarodowym. Zaprezentowana współpraca dotyczy polskich i zagranicznych jednostek oraz służb specjalnych.
EN
The article presents the work of the special services of special units. The first part of the material describes the characteristics of the institutions associated with the activities of special units in Poland and the changes made by the Ministry of National Defence during the period of the end of 2013 and mid 2015 relating to the Special Forces Command. The author has mentioned the elements involved in planning the development of the special forces, both in Poland and in the USA. The spectrum of special operations, with a fairly detailed description of special operations has also been presented. In the second part of the material special forces are described, whose tasks boil down to ensure the safety of the country. And the third – the last part of the article deals with cooperation between special services and special units. Special collaboration between the above mentioned departments and units can be divided into several components. The first one is related to the establishing of co-operation, mutual support that new special units get from antiterrorist units of special services. Another element is associated with mutual coordinated exercises. The next element of cooperation is the exchange of information, intelligence and implementation of special missions and special operations with international scope. Presented cooperation concerns Polish and foreign units and special services.
Year
Volume
8
Issue
14
Pages
58-91
Physical description
Dates
published
2016-11-15
Contributors
 • pracownik Służby Celnej (Izba Celna we Wrocławiu)
References
 • Bożek M. i in., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014, Wolters Kluwer.
 • Cecile J.J., Sekretna historia SAS, Warszawa 2013, Muza.
 • Haney E., Delta Force, Zielonka 2010, Inne Spacery.
 • Królikowski H., Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 1990–2000, Gdańsk 2001, Gdański Dom Wydawniczy.
 • Larecki J., Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007, Książka i Wiedza.
 • Łukaszewicz M., Płk Roman Polko. Gromowładny, Kraków 2005, Wydawnictwo M.
 • Marcinko R., Komandos, Kraków 2012, Znak.
 • Ryan M., Mann C., Stilwell A., Encyklopedia Oddziałów Specjalnych, Warszawa 2003, Bellona.
 • Rybak J., GROM.PL. Tajne operacje w Afganistanie, Zatoce Perskiej i Iraku, Warszawa 2005, Jeden Świat.
 • Rybak J., GROM.PL2. Tajne operacje polskich sił specjalnych, Warszawa 2009, Jeden Świat.
 • Rybak J., Komandosi. Jednostki Specjalne Wojska Polskiego, Warszawa 2003, Bellona.
 • Soyka K.K., Kotowski K., Cel za horyzontem. Opowieść snajpera GROM, Wołowiec 2015, Wydawnictwo Czarne.
 • Stankiewicz W., Współczesne jednostki antyterrorystyczne na przykładzie Special Air Service, „Kwartalnik Bellona” 2013, nr 1, s. 162–177.
 • Stilwell A., Informator o SAS i jednostkach elitarnych. Jednostki specjalne w akcji, Czerworak 2014, Vesper.
 • Stilwell A., Jednostki Specjalne w akcji. Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Płd., Warszawa 2009, Muza.
 • Tobie Ojczyzno, Warszawa 2015, Fundacja Sprzymierzeni z GROM.
 • Wojtas A., Droga wojownika. Opowieść o twórcy GROM-u generale Sławomirze Petelickim, Kraków 2013, Znak.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1534).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 107 poz. 732).
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, ze zm).
 • Jagodziński B., Rola wywiadu finansowego w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy i w jego zwalczaniu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7, s. 85–98.
 • Krugler A., SCAR-y w WZS BOR, „Special OPS” 2010, nr 1–2, s. 43.
 • Potejko P., Kuba Jałoszyński, Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7, s. 229–232.
 • Szatkowski J., Dwudziestolecie jednostki antyterrorystycznej UOP-ABW, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 8, s. 280–283.
 • http://archiwalny.mon.gov.pl/strona.php?idstrona=58&idn=1_12 [dostęp: 2 VII 2016].
 • http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/12/LG_14_20_25 [dostęp: 30 III 2014].
 • http://www.special-ops.pl/leksykon/id314,jednostka-wojskowa-agat [dostęp: 11 VII 2015].
 • http://www.jednostki-wojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=27 [dostęp: 11 VII 2015].
 • http://do.wp.mil.pl/artykuly/aktualnosci/2015-07-17-cos-dkws-przekazane-w-podporzadkowanie-dg-rsz/ [dostęp: 17 VII 2015].
 • http://wojskaspecjalne.wp.mil.pl/pl/42.html [dostęp: 13 VII 2016].
 • http://dgrsz.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2015-07-17-zmiana-w-dowodzeniu-wojskami-specjalnymi/ [dostęp: 24 VIII 2015].
 • http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,4,9242,z-zycia-wojska,zmiana-w-dowodzeniu-wojskami-specjalnymi [dostęp: 19 VII 2015].
 • http://www.znp.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74:wizja-si-zbrojnych-rp-2030&catid=12:strategie&Itemid=18 [dostęp:19 VII 2015].
 • http://www.special-ops.pl/leksykon/id245,hostage-rescue-force-jednostka-ratowania-zakladnikow-hrf [dostęp: 9 VII 2015].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Marcinko [dostęp: 1 VIII 2015].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Beckwith [dostęp: 15 III 2013].
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Air_Service [dostęp: 18 XI 2013].
 • http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2013/09/kb_marzec_2013.pdf [dostęp: 4 IV 2014].
 • http://www.military.com/special-operations/delta-force.html [dostęp: 11 VII 2015].
 • https://en.wikipedia.org/wiki/24th_Special_Tactics_Squadron [dostęp: 11 VII 2015].
 • http://jinker.org/tf20/?page_id=103 [dostęp: 11 VII 2015].
 • https://en.wikipedia.org/wiki/160th_Special_Operations_Aviation_Regiment_%28Airborne%29 [dostęp: 11 VII 2015].
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_Support_Activity [dostęp: 11 VII 2015].
 • http://www.specwarnet.net/americas/isa.htm [dostęp: 11 VII 2015].
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_Wojskowa_GROM [dostęp: 9 XI 2013].
 • http://www.formacjasgo.pl/portfolio-view/akcje-bezposrednie-da-rodzaje-i-charakter/ [dostęp: 28 IV 2014].
 • https://specjalsi.wordpress.com/2013/08/22/leksykon-specjalsow-akcje-bezposrednie/ [dostęp: 3 VII 2016].
 • http://www.specops.pl/vortal/taktyka_czarna/czarna_main.htm [dostęp: 24 VII 2016].
 • http://www.special-ops.pl/leksykon/id127,zielona-taktyka [dostęp: 24 VII 2016].
 • http://www.special-ops.pl/leksykon/id97,niebieska-taktyka [dostęp 24 VII 2016].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Walka_w_przestrzeniach_zamkni%C4%99tych [dostęp: 9 IV 2014].
 • hhttp://www.special-ops.pl/leksykon/id302,jtac-joint-terminal-attack-controller [dostęp: 27 IV 2014].
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Security_detail [dostęp: 2 VII 2016].
 • https://www.facebook.com/GenPetelicki?filter=1 [dostęp: 28 IV 2014].
 • http://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-terroryzmu/centrum-antyterrorysty/62,Centrum-Antyterrorystyczne-CAT.html [dostęp: 30 VI 2015].
 • http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/poziom-zagrozenia/858,Poziom-zagrozenia-terrorystycznego-w-RP.html [dostęp: 20 IV 2016].
 • http://faktypofaktach.tvn24.pl/podczas-misji-trudno-bylo-rozpoznac-ktory-jestseals-a-ktory-to-gromowiec,319972.html [dostęp: 5 XI 2013].
 • http://www.formacjasgo.pl/portfolio-view/sfod-d-delta-force-amerykanskaodpowiedz-na-miedzynarodowy-terroryzm/ [dostęp: 21 XII 2013].
 • http://www.special-ops.pl/aktualnosc/id2527,spotkanie-z-bylymi-zolnierzami-jw-grom [dostęp: 1 VIII 2015].
 • http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/cwiczenia-antyterrorys/524,Cwiczenia-antyterrorystyczne.html [dostęp: 24 VII 2016].
 • http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/cwiczenia-antyterrorys/524,Cwiczenia-antyterrorystyczne.html [dostęp: 24 VII 2016].
 • http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/cwiczenia-antyterrorys/cwiczenia-antyterrorys/615,CwiczeniaantyterrorystycznequotOFFSIDE2010quotpazdziernik2010r.html [dostęp: 24 VII 2016].
 • http://lublin.com.pl/artykuly/pokaz/343/byli,zolnierze,grom,szkola,policjantow, wywiad,z,bylym,dowodca,grom,u,pplk,przepiorka/ [dostęp: 28 IV 2014].
 • http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-tak-szkoli-grom-spektakularne-zdjecia-ifilm-z-zamoscia,nId,595406 [dostęp: 28 IV 2014].
 • http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/24,more,499-konferencja_sluzb_i_sil_specjalnych.html?ln=pl [dostęp: 16 IX 2013].
 • https://polish.polsofcom.pl/index.php/17-uczestnicy/41-polska [dostęp: 18 XI 2013].
 • http://bip.mon.gov.pl/f/pliki/rozne/2014/07/tekst_porozumienia_MON_i_CBA.pdf [dostęp: 28 IV 2014].
 • http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/index.php/oddzial-sg/aktualnosci/703-the-power-of-synergy-wspolpraca-strazy-granicznej-centralnego-biura-sledczego-oraz-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-w-zakresie-zwalczania-przestepczosci-transgranicznej-i-zorganizowanej.html [dostęp: 9 VII 2015].
 • http://www.abw.gov.pl/pl/aktualnosci/1175,Wspolpraca-Agencji-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-Strazy-Granicznej-i-Centralnego-B.html [dostęp: 9 VII 2015].
 • http://www.special-ops.pl/artykul/id527 [dostęp: 19 VII 2015].
 • http://wojskaspecjalne.wp.mil.pl/pl/1_47.html [dostęp: 13 VII 2016].
 • http://www.abw.gov.pl/pl/aktualnosci/1175,Wspolpraca-Agencji-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-Strazy-Granicznej-i-Centralnego-B.html [dostęp: 9 VII 2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f256ae0c-16e5-4b3c-9422-82a55b49b0cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.