PL EN


2014 | 62 | 7: Słowianoznawstwo | 091-098
Article title

Z rodowodu Sergiusza Riabinina

Title variants
EN
From Sergiusz Riabinin’s genealogy
RU
Из родословной Сергея Рябинина
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sergiusz Riabinin urodził się w Mariupolu na Ukrainie w roku 1918, umiera w Lublinie wroku 1997. Przyrodnik, poeta i myśliciel. Badacz entomofauny owadów nadrzewnych i wędrówek ptaków. Specjalizował się w fenologii, nauce o sezonowych zmianach zachodzących w materialnej jedności zjawisk przyrody organicznej i nieorganicznej w cyklu rocznym. Położył podwaliny pod tę naukę definiując szereg pojęć z zakresu fenologii. Wydał kilkanaście tomików własnej twórczości poetyckiej poświęconej między innymi: Św. Franciszkowi, św. Maksymilianowi i Matce Bożej. Wiele tekstów poświęcił naturalnemu środowisku, a także zagadnieniom ekumenizmu. Związany korzeniami rodzinnymi: rosyjsko-niemiecko-francuskimi z Lublinem od 1865 roku. W roku 1996 przekazał swój dom przy ul. Złotej 3 miastu Lublin na cele kulturalne. Był wzorem Polaka.
EN
Sergiusz Riabinin was born in Mariupol in the Ukraine in 1918 and died in Lublin in 1997. He was a naturalist, a poet and a thinker. He studied arboreal insects and migrations of birds. He specialized in phenology, the study of periodic changes occurring in the material unity of phenomena of the organic and inorganic nature in the annual cycle. He laid foundations for this science, defining numerous concepts in the area of phenology. He published more than a dozen volumes of his poetry, devoted among others to St Francis, St Maximilian and Mother of God. He dedicated many texts to the natural environment, and also to the issue of ecumenism. He was tied with Lublin from 1865 by his family roots – Russian-German-French. In 1996 he donated his house at 3 Złota Street to the town of Lublin to be used for cultural purposes. He was an example of a Pole.
RU
Сергей Рябинин родился в Марюполе на Украине в 1918 году, умер в Люблине в 1997 году. Это естествовед, поэт, мыслитель, а также исследователь энтомофауны насекомых, живущих на деревьях, и миграции пиц. Был специалистом по фенологии, науке об изменениях происходящих в материальном единстве явлений органической и неорганической природы в годичном цикле развития. Заложил основы этой науки, определяя многие понятия по фенологии. Издал более десяти поэтических сборников, посвященных, в частности, св. Франциску Ассиэскому, св. Максимилиану и Божьей Матери. Во многих текстах занимался проблемами естественной среды и вопросами экуменизма. Семейными корнями русско-немецко-французскими он был связан с Люблином с1865 года. Передал свой дом на улице Злота 3 городу Люблину. Был образцом поляка.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f257f14e-014c-4358-81b2-5f4222dbfedf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.