PL EN


2018 | 2(974) | 117-132
Article title

Porównanie wskaźników płynności finansowej polskich i czeskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w podziale na mikro-, małe, średnie i duże podmioty gospodarcze

Title variants
EN
A Comparison of Financial Liquidity Ratios in the Polish and Czech Industrial Processing Sector for Micro, Small, Medium and Large Business Entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano kształtowanie się wartości wskaźników płynności finansowej (bieżącej oraz podwyższonej) polskich i czeskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego z uwzględnieniem ich podziału na mikro-, małe, średnie i duże podmioty gospodarcze. Analizę sporządzono na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw za lata 2006–2014, zaczerpniętych z bazy danych Amadeus. We wszystkich omawianych grupach przedsiębiorstw w obu badanych krajach w analizowanych latach zaobserwowano sukcesywny wzrost wartości wskaźników płynności finansowej. Wartości średnie tych wskaźników cechowały się znacznie większą zmiennością od wartości środkowych we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Najniższe wartości obu analizowanych wskaźników w okresie objętym badaniem, zarówno w odniesieniu do polskich, jak i czeskich przedsiębiorstw, odnotowano w przypadku dużych podmiotów gospodarczych.
EN
The publication presents the development of financial liquidity ratios (current and increased) in the Polish and Czech industrial processing sectors for micro, small, medium and large business entities. The analyses are based on the financial data of companies taken from the Amadeus database for the years 2006–2014. In all of the groups of enterprises analysed in both countries, an increase in the liquidity ratios occurred. The mean values of the indicators were significantly more volatile than the median among all groups of companies. Large entities reported the lowest values of both indicators, both in Poland and in the Czech Republic.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Afonina A., Chalupský V. (2014), The Performance of High-tech Companies: The Evidence from the Visegrad Group, „Ekonomická Revue – Central European Review of Economic Issues”, vol. 17, nr 4.
 • Bieniasz A., Gołaś Z. (2008), Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, vol. 3, nr 9.
 • Grabiński K. (2013), Ocena sytuacji finansowej jednostek gospodarczych w ujęciu międzynarodowym (w:) K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy. Procesy. Zmiany, PWE, Warszawa.
 • Grabiński K., Kędzior M. (2007), Wpływ zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na wartość analityczną sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w:) Rachunkowość w teorii i praktyce, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jonas K. (2016), Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń (w:) Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, red. B. Micherda, K. Stępień, Difin, Warszawa 2016.
 • Korol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Łach K. (2016), Sources of Financing Micro-enterprises in Poland during the Crisis (w:) Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises: Problems, Concepts, Activities, red. J. Kaczmarek, K. Żmija, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 • Maślanka T. (2014), Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw (w:) Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, red. Z. Dresler, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Maślanka T. (2015), Analiza płynności sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu (w:) Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu, red. Z. Dresler, J. Wyrobek, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Kraków.
 • Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michalski G. (2007), Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 10.
 • Poczta W., Średzińska J. (2008), Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 64.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE, L 214/3.
 • Ryś-Jurek R. (2012), The Net Working Capital Management in the European Agriculture Based on the FADN Database, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. 14, z. 6.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2012), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stefko O. (2011), Zróżnicowanie między płynnością a wypłacalnością polskich producentów ogrodniczych na tle Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 90.
 • Stępień K. (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Stępień K., Kasperowicz-Stępień A. (2007), Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 750.
 • Zawadzka D. (2009), Empiryczna ocena płynności finansowej w mikro- i małych przedsiębiorstwach – ujęcie porównawcze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 34.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f25d68b6-41c8-44eb-a876-a0aabd4416c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.