PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 143-156
Article title

Cechy klientów pomocy społecznej w opiniach studentów i pracowników socjalnych – komunikat z badań

Content
Title variants
EN
Clients of Social Assistance Services Perceived by Students and Social Workers – Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących obrazu klienta pomocy społecznej w percepcji pracowników socjalnych i studentów. Realistyczny, pozbawiony uprzedzeń obraz osoby wspomaganej można uznać za podstawowy warunek, jaki musi spełnić każdy kto pragnie pomagać innym ludziom. Klienci pomocy społecznej rekrutują się ze środowisk w szczególny sposób narażonych na dyskryminację i negatywną schematyzację ich wizerunku. Przedmiotem poznania uczyniono cztery grupy tzw. "trudnych klientów" tj. alkoholików, narkomanów, bezdomnych oraz osoby chore psychicznie. Badani pracownicy socjalni i studenci z obszernej listy przymiotników mogli wybrać pięć najlepiej opisujących sylwetkę wymienionych kategorii klientów. Wspólną cechą uzyskanych tą drogą profili osobowych klienta pomocy społecznej jest dominacja cech pejoratywnych, silnie stygmatyzujących oraz małe zróżnicowanie wizerunku w grupie pracowników socjalnych i studentów. Przy czym najbardziej niekorzystnie rysuje się obraz osoby uzależnionej od alkoholu lub narkotyków, a najbardziej neutralnie przedstawia się obraz bezdomnego
EN
The aim of this article is to present the results of the research on the image of social assistance services clients perceived by students and social workers. A realistic, free of bias image of a supported person seems to be an essential condition that must be met by anyone who wants to help other people. Clients of social assistance services usually come from communities exposed in a particular way to discrimination and negative schematization of their image. The research focused on four groups of so called ‘difficult clients’, i.e. alcoholics, drug addicts, homeless and mentally ill people. The respondents (social workers and students) could choose five adjectives describing the profile of each category of clients. A common feature of personal profiles of clients of social assistance services appears to be the dominance of highly stigmatizing pejorative qualities and small variation of the image in the group of social workers and students. The image of an alcoholic or a drug addict seems to be the most negative while the most neutral one is the image of a homeless person.
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
143-156
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Adamiec M. (1996), Pomaganie – problemy i uwagi, [w:] Psychologia pomocy, red. K. Popiołek, Katowice.
 • Belmont. A. Golczyńska-Grondas (2002), Postawy przedstawicieli służb społecznych. Szanse i ograniczenia w działaniach przeciw biedzie, [w:] Przeciw biedzie, red. E. Tarkowska, Warszawa.
 • Collins D., Jordan C., Coleman C. (2008), An Introduction To Family Work.
 • De Robertis C.(1996), Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa.
 • Krasiejko I.(2010), Metodyka działania asystenta rodziny, Katowice.
 • Lipowicz E., Rybczyńska D. (1997), Obraz „trudnego klienta” w percepcji
 • studentów zaocznych pedagogiki w zakresie pracy socjalnej (komunikat z badań),[w:] Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce, red. M. Malikowski, Rzeszów.
 • Oliwa-Ciesielska M. (2003), Marginalizacja osób bezdomnych i możliwości ich społecznego uczestnictwa, [w:] Pomoc społeczna. Praca socjalna, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz.
 • Stankiewicz L. (2002), Zrozumieć bezdomność, Olsztyn.
 • Szczepkowski J. (2003), Wybrane osobowościowe aspekty funkcjonowania zawodowego pracownikow socjalnych, [w:] Pomoc społeczna. Praca socjalna, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz.
 • Wciórka B., Wciórka J. (2000), Choroby psychiczne – społeczny stereotyp i dystans. Raport z badań z grudnia 1999, Serwis informacyjny CBOS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f26233c8-37d9-423d-b33a-2518a5eb82a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.