Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 93-104

Article title

Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia jako prawo socjalne i prawo podstawowe.

Content

Title variants

EN
Constitutional right to health care as a social right and a fundamental right

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy wybranych kwestii związanych z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia. Prawo to można zakwalifikować w określonym zakresie zarówno jako prawo podstawowe (przede wszystkim ze względu na jego bezpośredni związek z nadrzędną wartością chronioną konstytucyjnie, jaką jest godność człowieka), a w określonym zakresie jako prawo socjalne. W zakresie, w jakim stanowi ono prawo podstawowe, wynikają z niego konstytucyjne prawa podmiotowe, które mogą być podstawą roszczeń jednostek. Z kolei w zakresie, w jakim stanowi prawo socjalne (wynikające z art. 68 Konstytucji), co do zasady nie stanowi podstawy roszczeń obywateli, choć nakłada obowiązki konstytucyjne na władze publiczne.
EN
The article concerns various aspects related to the constitutional right to health care. This right can be classified within a certain range both as a fundamental right (mainly because of its direct connection with the superior constitutional value which is human dignity) and as a social right. In the extent that it constitutes a fundamental right, it implies the existence of other constitutional individual rights which may be the basis for claims of individuals. On the other hand, in the extent that it constitutes a social right (resulting from the article 68 of the Constitution) in principle, it cannot constitute such basis for claims of citizens, although it imposes constitutional duties on public authorities.

Year

Volume

12

Pages

93-104

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego

References

 • Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] L. Garlicki (red.), Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • M. Piechota, Równość, a konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia. Uwagi dotyczące obywateli Unii Europejskiej, [w:] M. Zubik, A. Paprocka, R. Puchta (red.), Konstytucja w dobie europejskich wyzwań, Warszawa 2010.
 • Surówka A., Ochrona zdrowia w systemie praw i wolności, „Jurysta” 2005.
 • Trzciński J., Komentarz do art. 68 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Winczorek P., Aksjologiczne podstawy nowej konstytucji, „Państwo i Prawo” 1988, z.12
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
 • Wojtyczek K., Zagadnienia ogólne praw człowieka, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 • Zoll A., Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, „Prawo i Medycyna” 2000, z. 8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f268c2a7-865e-4791-884e-45cf2e364fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.