PL EN


2015 | 16 | 3 | 151-161
Article title

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SUBIEKTYWNĄ OCENĘ JAKOŚCI ŻYCIA WEDŁUG MODELI LOGITOWYCH

Authors
Content
Title variants
EN
FACTORS DETERMINING SUBJECTIVE EVALUATION OF THE QUALITY LIFE BY LOGIT MODELS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca przedstawia zastosowanie regresji logitowej w modelo¬waniu subiektywnych ocen w pomiarze jakości życia. Bazując na danych uzyskanych od gospodarstw domowych woj. podkarpackiego przeprowa-dzono analizę regresji logitowej. Dokonano estymacji ocen parametrów modeli dla cech związanych z gospodarstwem domowym, które decydują o możliwości wystąpienia pozytywnej lub negatywnej oceny jakości życia w dochodowych grupach kwintylowych. Umożliwiło to porównawczą anali-zę w grupach kwintylowych w zakresie wpływu określonych determinant decydujących o ocenie jakości życia w gospodarstwach domowych.
EN
This article was written based on the results of a survey conducted in 2012 in the Podkarpackie Voivodship. The paper discusses the application of tools of multivariate analytical methods i.e., logit regression. Based on empirical data of households statistically significant variables of logit models were determined. As a result of logit modeling, parameters relating to the households were found, which determine the possibility of a positive or negative assessment of the quality of life, in particular in’ income quintile groups’ of the sample.
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
151-161
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Berbeka J. (2005) Jakość życia ludności w województwie małopolskim – ocena subiektywna, Zeszyty Naukowe nr 697, Akad. Ekonomiczna w Krakowie, str. 17 –28.
 • Conceiçăo P., Bandura R. (2008) Measuring Subjective Wellbeing: A Summary Review of the Literature, United Nations Development Programme, www.undp.org/developmentstudies/
 • Cramer J. S. (2004) The early origins of the logit model, „Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences”, No. 35.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2014) Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, MPiPS, Warszawa, str. 426 – 448.
 • Ferrer-i-Carbonell A. (2005) Income and well-being: an empirical analysis of the comparison income effect, „Journal of Public Economic” 89, pp. 997 – 1019.
 • Guzik B., Appenzeller D., Jurek D. (2004) Prognozowanie i symulacje, Wydawnictwo AE, Poznań, str. 176.
 • Hoorn A. (2007) A short introduction to subjective well-being: its measurement, correlates and policy uses, Statistics, Knowledge and Policy 2007, Measuring and Fostering the Progress of Societies, OECD Publishing.
 • Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie w Polsce (2013) Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa, str. 7 – 20.
 • Knight J., Song L., Gunatilaka R. (2009) Subjective Well-being and its Determinants in Rural China, „China Economic Review”, Vol. 20, Issue 4, pp. 635 – 649.
 • Machowska – Szewczyk M., Sompolska – Rzechuła A. (2010) Wykorzystanie modelu logitowego do oceny jakości życia kobiet, MIBE, Tom XI/2, Warszawa, str. 191 – 200.
 • Ostasiewicz W. (red.) (2002) Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Panek T. (2015) Hierarchiczny model pomiaru jakości życia, Wiadomości Statystyczne, nr 6, GUS, Warszawa, str. 1 – 2.
 • Sokołowska K. (2011) Analiza wpływu dochodu oraz cech społeczno-demograficznych na zadowolenie z życia w społeczeństwie polskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 20, str. 425 – 439.
 • Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J. P. (2013) Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
 • Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS (2013) Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa, str. 17.
 • Zagórski K. (2007) Warunki życia społeczeństwa polskiego – problemy i strategie, www.ads.org.pl
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality_life/publications, Measurement of the Quality of Life: TF3 Contribution to the summary report of the Sponsorship Group [dostęp 14. 03. 2015].
 • http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009) [dostęp 15. 04. 2015].
 • http://www.diagnoza.com, Diagnoza społeczna 2006, 2007, 2009, 2011, 2013 [dostęp 10. 04. 2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2698caf-1280-4296-ae2f-0f81a3c1e855
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.