PL EN


2018 | 9 | 47 - 58
Article title

Ocena efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of the effectiveness of local debt management in Poland on the example of cities with district rights
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Efektywne zarządzanie długiem lokalnym ma istotne znaczenie zarówno w odniesieniu do absorpcji środków zewnętrznych, jak również stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł dotyczy analizy z zakresu długu komunalnego w ściśle określonym przedziale czasowym, który przypada na lata 2011-2017. Celem niniejszego tekstu jest dokonanie oceny efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone na przykładzie miast na prawach powiatu. Na potrzeby zrealizowania założonego celu została wykorzystana analiza wskaźnikowa, która umożliwiła uzyskanie odpowiedzi na pytanie o skuteczność zarządzania długiem przez badane podmioty. Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że zarządzanie długiem przez miasta na prawach wykazuje pozytywne tendencje wskazujące na poprawę efektywności tego procesu.
EN
Effective management of local debt is important both in relation to the absorption of external funds as well as the financial stability of local government units. The article concerns the analysis of municipal debt in a strictly defined time frame, which falls in the years 2011-2017. The purpose of this text is to assess the effectiveness of local debt management in Poland. The study will be carried out on the example of cities with district rights. For the purpose of achieving the assumed goal, an indicator analysis was used, which made it possible to obtain an answer to the question about the effectiveness of debt management by the surveyed entities. The obtained results allow to formulate the conclusion that debt management by cities with rights shows positive tendencies indicating improvement of the efficiency of this process.
Year
Issue
9
Pages
47 - 58
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Adinugrahan S., Ridwan M., Månsson K., Klaesson J. (2015), Efficiency of Foreign Debt Portfolio Management in Emerging Economies, dostępny na: http://primo48amu.hosted.exlibrisgroup.com/48AMU_VIEW:primo_central_scope:TN_divahj-26887 (17.09.2018).
 • Budzeń, D. (2016), Refinansowanie długu lokalnego w Polsce, „Studia BAS”, 3(47), s. 197-219.
 • Government Finance Officers Association (2008), Best Practices Related to Debt Issuances, dostępny na: http://kcttc.co.kern.ca.us/forms/AttachmentGFOA%20Best%20Practices%20Re%20Debt%20Issuance.pdf (19.09.2018).
 • International Monetary Fund, World Bank (2014), Revised Guidelines for Public Debt Management, Washington D.C., dostępny na: https://www.imf.org/en/Publications/PolicyPapers/Issues/2016/12/31/Revised-Guidelines-for-Public-Debt-Management-PP4855 (19.09.2018).
 • Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Jastrzębska M. (2016), Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 6/2016 (84), s. 43- 53, DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-04.
 • Kańduła S. (2016), Międzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania (na przykładzie gmin województwa lubuskiego), „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, nr 4, s. 117-133, dostępny na: http://ptezg.pl/Files/files/zn4/kandula.pdf (19.09.2018).
 • Kosikowski C. (2006), Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Marchewka-Bartkowiak K. (2014), Nowe zarządzanie publiczne, „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 18(178), s. 1-4.
 • Ministerstwo Finansów (2017a), bazy danych z wykonania budżetów miast na prawach powiatu w latach 2011-2017, dostępny na: https://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzaduterytorialnego/sprawozdania-budzetowe (15.09.2018).
 • Ministerstwo Finansów (2017b), Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021, Warszawa, dostępny na: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4054e551-ebdb-4fb1-b8cfa801612e025c&groupId=766655 (21.09.2018).
 • Ministerstwo Finansów (2017c), Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016, Warszawa, dostępny na: https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6146149/I-II+_Wsk+2014-2016_opis.pdf (20.09.2018).
 • Ministerstwo Finansów (2018), bazy danych WPF miast na prawach powiatu w latach 2011-2017, dostępny na: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finansepubliczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe/- /asset_publisher/rf7E/content/wieloletnia-prognoza-finansowa-jednostek-samorzaduterytorialnego?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwofinansow%20%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzety-jednostek-samorzaduterytorialnego%2Fsprawozdania-budzetowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rf7E%26 p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dc olumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rf7E_ (data dostępu: 20.09.2018).
 • Mylonas P., Schich S., Thorgeirsson T., Wehinger G. (2000), New Issues in Public Debt Management: Government Surpluses in Several OECD Countries, the Common Currency in Europe and Rapidly Rising Debt in Japan, OECD Economics Department, Working Papers, 239, dostępny na: https://www.oecdilibrary.org/docserver/071758446643.pdf?expires=1541090166&id=id&accname=guest&che cksum=1BAA34E61E6A3A0EA98FD668F2E5C922 (20.09.2018).
 • Tokaç H., Williams M. (2013), Government Debt Management and Operational Risk: A Risk Management Framework and its Application in Turkey. OECD Publishing, dostępny na: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k483jnqxtmsen.pdf?expires=1541090253&id=id&accname=guest&checksum=007C1B2273BE2CCE3031 514CA6473476 (21.09.2018).
 • Wiśniewski M. (2011), Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin S.A., Warszawa.
 • Wheeler G. (2004), Sound Practice in Government Debt Management. World Bank, Washington, DC: dostępny na: http://documents.worldbank.org/curated/en/650491468780582418/Sound-practice-ingovernment-debt-management (22.09.2018).
 • Wołoszyn A., Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R., Stanisławska J. (2016), Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, nr 5, s. 118- 129, https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2016.69.
 • Wolswijk G., de Haan J. (2005), Government debt management in the euro area. Recent theoretical developments and changes in practices, European Central Bank Occasional Paper Series, no. 25, dostępny na: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp25.pdf (18.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2779527-9d2a-4421-a129-3c820b6c3664
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.