PL EN


Journal
2020 | 1(38) | 233-249
Article title

Ojciec Leon Dehon i szkoła świętości

Authors
Content
Title variants
EN
Fr. Leon Dehon and school of holiness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Troska o wychowanie młodego pokolenia jest zawsze sprawą kluczową. Aby człowiek mógł przetrwać w świecie, potrzebuje nieustannie się rozwijać. Chęć inwestowania w siebie jednocześnie pokrywa się z zaangażowaniem na polu edukacji i wychowania. Współpraca międzypokoleniowa wytwarza bowiem odpowiedni potencjał, który służy całemu społeczeństwu. Działalnością pedagogiczną na różnych szczeblach przestrzeni edukacyjnej zajmował się o. Leon Dehon. On to w wyniku okoliczności społecznych i kulturowych oraz za przyczyną zawierzenia Sercu Jezusa wynikającego z łaski wiary zorganizował w Saint-Quentin apostolat wychowawczy. Biorąc pod uwagę trudne czasy, w których żył, z odwagą podejmował inicjatywy, które miały szczególny wpływ na ukształtowanie się nowego porządku społecznego, kulturalnego i religijnego. Dzięki swojemu wykształceniu i dobrym relacjom interpersonalnym założył szkołę, w której kształciły się przyszłe elity społeczne Francji, oraz dał początek nowemu zgromadzeniu zakonnemu organizującemu głównie formację kapłańską. Celem tego artykułu jest przedstawienie modelu dehoniańskiej pedagogiki, która dała nowy impuls zarówno środowisku kościelnemu, jak i robotniczej społeczności francuskiej żyjącej w XIX wieku. Ze względu na owocność tego dzieła, które propagowało ideał miłości i sprawiedliwości społecznej, również dziś warto czerpać ze skarbca doświadczeń o. Leona Dehona. Próba odwołania się do jego myśli pozwala odnaleźć współczesne zapotrzebowanie na wychowanie i formację mające na celu prowadzenie człowieka ku świętości.
EN
Care for the upbringing of youth has always been a key issue. For people to survive in the world, they need to constantly develop. The inclination to invest in oneself coincides at the same time with the commitment in the field of education and upbringing. The inter-generational co-operation creates an adequate potential, which serves the whole society. One of those who devoted themselves to pedagogical activity was Father Leon Dehon. He, due to social and cultural circumstances, as well as motivated to confide in the Heart of Jesus brought forth by his faith, organised an educational apostolate in Saint-Quentin. Considering the difficult times in which he lived, he undertook with courage initiatives that particularly influenced the shaping of new social, cultural and religious order. Thanks to his education and good interpersonal skills he established a school which trained France’s future social elites, as well as gave rise to a new religious congregation, organising mainly priestly formation. The aim of this article is to present a model of Dehonian education, which gave a new impulse to both the ecclesial environment and the working-class society of the 19th-century France. Due to the fruitfulness of his work, which promulgated an ideal of charity and social equality, today we also want to peruse the treasures of Father Dehon’s experiences. An attempt to invoke his thought allows us to rediscover the contemporary demand for education and formation aiming to guide humanity to holiness.
Journal
Year
Volume
Pages
233-249
Physical description
Dates
published
2020-05-28
References
 • Almeida J. C., Léon Dehon e a Educação, Rzym 2008.
 • Bernaciak J., Miłość i wynagrodzenie. Geneza i specyfika duchowości miłości i wynagrodzenia w świetle pism o. Leona Jana Dehona założyciela Zgromadzenia Księży Najświętszego Seca Jezusowego, Kraków 2004.
 • Cahiers Falleur, http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OEU/CFL (odczyt z dn. 04.04.2020 r.).
 • Chrost S., Ojcowie Kościoła a pedagogika. Studium antropologiczne, Warszawa 2018.
 • Dehon L., Catéchisme social, http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/OSC-CSC-0003-0001-0096100 (odczyt z dn. 04.04.2020 r.).
 • Dehon L., Discours sur l’éducation du caractère, http://dehondocsoriginals.org/pdf/OSC-DRD-0004-0006-8030406.pdf (odczyt z dn. 04.04.2020 r.).
 • Dehon L., Discours sur l’histoire locale de Saint-Quentin, http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC-DRD-0004-0010-8030410 (odczyt z dn. 04.04.2020 r.).
 • Dehon L., Discours sur le Département de l’Aisne, http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC-DRD-0004-0011-8030411 (odczyt z dn. 04.04.2020 r.).
 • Dehon L., Dyrektorium duchowe Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa 1997.
 • Dehon L., L’Éducation et l’Enseignement selon l’idéal chrétien, Paris 1887.
 • Dehon L., La rénovation sociale chrétienne, http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/RSO (odczyt z dn. 04.04.2020 r.).
 • Dehon L., Manuel social chrétien, http://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/OSC-MSO-0002-0001-8030201 (odczyt z dn. 04.04.2020 r.).
 • Dehon L., Notes quotidiennes, http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/JRN/NQT (odczyt z dn. 05.05.2018 r.).
 • Dehon L., Notes sur l’histoire de ma vie, http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/JRN/NHV (odczyt z dn. 05.05.2018 r.).
 • Dorresteijn H., Vie et personnalité du père Dehon, Malines 1959.
 • Ducamp A., Le Père Dehon et son œuvre, Paris 1936.
 • Gruca S., Ojciec Leon Dehon – człowiek z otwartym sercem i umysłem, „Sympozjum” 1(34) (2018), s. 10-34.
 • Harrigan P. J., Mobility, elites and education in French society of the Second Empire, Waterloo (Ontario) 1980.
 • Klauza K., O. Leon Jan Dehon, założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów, Warszawa 1995.
 • Kościelniak M., Pedagogiczna teoria szkoły. Studium na podstawie niemieckich teorii szkoły, Kraków 2019.
 • Ledure Y., Un prete con la penna in mano. Leone Dehon, Bologna 2005.
 • Manzoni G., Leon Dehon, człowiek o wielkim sercu, Kraków 1991.
 • Mercier D., L’enseignement de la morale au quotidien : le rôle des inspecteurs primaires, 1880-1914, „Histoire de l’éducation” 105 (2005), https://journals.openedition.org/histoire-education/1308 (odczyt z dn. 30.09.2016 r.), s. 45-66.
 • Miąso J., Szkolnictwo w XIX-wiecznej Europie i początki pedagogiki porównawczej w Anglii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 46 (2009), s. 85-146.
 • Orzeszyna K., Świeckość szkoły a nauczanie religii we Francji, „Roczniki Nauk Prawnych” 2(14) (2004), s. 5-21.
 • Sędzik J., Entretiens sur la spiritualité dehonienne du Sacré-Cœur, Clairefontaine 2016.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.
 • W stronę beatyfikacji o. Dehona, http://www.sercanie.pl/strony/w-strone-beatyfikacji-o--dehona (odczyt z dn. 04.04.2020 r.).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f279a049-ff67-4aa5-91e6-0538462f7ff8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.