PL EN


2017 | 1(350) | 29-49
Article title

Bioeconomy – concept, application and perspectives

Content
Title variants
PL
Biogospodarka – koncepcja, zastosowanie i perspektywy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie koncepcji biogospodarki od strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawiono sposoby definiowania pojęcia, istotę biogospodarki, przesłanki jej rozwoju, teoretyczne i praktyczne korzenie biogospodarki, rozwój historyczny w Europie, w Stanach Zjednoczonych, rozmiary wyrażone w wielkości produkcji i zatrudnieniu. Omówiono powiązanie biogospodarki z koncepcjami teoretycznymi agrobiznesu, gospodarki żywnościowej, dyfuzji innowacji i teorią rozwoju zrównoważonego. Wykazano także jej powiązanie z treściami rozwoju regionalnego. Z drugiej strony, wykazano powiązanie koncepcji z praktyką programowania strategii rozwojowych oraz realizacją polityk branżowych w Unii Europejskiej. Zaprezentowano zarys europejskiej strategii rozwoju biogospodarki, jej filary oraz plan działań na rzecz biogospodarki. W zakończeniu wskazano na kierunki i znaczenie biogospodarki dla rozwoju sektorów gospodarczych, rozwoju regionalnego i badań naukowych.
EN
The paper presents the theoretical and practical view on the concept of bioeconomy. It presents methods of the term’s definition, the idea behind it, reasons for its development, its theoretical and practical roots, historical development in Europe and the US and its volumes expressed in production and in employment levels. The paper discusses the links between bioeconomy and the theoretical concepts of agribusiness, food economy, diffusion of innovation and sustainable development theory. Its connections to regional development issues were also demonstrated. Additionally, the paper shows the concept’s connections to the practice of programming development strategies and implementation of sector practices in the European Union. The author also presented the outline of the European strategy for bioeconomy development, its pillars and action plan for bioeconomy. Finally, the paper indicates the directions and significance of bioeconomy for development of the sectors of the economy, regional development and research.
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
References
 • Adamowicz, M. (2014). European concept of bioeconomy and its bearing on practical use. Economic and Regional Studies, vol. 7, nr 4.
 • BECOTEPS (2010). Bio-Economy Technology Platforms.
 • Chyłek, E. (2012). Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przemysł spożywczy, nr 5, s. 34-35.
 • Chyłek, E.K., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, nr 7, s. 3-13.
 • DEFRA (2007). UK Biomass Strategy. White Policy Paper, London.
 • EC (1993). Growth, competitiveness, employment: the challenges and ways forward into the 21st century. White Paper. COM(93)700, Belgium.
 • EC (2000). The Lisbon European Council: An agenda of economic and social renewal for Europe. Brussels.
 • EC (2012). Innovating for sustainable growth: A bioeconomy for Europe. Brussels.
 • ETP (2011). The European bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges.
 • Europa Bio (2011). The Bioeconomy for Europe: Innovating and Sustainability.
 • European Bioeconomy Stakeholders Manifesto. Dokument będący wynikiem konferencji w dniach 12-13 kwietnia 2016 r. w Utrechcie, dotyczący biogospodarki.
 • Foresight – raport Stałego Komitetu Badań Rolniczych (SCAR). Czerwiec 2015.
 • German Presidency (2007). En Route to the Knowledge-Based Bio-Economy. German Presidency of the Council of the EU: Cologne, Germany.
 • Gołębiewski, J. (2013). Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju. IX Kongres Ekonomistów Polskich.
 • Hilgartner, S. (2007). Making the bioeconomy measurable: politics of an emerging anticipatory machinery. BioSocieties, s. 382-386.
 • Maciejczak, M., Hofreiter, K. (2013). How to define Bioeconomy. Roczniki Naukowe SERIA, t. XXV, z. 4 .
 • Martinez, J. (1998). Genomies and the world’s economy. Science Magazine, vol. 281, no 5379, s. 925-926.
 • McCormick, K., Kautto, N. (2013). The bioeconomy in Europe. An Overview. Sustainability, no 5, http://www.mdpi.com/journal/sustainability.
 • Menard, K., Eberle, H., Schmidt, O., Vanhemelrijck, J., Viaggi, D. (2011). Assessment of the impacts of the European Bio-Based Economy, Expert Report for AG Research EU Commission, Brussels
 • OECD (2006). The Bioeconomy to 2030. Designing a Policy Agenda. Scoping Document, Paris.
 • OECD (2009). The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. Main Findings, Paris.
 • Schmidt, O., Padel, S., Levidow, L. (2012). The bio-economy concept and knowledge base in a public goods and farmer perspective. Biobased and Applied Economics (1), s. 47-63.
 • The White House (2012). National Bioeconomy Blueprint. Washington DC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f27a8233-d3e0-4c02-95f1-8aba4b040dee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.