PL EN


2019 | 73 | 4 (327) | 70
Article title

Szósty wymiar

Title variants
EN
Sixth Dimension
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie leitourgia w języku greckim oznacza służbę publiczną. Nie sposób tego, co robimy obecnie w Lucimiu, nazywać liturgią we współczesnym znaczeniu tego słowa. Ale w jego znaczeniu pierwotnym (właściwym?) mieści się ten dziwny rodzaj służby społecznej, którą od lat pełnimy w Lucimiu i nazywaliśmy kolejno: sztuką społeczną, postawą prospołeczną, nową sztuką ludową i trzecią drogą. Jest to twórczość przyziemna (należałoby również dodać: przywodna, przypłomienna i przypowietrzna, a także przydomowa i przydrożna), ale przecież wznosząca się, dążąca ku chwilowemu choćby znalezieniu się „pomiędzy ziemią a niebem”. Wyłania się swoiste „podsacrum” bliższe przecież sakralności pogańskiej, głęboko zakorzenionej w przyrodzie, w lokalnej społeczności i jej terytorium, w rodzinach i domach – w lucimskiej ekumenie – niż kanonicznemu sacrum instytucji kościelnej.
EN
The Greek concept of leitourgia signifies public service. It is impossible to describe present-day activity in Lucim as liturgy in the contemporary sense of the word. Nonetheless, its original (correct) meaning contains that unusual sort of public service, which we have been performing in Lucim for years and which we described successively as: social art, pro-social stand, new folk art, and third way. Although this is down-to-earth activity (which should be additionally described as: down-to-water, down-to-fire, and down-to-air, as well as: domestic and roadside), it soars and strives towards finding itself, if only for a moment, “between earth and heaven”. There comes to the fore a sub-sacrum of sorts, closer, after all, to pagan sacrality deeply embedded in Nature, the local community and its territory, families and homes – the Lucim oikumene – than in the canonical sacrum of a Church institution.
Keywords
Year
Volume
73
Issue
Pages
70
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f27d0114-e4c3-4a6d-8e89-ec8b113d9acf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.