PL EN


2017 | 3 (368) Tom I | 77-90
Article title

Strategie konkurowania małopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym

Content
Title variants
EN
Strategy of Micro and Small Enterprises from Małopolska in the Domestic and International Market
RU
Стратегии конкурирования малопольских микро- и малых предприятий на национальном и международном рынке
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter badawczy i jego celem jest wskazanie strategii konkurowania stosowanych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP) z Małopolski, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Na podstawie wyników badań własnych stwierdzono, że: 1) małopolskie MMP nie tworzą kompilacji unikatowych zasobów i umiejętności w zakresie budowania strategii konkurencji, zarówno na rynku macierzystym jak i międzynarodowym, oraz 2) małopolskie MMP nie różnicują swoich strategii w zależności od potrzeb i uwarunkowań rynków docelowych. Spostrzeżenia te stanowić mogą podstawę dla określenia kierunków dalszego rozwoju badanych przedsiębiorstw w zakresie ich umiędzynarodowienia.
EN
The aim of the paper is to identify strategies of micro and small enterprises (MSE) from Małopolska, deployed both in the domestic and foreign markets. Results of an empirical research are presented. They focus on 353 micro and small enterprises registered in the Małopolska region (southern Poland). Our findings show that (1) MSE from Małopolska do not compile unique resources and skills while they create competitive strategies, neither in domestic, nor foreign markets, and (2) MSE from Małopolska do not differentiate their strategies depending on the needs and conditions in the target markets (their strategies are not flexible geographically). These findings and following recommendations support enterprises in their internationalisation. This is a research article.
RU
Статья имеет исследовательский характер, а ее цель – указать стратегии конкурирования, применяемые микро- и малыми предприятиями (ММП) из Малой Польши как на национальном, так и зарубежных рынках. На основе результатов собственных исследований констатировали, что: 1) малопольские ММП не создают компиляций уникальных ресурсов и умений в области формирования стратегий конкуренции, а также 2) малопольские ММП не дифференцируют свои стратегии в зависимости от потребностей и обусловленностей целевых рынков. Эти замечания могут быть основой для определения направлений дальнейшего развития обследуемых предприятий в отношении их интернационализации.
Year
Pages
77-90
Physical description
Contributors
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków
References
 • Abel-Koch J. (2016), KfW Competitiveness Indicator 2016, KfW Group, Economics Department, Frankfurt/Main,https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Aktuelles/ Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_385473.html [dostęp: 20.01.2017].
 • Adamik A. (red.) (2013), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Albaum G., Tse D.K., Hozier Jr. G.C., Baker K.G. (2003), Extending Marketing Activities and Strategies from Domestic to Foreign Markets, “Journal of Global Marketing”, Vol. 16, No. 3.
 • Barney J.B., Wright M., Ketchen D.J. (2001), The resource-based view of the firm: Ten years after 1991, “Journal of Management”, No. 27.
 • Brennan L., Garvey D. (2009), The role of knowledge in internationalization, “Research in International Business and Finance”, No 23,
 • Cafferata R. (2009), Competitive Advantage and Internationalization of Italian Small and Medium-Sized Manufacturing Firms, DSI Essays Series, Nr 1, McGraw-Hill, Milano, http://www.economia.uniroma2.it/public/dsi/DSI_Cafferata.pdf [dostęp: 20.01.2017].
 • Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw (2014), PARP, Warszawa, https://badania.parp.gov.pl [dostęp: 15.01.2017].
 • Galata S. (2004), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Jak konkurować na rynkach zagranicznych. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy (2015), Millward Brown, http//:www.kronenberg.org.pl [dostęp: 20.01.2017].
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Luthans, F., Youssef, C.M. (2004), Investing in People for Competitive Advantage, “Organizational Dynamics”, Vol. 33, No. 2.
 • Ohmae K. (1982), The Mind of the Strategist, McGraw-Hill Inc, New York.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014 (2015), PARP, Warszawa.
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2014), Finansowanie działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, PKPP„Lewiatan”, Warszawa. http//www.leasing.org.pl/files/uploaded/ Raport%20MMSP%202014_Finansowanie%20dzia%C5%82alnosci%20i%20rozwoju.pdf [dostęp: 15.01.2017].
 • Thanh Thai M.T., Chong., L. C. (2013), Dynamic Experimental internationalization: Strategy of SMEs from a transition Economy, ”Journal of International Entrepreneurship”, No.11.
 • Ustawa z dnia 02.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672).
 • Xie H. T., Suh T., (2014), Perceived resource deficiency and internationalization of small- and medium-sized firms, “Journal of International Entrepreneurship”, No. 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f27fd54f-ab46-476e-a523-c5420bdabeb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.