PL EN


2017 | 4 | 81-98
Article title

Polscy studenci w Wielkiej Brytanii i ich relacje z innymi Polakami

Authors
Content
Title variants
EN
The Polish students in the United Kingdom and their relationships with other Poles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu autorka opisuje wzajemne relacje pomiędzy emigrantami, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii w różnym czasie. Charakteryzując poszczególne fale emigracyjne wskazuje na złożoność polskiego środowiska w tym kraju. W drugiej części artykułu autorka prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród polskich studentów studiujących za granicą oraz sposób, w jaki budują swoje relacje z innymi członkami emigracji poakcesyjnej. Na podstawie analizy przypadków wskazuje trzy typy relacji tj.: dążenie do separacji od wszystkich Polaków, dążenie do separacji od emigrantów zarobkowych i nawiązywanie relacji tylko z wybranymi Polakami – innymi studentami; nawiązywanie relacji ze wszystkimi rodakami w myśl przekonania o „naturalnej więzi” pomiędzy członkami tego samego narodu
EN
In the first part of the article, the author describes internal relationships among Polish emigrants who came to the United Kingdom in different historical periods. Characterizing the waves of migration indicates the complexity of Polish community in this country. In the second part of the article, the author presents the results of the research conducted among Polish students studying abroad and the way how they build their relationships with other members of the post-accession emigrants. There are presented the types of relationships, based on the research results: the seeking the separation from the Poles, the seeking the separation from economic emigrants and building relationships only with chosen Poles – other students, building relationships with all countrymen in belief of the “natural bond” between members of the same nation.
Year
Issue
4
Pages
81-98
Physical description
Contributors
author
 • Collegium Civitas
References
 • Andrejuk K. (2013), Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004, Wydawnictwo Instytutu Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Babiński G. (2009), Polonia w USA na tle przemian amerykańskiej etniczności, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Błuszkowski J. (2005), Stereotypy a tożsamość narodowa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Chodubski A. (1994), Elity polityczne współczesnej emigracji polskiej, „Przegląd Polonijny” 1, s. 95-105.
 • Chodubski A. (2003), Emigracja jako zjawisko cywilizacyjne. Przykład Polonii, [w:] W.J. Burszta, J. Serwański (red.), Migracja – Europa-Polska, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań.
 • Cimała B., Kalczyńska M. (2010), Między hermetyzacją a otwarciem polonijnych organizacji oświatowych, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 3, s. 5-19.
 • Eade J., Drinkwater S., Garapich M.P. (2006), Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna i etniczność. Raport z badań, Center for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism, www.surrey.ac.uk/arts/CRONEM [dostęp: 7.10.2017].
 • Ferenc T. (2012), Artysta jako obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Fomina J., Frelak J. (2011), Wizerunek Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Galasinska A. (2010), Gossiping in the Polish Club: An Emotional Coexistence of “Old” and “New” Migrants, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 6(36), s. 939-951.
 • Galent M. (2013), Kapitał społeczny polskich migrantów w Belgii, czyli jak uniknąć pułapki „podwójnej nieobecności”, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Garapich M.P. (2010), Chłopi i żołnierze, budowlańcy i pijacy. Dominujący dyskurs migracyjny, jego kontestacje oraz konsekwencje dla konstruowania polskiej grupy etnicznej w wielokulturowym Londynie, [w:] H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Garapich M.P. (2013), Polska kultura migracyjna po 2004 roku – między zmianą a tradycją, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Garapich M.P. (2016), Zaradni indywidualiści czy anatomiczni egoiści? Stereotypy i autostereotypy polskich migrantów w Wielkiej Brytanii w ujęciu antropologicznym, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2, s. 5-21.
 • Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Working Papers, Instytut Studiów Społecznych UW, Prace Migracyjne nr 49, www.migracje.uw.edu.pl [dostęp: 8.10.2010].
 • Habielski R. (1999), Życie społeczne i kulturalne emigracji, Biblioteka Więzi, Warszawa.
 • Janeta M. (2012), Polacy w Wielkiej Brytanii – emigracja powojenna i poakcesyjna. Różnice, podobieństwa, wzajemne relacje, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 3, s. 5-26.
 • Jarymowicz M. (2008), Psychologiczne podstawy podmiotowości. Szkice teoretyczne, studia empiryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mach Z. (1993), Migracja i społeczne konstruowanie tożsamości, „Przegląd Socjologiczny” XLII, s. 69-89.
 • Okólski M. (2006), Wewnętrzna spójność nowej emigracji i przejawy jej łączności z Polską, [w:] Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, PAU-PUNO, Kraków.
 • Okólski M., Salt J. (2014), Polish Emigration to the UK after 2004, Why Did So Many Come?, „Central and Eastern European Migration Review” 2(3), s. 11-37.
 • Pacholski M., Słaboń A. (2001), Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.Piekut A. (2013), Wysoko wykwalifikowani wewnątrzunijni migranci w Warszawie – w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów?, CMR Working Paper 63(121), Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa, www.migracje.uw.edu.pl [dostęp: 7.10.2017].
 • Posern-Zieliński A. (2011), Koncepcja diaspory i problemy jej aplikacji do badań środowisk „polonijnych”, [w:] M. Michalska (red.), Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Radzik T. (2001), Polska diaspora w Wielkiej Brytanii, [w:] A. Walaszek (red.), Polska diaspora, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Radzik T. (2010), Dla siebie czy dla kraju? Społeczne uwarunkowania aktywności politycznej emigracji polskiej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2, s. 23-38.
 • Słowik A. (2013), Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle Upon Tyne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Stachura P.D. (2004a), The Poles in Scotland 1940-50, [in:] Peter D. Stachura (ed.), The Poles in Britian 1940-2000. From Betrayal to Assimilation, Frank Cass Publishers, London-Portland.
 • Stachura P.D. (2004b), Towards and Beyond Yalta, [in:] P.D. Stachura, F. Cass (ed.), The Poles in Britian 1940-2000. From Betrayal to Assimilation, Publishers, London-Portland.
 • Starosta P. (2002), Społeczność lokalna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, red. Z. Bokszański, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Szacki J. (2002), Tönnies Ferdinand, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, red. Z. Bokszański, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Toruńczyk-Ruiz S. (2010), Na obczyźnie Polak Polakowi wilkiem: zanik poczucia wspólnoty i patriotyzmu? Współcześni polscy migranci w Holandii, [w:] H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Trevena P. (2011), A question if class? Polish graduates working in low-skilled jobs in London, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 1, s. 71-96.
 • Walaszek A. (2001), Polska diaspora, [w:] A. Walaszek (red.), Polska diaspora, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f280b1bf-702b-4a33-8355-136c4127154f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.