PL EN


2011 | LXXXIII (83) | 169-190
Article title

Promocja zdrowia w działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Authors
Content
Title variants
EN
Health promotion in the activities carried out by the State Sanitary Inspection
Languages of publication
PL
Abstracts
The aim of this article is to present the activities of the State Sanitary Inspection in the scope of health promotion. The organization, tasks and the field of the activities of the State Sanitary Inspection bodies are set out in the Act on State Sanitary Inspection of 14th March 1985. The State Sanitary Inspection is on assignment to carries out public health policy. The organizational units of this institution pursue the public health tasks taking preventive and current sanitary supervision, conducting preventive and anti-epidemiological activity with respect to infections diseases as well as conducting the educational and healthy activity. The issues concerning the health promotion play a crucial role in the educational and healthy activity of this Inspection. The health promotion might be also undertaken by the State Sanitary Inspection in the field of e.g. current or preventive sanitary supervision. However, in this sphere the health promotion has only an additional and supporting character. Within the educational and healthy activity, the State Sanitary Inspection promotes health by using non-imperious legal forms of public administration activity80. The division of non-imperious legal forms into: bilateral and unilateral one’s which was presented in a doctrine by T. Kuta has application in the activity of the State Sanitary Inspection relating to issues of the health promotion. The bilateral non-imperious forms are connected with collaboration among the State Sanitary Inspection and public and non-public entities. This collaboration is usually carried out as a nationwide or local long-term programmes or actions. However, the unilateral non-imperious forms of the State Sanitary Inspection are completed in the form of appeals and manifestos aimed at the single-reaction (e.g. social or media campaigns).
Year
Volume
Pages
169-190
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Uniwersytet Łódzki
References
 • Adamek R., Promocja zdrowia w Unii Europejskiej, w: Maksymiuk T., Skrzypczak J. (red.), Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczypospolitej do UE, Poznań 2006.
 • Balcerzak B., Państwowa Inspekcja Sanitarna – w stronę nowego zdrowia publicznego?, Zdrowie Publiczne 2002, nr 112 (2).
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Błaś A., Formy działań faktycznych w stosowaniu prawa, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007.
 • Bujny J., Prawa pacjenta między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007.
 • Cianciara D., Metody stosowane w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia, w: Miller M., Gębska-Kuczerowska A. (red.), Wybrane zagadnienia promocji zdrowia, Warszawa 2002.
 • Dąbrowski S., Pietrzykowski J., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997.
 • Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005.
 • Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa, Poznań 2001.
 • Dercz M., Rek T., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Wyd. 2, Warszawa 2010.
 • Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. III: O–Q, Warszawa 2003.
 • Duda J., Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2009.
 • Gniazdowski A., Promocja zdrowia, w: Indulski J. A., Jethon Z., Dawidziak T. (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Łódź 2000.
 • Green L. W., National policy in the promotion of health, International Journal of Health Education 1979, No 22.
 • Green L. W., Raeburn J., Contemporary developments in health promotion: definitions and challenges, w: Bracht N. (ed.), Health promotion at the community level. Thousand Oaks, Sage 1990, za: Karski J. B., Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy, Warszawa 2007.
 • Halik R., Kuszewski K., Narodowy Program Zdrowia 2007–2015 jako narzędzie kształtują-ce politykę zdrowotną Polski, w: Wysocki, M. J. Cianciara D. (red.), Potencjał pro-mocji zdrowia w Polsce. Krajowe oraz regionalne polityki i plany zdrowotne, Warsza-wa 2007.
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.
 • Janik M., Specyfika promocji zdrowia w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w: Boć J., Chajbowicz A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009.
 • Kaczorowski B., Leksykon PWN, Warszawa 2004.
 • Karski J. B., Promocja zdrowia w Unii Europejskiej, Zdrowie i Zarządzanie 2001, nr 6.
 • Kirschner H., Zdrowie publiczne – ewolucja pojęć i praktyka, w: Nosko J. (red.), Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce, Łódź 2004.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1999.
 • Koprowicz V., Promocja zdrowia – kształtowanie przyszłości, Warszawa 2008.
 • Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2010.
 • Kuński H., Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego, Łódź 2000.
 • Kuszewski K., Nowe spojrzenie na zdrowie publiczne po integracji z UE, Zamość 2009.
 • Kuta T., Pojęcie działań niewładczych w administracji na przykładzie administracji rolnictwa, Prace Towarzystwa Naukowego, Seria A, Wrocław 1963.
 • Lalonde M., A new perspective on the health of Canadians: a working document, Ottawa 1974, Canada Information, cyt. za: J. B. Karski, Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy, Warszawa 2007.
 • Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Gdańsk 2004.
 • Leowski J., Rola i miejsce promocji zdrowia w systemie ochrony zdrowia, w: Miller M., Gębska-Kuczerowska A. (red.), Wybrane zagadnienia promocji zdrowia, Warszawa 2002.
 • Łata E., Struktura i organizacja promocji zdrowia w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w: Promocja zdrowia w polityce zdrowotnej i społecznej państwa. Konferencja krajowa. Streszczenie, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2005.
 • Możdżeń-Marcinkowski M., Introduction to Polish Administrative Law, Warsaw 2009.
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawne formy działania administracji publicznej, w: Stahl M. (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wyd. 4, Warszawa 2009.
 • Ostrzyżek A., Prawo do ochrony zdrowia w świetle artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Prawo i Medycyna 2005, nr 4.
 • Ottawa charter for health promotion. An International Conference on Health Promotion and Protection, November 17–18, Ottawa, Ontario 1986, Health Promotion 1986, vo1 (4).
 • Perry C. L., Jessor R., The concept of health promotion and the prevention of adolescent drug abuse, Health Education Quarterly 1985, No 12 (2).
 • Poździoch S., Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki, Kraków 2004.
 • Rabiega A., Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Warszawa 2009.
 • Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994.
 • Surówka A., (Hasło) Zdrowie publiczne, w: Skrzydło W., Grabowski S., Grabowska R. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.
 • Surówka A., Ochrona zdrowia w systemie praw i wolności, Jurysta 2005, nr 8.
 • Szewczyk T., Specyficzne cechy edukacji zdrowotnej, w: Głowacka D. (red.), Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, Poznań 2000.
 • Szpor G., Ochrona zdrowia, w: Niewiadomski Z. (red.), Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa 2004.
 • The Jakarta declaration on the health promotion into 21th. Century. Jakarta, WHO 1997.
 • Tulchinsky T. H., Varavikova T. A., The new public health, Academic Press, New York 2000, za: Wysocki M. J., Miller M., Nowe zdrowie publiczne w perspektywie ostatnich 30 lat, w: Nosko J. (red.), Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce, Łódź 2004.
 • Zdrowie 21 – Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, Zdrowie Publiczne 1999, supl. do nr 1.
 • Zoll A., Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, Prawo i Medycyna 2000, nr 8.
 • Strony internetowe:
 • http://www.gis.gov.pl/userfiles/file/Glowna/regulamin_organizacyjny.pdf.
 • http//www.gis.gov.pl/userfiles/file/Stan%20sanitarny%20kraju%20w%202009%20roku.pdf.
 • http://www.gis.gov.pl/?news=229.
 • http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf.
 • http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/stan_sanitarny_2008.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2874d67-b4f8-49ff-93a7-4a12a80b7663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.