PL EN


2017 | 92(148) | 29-46
Article title

Modele finansowego benchmarkingu konkurencyjnego w polskich przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Models of competitive financial benchmarking in Polish enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja modeli finansowego benchmarkingu konkurencyjnego stosowanych przez jednostki gospodarcze w Polsce. Jako metody badawcze zastosowano przegląd treści artykułów naukowych i własne badania ankietowe przeprowadzone wśród 469 przedsiębiorstw. Wykorzystanie benchmarkingu badano w odniesieniu do bliższego i dalszego otoczenia konkurencyjnego. Badanie wykazało, że pomimo dostępności danych ze sprawozdań finansowych tylko 21–25% badanych przedsiębiorstw wykorzystuje je w benchmarkingu konkurencyjnym. Są to głównie przedsiębiorstwa duże, produkcyjne, działające na rynkach wysoce konkurencyjnych. W artykule zaprezentowano częstotliwość i zakres prowadzonych porównań. Opisano praktyki charakterystyczne dla przedsiębiorstw różnej wielkości i profilu działalności identyfikując luki w kluczowych etapach benchamarkingu finansowego i ich konsekwencje. Kwestie te nie były dotychczas przedmiotem szczegółowych badań. Z analizy wynika, że jednostki różnią się istotnie w podejściu do procesu benchmarkingu. Około jedna czwarta z nich uwzględnia w swoim modelu tylko pomiar i porównanie wyników z otoczeniem. Przedsiębiorstwa małe stosują raczej model benchmarkingu finansowego oparty na pasywnym podejściu, pozostałe przedsiębiorstwa stosują głównie modele oparte na podejściu interaktywnym.
EN
The article attempts to identify models of competitive financial benchmarking applied by economic entities in Poland. An overview of scientific papers concerning the subject matter and the results of own research conducted among 469 enterprises were the research methods used. The concept of benchmarking was examined in relation to entities operating in close and distant competitive environments. The research has shown that despite the accessibility of data from financial reports, only 21-25% of examined enterprises use them in competitive benchmarking. These are primarily big companies, operating on highly competitive markets. The article presents the frequency and scope of conducted comparisons. It also contains a description of practices that are characteristic of firms of various sizes and operational profiles, with special emphasis on identifying gaps occurring in the key stages of financial benchmarking and their consequences. These issues had not previously been subject to a detailed examination. According to the analysis, the approaches to the benchmarking process differ significantly among the enterprises. Approximately one quarter of the firms consider in their models only measurement and comparison of results with the environment. Small companies use a passive approach to financial benchmarking, while other companies mostly apply interactive models.
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2887236-0076-4a01-8b36-27aca8301fbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.