PL EN


2018 | 1 (372) | 66-74
Article title

Profil konsumentów korzystających z usług gastronomicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Profile of Consumers Using Catering Services
RU
Профиль потребителей, пользующихся услугами общественного питания
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Wiedza na temat cech konsumentów jest ważna dla usługodawców kreujących ofertę usługową. Celem artykułu jest zaprezentowanie profilu społeczno-demograficzno-ekonomicznego konsumentów, którzy korzystają z usług gastronomicznych. Do napisania artykułu wykorzystano wtórne źródła informacji, które są uzupełnione danymi ze źródeł pierwotnych pozyskanych przez autorkę w trakcie ogólnopolskich badań techniką ankiety internetowej, na próbie 1075 respondentów. Z badań wynika, że konsument usług gastronomicznych jest najczęściej osobą młodą, z wyższym wykształceniem, mieszkającą w dużym mieście, o bardzo dobrej i dobrej sytuacji materialnej, a także dbającą o swój wygląd i lubiącą spędzać czas aktywnie.
EN
Knowledge of the consumers’ characteristics is important for service providers creating their gastronomy offer. The aim of the article is therefore to present the socio-demographic and economic profile of consumers who use catering services. Secondary sources of information were used to write the article, which was supplemented by data from primary sources collected by the author during nationwide web-based survey of a sample of 1075 respondents. The research shows that the consumer of catering services is most often a young person with higher education, living in large cities, with a very good and good financial situation, who is looking after his appearance and who likes to spend time actively.
RU
Знания о чертах потребителей важны для услугодателей, формирующих предложение своих услуг. Цель статьи – представить социально-демографический и экономический профиль потребителей, которые пользуются услу- гами общепита. Для подготовки статьи использовали вторичные источники информации, которые дополняются данными из первоисточников, полученными автором по ходу общепольских обследований по методу интернет-опро- са на выборке 1075 респондентов. Из обследований вытекает, что потребитель услуг общепита – это чаще всего молодой человек, с высшим образованием, проживающий в крупном городе, имеющий очень хорошее и хорошее матери- альное положение, а также проявляющий заботу о своей внешности, который любит проводить досуг активным образом.
Year
Issue
Pages
66-74
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Dziadkowiec J.M. (2017), Food-Related Lifestales (FRL) a segmentacja konsumentów usług gastronomicznych, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
 • Gutkowska K., Piekut M. (2016), Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, nr 16(65).
 • GUS (2007), Budżety gospodarstw domowych w 2006 roku, Warszawa.
 • GUS (2016), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS (2017), Budżety gospodarstw domowych w 2016 roku, Warszawa.
 • Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny – diagnoza i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A. (2010), Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.
 • Ozimek I. (red.) (2010), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa.
 • Panasiuk A. (red.) (2008), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • (www1) Aktywność i doświadczenia Polaków w 2016 roku, CBOS, Komunikat z badań 12/2017. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_012_17.PDF [dostęp: 3.05.2017].
 • (www2) 2016 rokiem dynamicznego rozwoju polskiej gastronomii (2017), Raport Gfk Polonia z dn. 12.01.2017, http://www.gfk.com/pl [dostęp: 03.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f28daeff-a61d-44fb-9703-7c45fc81e417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.