PL EN


2014 | 5 (352) | 3-12
Article title

Projekty innowacyjne w uczelniach wyższych – rekomendacje dotyczące finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego

Content
Title variants
EN
Innovative Projects at Universities – Recommendations Concerning Lifelong Education Financing and Organising
RU
Инновационные проекты в вузах – рекомендации, касающиеся финансирования и организации непрерывного обучения
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Strategii Rozwoju Kraju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawiono pogląd, że rozwój idei uczenia się przez całe życie należy do podstawowych zadań sektora edukacji, a jednym z kluczowych wyzwań dla środowiska akademickiego jest otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne. W związku z tym przed uczelniami stanął wręcz obowiązek wskazywania rozwiązań w tym obszarze. Projekty innowacyjne realizowane z priorytetu IV odpowiadają na potrzebę udoskonalenia oferty kształcenia ustawicznego w polskich uczelniach w kontekście społecznym (zainteresowanie kształceniem przez całe życie) i praktycznym (dopasowanie kwalifikacji dorosłych do oczekiwań pracodawców). Celem artykułu jest wskazanie rekomendacji, w zakresie finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego, powstałych podczas badań fokusowych projektu innowacyjnego w uczelni wyższej. Rekomendacje te mają służyć znalezieniu i wypracowaniu nowych rozwiązań kształcenia przez całe życie1, dedykowanych klientom (studentom, słuchaczom, absolwentom i wszystkim zainteresowanym)
EN
In the Country Development Strategy of the Ministry of Regional Development, there is presented the opinion that development of the idea of lifelong learning belongs to the essential tasks of the education sector and one of the key challenges for the academic circles is openness of universities to continuous education. Due to this, universities simply faced the duty to indicate solutions in this area. The priority IV innovative projects respond to the need to improve the offer of long-life education at Polish universities in the social (interest in lifelong learning) and practical context (adjustment of adults’ qualifications to employers’ expectations). An aim of the article is to indicate recommendations, as regards continuous education financing and organising, emerged in the course of focus group interviews with an innovative project at a university. Those recommendations are to serve finding and developing new solutions for lifelong education , dedicated to clients (students, learners, graduates and to all concerned).
RU
В «Стратегии развития страны» Министерства регионального развития представили мнение, что развитие идеи обучения в течение всей жизни относится к основным задачам сектора образования, а одним из основных вызовов для академической среды является открытие вузов на непрерывное обучение. В этой связи перед вузами поставлено прямо обязательство указывать решения в этой области. Инновационные проекты, осуществляемые в рамках приоритета IV, отвечают потребности совершенствования предложения непрерывного обучения в польских вузах в общественном (интерес к обучению в течение всей жизни) и практическом контексте (приспособление квалификации взрослых людей к ожиданиям работодателей). Цель статьи – указать рекомендации в области финансирования и организации непрерывного обучения, возникшие по ходу фокус-групп по инновационному проекту в вузе. Эти рекомендации призваны служить поиску и выработке новых решений по обучению в течение всей жизни , направляемых клиентам (студентам, курсантам, выпускникам и всем заинтересованным).
Year
Issue
Pages
3-12
Physical description
Dates
published
2014-09-2014-10
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
 • Collegium Civitas – Warszawa
References
 • Adult Education Survey (AES) (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary [dostęp: 03.05.2014].
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 (2011), PARP, Warszawa.
 • Gosk I., Lewandowski P., Tyrowicz J. (2013), Polski rynek pracy, poukładajmy wreszcie te puzzle, Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10480277, Polski_rynek_pracy__Poukladajmy_wreszcie_te_puzzle.html [dostęp: 22.01.2014].
 • Górniak J. i inni (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych raport z pierwszego etapu badań naukowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Prawelska-Skrzypek G., Frankowicz M. (red.) (2011), Od standardów do jakości szkoleń w Małopolsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Program Ramowy Edukacja i Szkolenia 2020 (ET 2020), http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general [dostęp: 05.05.2014].
 • Raport z badań fokusowych projektu innowacyjnego PI: Nowy model kształcenia przez całe życie i ewaluacji wewnętrznej projektu innowacyjnego z priorytetu IV uczelni wyższej (2013).
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://bip.mrr.gov.pl [dostęp: 07.05.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2964dcb-c3a4-43bb-bea0-e578bc3ea96b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.