Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 9-22

Article title

Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów

Content

Title variants

EN
PHYSICOGEOGRAPHICAL LOCATION OF THE TOWN AND COMMUNE OF UNIEJÓW

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Two attributes are important in the location of the Uniejów town and commune: its lying in the centre of the country (ca. 48 km west of the geometric centre of Poland) and in the borderland in different physicogeographical divisions. Uniejów is situated in the southern part of the Koło Basin near the boundaries with Łask Plateau, Sieradz Basin and Turek Plateau. In the past, the factor most important for the development of Uniejów was its location in the placewhere the Warta valley and Warsaw–Berlin valley connected because major routes running along these valleys facilitated transport and settlement. Present development of the town is connected with geothermal waters found in Lower Cretaceous sediments within Lodz Basin. The first hydrogeological well was drilled in Uniejów in 1978. This article presents the location of Uniejów within the physicogeographical, geological, geomorphological, and botanical units and on the map of Poland’s climatic conditions.

Year

Volume

1

Pages

9-22

Physical description

Contributors

 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

References

 • Borówka M., Problem odpływu pradolinnego wód roztopowych fazy leszczyńskiej w Wielkopolsce w świetle literatury i analizy morfometrycznej poziomów terasowych, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Ser. A. 42, 1991, s. 19-48.
 • Dylik J., Województwo ze stolica bez antenatów, Łódź 1971, .Łódzkie Towarzystwo Naukowe,
 • Forysiak J., Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty, Acta Geogr. Lodz. 90, 2005.
 • Górecki W. (red.), Atlas zasobów energii geotermalnej w Polsce, Kraków 1995, Towarzystwo Geosynoptyków GEOS.
 • Górski T., Bonitacja klimatyczna dla rolnictwa, (w:) Atlas środowiska geograficznego Polski, red. S. Kozłowski, Warszawa 1994, IGiPZ PAN.
 • Jewtuchowicz S., Rozwój rzeźby okolic Łęczycy po zlodowaceniu środkowopolskim, Prace Geogr. IG PAN, 85, 1970.
 • Karłowska-Kamzowa A., Dobra kultury w dolinie Warty, (w:) Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia, t. 2, red. J. Kułtuniak, Katowice 1993, wyd. Śląsk, s. 131-148.
 • Klatkowa H., Załoba M., Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Warta,. Warszawa 1992, PIG.
 • Kobojek E., Środowisko przyrodnicze dolin rzek nizinnych i kierunki antropogenicznych przekształceń, (w:) Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, red. B. Więzik, Bielsko-Biała 2010, Wyższa Szkoła Administracji, s. 41-54.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998, PWN.
 • Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie, Warszawa 2011, PWN.
 • Krzemiński T., Papińska E., Ukształtowanie powierzchni i geneza rzeźby, (w:) Środowisko geograficzne Polski Środkowej, red. S. Pączka, Łódź 1993, Wyd. UŁ, s. 20-62.
 • Liszkowski J., Geneza pola współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski, Rozpr. UW 174, 1982, Wyd. UW.
 • Lorenc H., Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, Materiały badawcze IMiGW, ser. Meteorologia 25, 1996.
 • Marek S. (red.), Budowa geologiczna wschodniej części niecki mogileńsko-łódzkiej, Prace Inst. Geol. 80, 1977.
 • Martyn D., Klimaty kuli ziemskiej, Warszawa 2000, PWN.
 • Mojski J.E., Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy, Warszawa 2005, PIGeol.
 • Nowacki K., Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Dąbie, Warszawa 1999, PIG.
 • Okołowicz W., Martyn D., Rejony klimatyczne Polski, (w:) Atlas geograficzny, Warszawa 1979, PZWK.
 • Olaczek R., Skarby przyrody i krajobrazu Polski, Warszawa 2008, MULTICO Oficyna Wydawnicza.
 • Petera J., Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna, Acta Geogr. Lodz. 83, 2002.
 • Rosin R., Okolice Uniejowa, (w:) Województwo łódzkie. Przewodnik, red. T. Krzemiński, Warszawa 1972, Wydawnictwo Sport i Turystyka, s. 427-428.
 • Różycki S.Z., Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie, Warszawa 1972, PWN.
 • Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Warszawa 1989, Wydawnictwa Geologiczne.
 • Szafer W., Szata roślinna Polski niżowej, (w:) Szata roślinna Polski, t. II red. W. Szafer, K. Zarzycki, Warszawa 1972, PWN, s. 17-188.
 • Widera M., Ewolucja paleomorfologiczna i paleotektoniczna elewacji konińskiej, Geologom 3, 1998, s. 55-103.
 • Wind Energy in Poland, 2010, wind resources and wind farm projects. EOL energie-online.de GmbH. www.energie-online.de
 • Ziomek J., Budowa geologiczna Łodzi i regionu, Łódź 2008, Wyd. UŁ.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f2a225e5-56d8-49b1-8198-2289a5415c62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.