PL EN


2013 | 2 | 1 | 79-95
Article title

Dwu-(wielo-)stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji

Content
Title variants
EN
Two-(multi)-sided e-business models and competition law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na rynkach technologii ICT standaryzacja, interoperacyjność urządzeń i kompatybilność produktów mają kluczowe znaczenie. Ujawnianie i udostępnianie wiedzy przyśpiesza powstawanie innowacji. Kolejne fazy rozwoju wiedzy następują po sobie, nawiązując do poprzedników. Dostęp do światowego dorobku w danej dziedzinie jest zatem bardzo ważny dla postępu. Prawa wyłączne nie zawsze są używane w konkurencji innowacyjnej, lecz także do tworzenia strategicznych barier wejścia na dany rynek dla konkurentów. Dotychczasowy model zamkniętych innowacji, który polega na pełnej kontroli firmy nad IPR, ewoluuje w kierunku modelu otwartych innowacji.Dyfuzja wiedzy zapewnia wyższe zyski niż w warunkach monopolu IPR – ze względu na pozytywne efekty sieciowe. Zasady dostępu i realizowane przez niektórych dostawców – skojarzenie zamkniętych i otwartych innowacji mogą być wyrazem konieczności kompromisu między otwartością a pokryciem kosztów organizacji platformy, ale też elementem strategicznego dążenia do powiększania udziału w rynku. Organy ochrony konkurencji powinny przykładać dużą wagę do perspektywy konkurencji dynamicznej oraz innowacji dających szansę na zmiany rynkowe i poprawę dobrobytu konsumentów w długim okresie. Metody udostępniania aktywów niematerialnych na rynkach technologii ICT wymagają nowego spojrzenia, a także syntezy 2 trendów: odgórnych wymuszeń ze strony państwa, kierowanych przede wszystkim do dominantów, by dzielili się informacją i wiedzą w sytuacjach, kiedy ich brak utrudnia lub uniemożliwia innym firmom prowadzenie działalności gospodarczej (ang. essential facility), a także oddolnego dzielenia się aktywami z własnej inicjatywy przez przedsiębiorstwo dysponujące standardem rynkowym, które dostrzega w tej strategii długofalowe korzyści, przede wszystkim związane z rozwojem usług na platformie budowanej wokół łańcucha wartości bazującego na określonym standardzie rynkowym i związanym z nim efektem sieciowym. Systemy współtworzenia wartości przez różne grupy klientów są określane jako rynki dwu- lub wielostronne (two-, multi-sided markets), których cechą jest często współpraca między konkurentami.
EN
In the markets of ICT-technology standardization, interoperability of equipment and product compatibility are crucial. Disclosure and sharing of knowledge accelerates the formation of innovation. The phases of the development of knowledge follow one another, referring to the predecessors. Access to global achievements is thus very important for progress. However, exclusive rights are not always used in favor an innovative competition, but also to create strategic barriers to entry for competitors. The current model of closed innovation, which is based on complete control of IPRs, is evolving towards a model of open innovation. Diffusion of knowledge and profits higher than those under a IPRs monopoly are present thanks to positive network effects. The combination of closed and open innovations can reflect the need to compromise between openness and covering the costs of organizing the platform, but also a strategic element of overall efforts to increase market share. Competition authorities should pay more attention to the perspective of dynamic competition and innovation, offering the opportunity to market and improving consumer welfare in the long run. Methods of sharing the intangible assets on ICT technology markets require a new look, as well as the synthesis of two trends: public regulation, primarily addressed to dominants, which forces them to share information and knowledge in situations where failure to do so makes it difficult/impossible for others to act (essential facility), as well as sharing assets voluntarily by an undertaking possessing a market standard which sees long-term benefits of this strategy, primarily related to the development of services on a platform built around the value chain based on a specific standard market and the related network effect. Sharing the value of various customer groups are defined as two-, (multi)-sided markets, which are often a marketplace of cooperation between competitors.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
79-95
Physical description
Dates
published
2013-03-01
Contributors
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Appl C., Technische Standardisierung und geistiges Eigentum, Springer Verlag, Wien–New York 2012
 • Barnett J.M., The Host`s Dilemma: Strategic Forfeiture in Platform Markets for Informational Goods, „Harvard Law Review” 2011, t. 124
 • Benkler Y., Open Wireless vs. Licensed Spectrum: Evidence from Market Adoption, „Harvard Journal of Law & Technology” 2012, Vol. 26, No. 1.
 • Bessen J., Ford J., Meurer M.J., The Private and Social Costs of Patent Trolls. Do Nonpracticing Entities Benefit Society by Facilitating Markets for Technology?, „The Regulation” 2011-2012, Vol. 34, No. 4,
 • de Bijl P., The Need for a Communications Regulator; a Lesson from the Netherlands, „Intereconomics” 2011, No. 1
 • Bradford A., Büthe T., The Law and Politics of Antitrust in Open Economies, Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE), Stockholm, September 20–22, 2012
 • Culley D., Dhanani M., Dolmans M. , Learning from Rambus – How to Tame Those Troublesome Trolls, „The Antitrust Bulletin” 2012, Vol. 57, No.1
 • Deichfuß H., Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nach „Orange-Book-Standard“, „Wirtschaft und Wettbewerb“ 2012, nr 12
 • Doligalski T., Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, „e-Mentor” 2011, nr 1
 • Evans D., The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, „Yale Journal of Regulation” 2003, Vol. 20
 • Ewald Ch, Ökonomie im Kartellrecht: Vom >more economic approach< zu sachgerechten Standards forensicher Ökonomie, „Zeitschrift für Wettbewerbsrecht“ 2011, Nr 1
 • Gal M.S., Waller S.W., Antitrust in High-Technology Industries: a Symposium Introduction, „Journal of Competition Law & Economics”, Vol. 8, Issue 3, September 2012
 • Gangopadhyay P. (red.), Economics of Rivalry, Conflict and Cooperation, World Scientific Publishing Co., Singapore, 2010
 • Gorywoda Ł., Jańczuk A., UOKiK v. Microsoft, PSEAP Working Papers. No. 3/2009
 • Greenspoon R.P., Cottle C.M., Don`t Assume a Can Opener – Confronting Patent Economic Theories with Licensing and Enforcement Reality, „The Columbia Science and Technology Law Review” 2011, Vol.12
 • Haus F.C., Effective Competition and the Essential Facility Doctrine, „Intereconomics” 2011, No. 1
 • Heyers J., Effiziente Patentpoolkonstitution – zugleich ein Beitrag zum sog. More Economic Approach, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.“ 2011, Nr 3
 • Hoffman D.B., Simons J.J., Known Unknowns: Uncertainty and Its Implications for Antitrust Policy and Enforcement in the Standard- Setting Context, „The Antitrust Bulletin” 2012, Vol. 57, No.1
 • Klincewicz K., Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011
 • Knieps G., The Three Criteria Test, the Essential Facility Doctrine and the Theory of Monopolistic Bottlenecks,„Intereconomics” 2011, No. 1
 • Kępiński M. i in., Konkurencja a własność intelektualna, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Kępiński M. i in., Granice prawa autorskiego, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Kępiński M., Szot P., Microsoft – problematyczny sukces? Historia o licencjach przymusowych i doktrynie koniecznej infrastruktury. Perspektywa Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, UAM, Poznań 2010
 • Koenig Ch., Neumann A., Standardisierung – ein Tatbestand des Kartellrechts?, „Wirtschaft und Wettbewerb“ 2009, nr 4
 • Lindsay M.A., Safeguarding the Standard: Standards Organizations, Patent Hold-up, and Other Forms of Capture, „The Antitrust Bulletin” 2012, Vol. 57, No.1
 • Littlechild S., The Nature of Competition and the Regulatory Process, „Intereconomics” 2011, No. 1
 • Miąsik D., Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Miąsik D., Skoczny T., Surdek M. (red.), Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2008
 • Michalak A., Licencje przymusowe w prawie autorskim w świetle orzeczenia, „IMS Health”, Monitor Prawniczy” 2006, nr 3
 • Orbach B.Y., The Antitrust Consumer Welfare Paradox, „Journal of Competition Law&Economics” 2011, Vol. 7, No.1
 • Ordover J., Comments on Evans & Schmalensee’s „The Industrial Organization of Markets with Two-Sided Platforms”, „Competition Policy International” 2007, Vol. 3, No.1
 • Parchomovsky G., Wagner P. , Patent Portfolios, „University of Pennsylvania Law Review” 2005, Vol. 154, No. 1
 • Rochet J., Tirole J., Cooperation among Competitors. The Economics of Payment Cards Associations, „Rand Journal of Economics” 2002, Vol. 33, No. 4
 • Schauwecker M., Extraterritorial Patent Jurisdiction: Can One Sue in Europe for Infringment of a U.S. Patent?, TTLF Working Papers No.10/2011
 • Schickedanz W., Die Ermittlung von Verletzungen normbildender Patente durch Merkmal-für-Merkmal Subsumption?, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.“ 2011, Nr 6
 • Schmidt C., Refusal to License Intellectual Property Rights as Abuse of Dominance, Peter Lang, Franfurt 2010
 • Schultz A., J. M. Urban, Protecting Open Innovation: the Defensive Patent License as a New Approach to Patent Threats, Transaction Costs and Tactical Disarmament, „Harvard Journal of Law & Technology” 2012, Vol. 26, No. 1.
 • Schwarz A., Measuring the Intensity of Competition – Experiences from Austrian Broadband Markets, „Intereconomics” 2011, No. 1
 • Simcoe T.S., Private and public approaches to patent hold-up in industry standard setting, „The Antitrust Bulletin” 2012, Vol. 57, No.1
 • Straus J., Das Regime des European Telecommunications Standards Institute – ETSI: Grundsätze, anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI gegenüber abgegebenen Erklärungen, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.“ 2011, Nr 6
 • Tor A., Understanding Behavioral Antitrust, Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE), Stockholm, September 20–22, 2012
 • Voigt S., Robust Political Economy: The Case of Antitrust, „Review of Austrian Economy“ 2006, Vol. 19
 • Walther M., Baumgartner U., Standardisierungskooperationen und Kartellrecht, „Wirtschaft und Wettbewerb“ 2008, nr 2
 • Zywicki J.T., The Economics of Payment Card Interchange Fees and the Limits of Regulation, International Center for Law&Economics, ICLE Financial Regulatory Progmem White Paper Series, Portland Or., June 2, 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2a8f0d0-d6fb-4522-9b0a-7678ffa1d357
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.