PL EN


2015 | 25 | 7-26
Article title

Kontrola procesowa i operacyjna a ochrona praw podmiotowych osoby inwigilowanej w Polsce.

Content
Title variants
EN
Procedural and Operational Control and the Protection of the Subjective Rights of the Individual under Surveillance in Poland.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki stosowania procesowych i pozaprocesowych form ingerowania władzy publicznej w tajemnicę komunikowania się. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania, czy w każdym z wymienionych typów kontroli prawa podmiotowe osoby inwigilowanej chronione są w jednakowym stopniu oraz zakresie i czy konstytucyjna zasada równości wobec prawa jest zasadą urzeczywistnioną w przepisach regulujących omawianą materię.
EN
The paper discusses the procedural and extra-procedural forms of interference of public authorities into the confidentiality of communications. It attempts to answer whether through both types of control the subjective rights of the individual under surveillance are protected equally and to the same extent, and whether the constitutional rule of equality before the law is embodied in legislation on the said area.
Year
Volume
25
Pages
7-26
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Banaszak, Bogusław (2009) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Bernatek-Zaguła, Izabela (2012) Konstytucyjna zasada równości wobec prawa w świetle ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 3: 73-89.
 • Błoński, Michał (2012) Zakres przedmiotowy i podmiotowy podsłuchu procesowego. „Palestra” 7-8: 82-90.
 • Drajewicz, Dariusz (2010) Dowodowe wykorzystanie wyników kontroli operacyjnej w postępowaniu karnym. „Prokuratura i Prawo” 7-8: 165-182.
 • Dudka, Katarzyna (1999), Podsłuch komputerowy w polskim procesie karnym-wybrane zagadnienia praktyczne. „Prokuratura i Prawo” 1: 69-79.
 • Dudka, Katarzyna (2000) Glosa do uchwały SN z dnia 21 marca 2000r., IKZP 60/99. „Państwo i Prawo” 12: 106-109.
 • Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. (Dz. U. z 1993 nr 61, poz. 284).
 • Gajdus, Danuta, Bożena Gronowska (1994) Stosowanie podsłuchu telefonicznego w ocenie Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Refleksje na tle rozwiązań polskich. „Palestra” 11: 113-124.
 • Gruza, Ewa, Aleksandra Rasz (2006) Procesowo-kryminalistyczne aspekty podsłuchu. „Studia Iuridica” 16: 109-122.
 • Grzegorczyk, Tomasz (2008) Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Grzegorczyk, Tomasz (b.d.w.) Komentarz do art. 237 Kodeksu postępowania karnego. teza 6,wersja LEX.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Kudła, Jacek (2009) Systemowa analiza zakresu kontroli operacyjnej i art. 20c ustawy o Policji na tle praktyki organów ścigania. „Prokurator” 2: 22-45.
 • Kurzępa, Bolesław (1999) Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych według kodeksu postępowania karnego. „Prokuratura i Prawo” 3: 77-92.
 • Mąka, Jacek (2011) Kontrola operacyjna i podsłuch – ocena na tle praktycznego stosowania. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 4: 41-61.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966r., rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI), (Dz. U. z 1977 nr 38, poz.167).
 • Nita, Barbara (2002) Przedmiotowy zakres podsłuchu procesowego. „Prokuratura i Prawo” 9: 60-69.
 • Onyszczuk, Jarosław (2013) Nadzór prokuratora nad kontrolą operacyjną. „Prokuratura i Prawo” 7-8: 203-219.
 • Pietryka, Artur (b.d.w.) Opinia „przyjaciela sądu” (amicus curiae) Helisińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie o syg. P 79/08, s.14-15; http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/file/opinia%20amicus%20curiae%20do%20postepowania%20o%20sygn%20P%2079_08.pdf, dostęp: 08.07.2014.
 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2006 r., S 2/06. OTK z 2006 r. Nr l/A, poz. 13.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217/III A .
 • Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 nr 78, poz. 708).
 • Taracha, Adam (2006) Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe. Lublin:Wydawnictwo UMCS.
 • Tomkiewicz, Małgorzata (2015) Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym. „Prokuratura i Prawo” 4:153-171.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 21.03.2000 r., IKZP 60/99, OSNKW 2000, nr 3-4, poz.26.
 • Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 nr 234, poz. 1997 z późn. zm.).
 • Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 nr 74, poz. 676 z późn. zm.).
 • Ustawa z 26 października 1995 roku o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 1997 nr 138, poz. 682 z późn. zm.).
 • Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 nr 8, poz. 65 z późn. zm.).
 • Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 nr 43, poz. 277 z późn. zm.)
 • Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006 nr 104, poz. 708 z późn. zm.).
 • Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2006 nr 104, poz. 709 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2001 nr 123, poz. 1353 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U z 1997 nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
 • Wieruszewski, Roman (2000) Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka. „Państwo i Prawo” 4: 40-46.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 września 1978 r. w sprawie Klass i inni v. Niemcy, skarga 5029/71, LEX nr 80801.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014r., K 23/11 (Dz. U. z 2014, poz.1055).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2ab7d20-ba54-4952-9949-66fe347d0162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.