PL EN


2018 | 9 | 2 | 104-108
Article title

Twórcze wykorzystanie serwisu internetowego YouTube w edukacji muzycznej dzieci

Content
Title variants
EN
Creative Use of the YouTube Website in Music Education of Children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Muzyka jest sztuką, która wprowadza w życiu harmonię, poczucie estetyki. Sprzyja ogólne-mu rozwojowi, daje możliwość wielostronnego twórczego działania. Owe działania możemy zaobserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym. Sprzyja im również powszechny rozwój nowych mediów. W ekspresji muzycznej dzieci przejawem tej symbiozy muzyki i mediów jest własne wykonywanie ulubionych piosenek. Często ma ono zabarwienie autentycznego artyzmu i dużego zaangażowania w czasie prezentacji utworu. Wykorzystywanie przez nauczycieli w twórczy sposób serwisu YouTube przyczynia się do licznych kontaktów dzieci z muzyką. Z kolei obecność muzyki w programach nauczania stymuluje nauczycieli do własnych twórczych działań.
EN
Music is an art that introduces harmony and sense of aesthetics in life. It favors general de-velopment, gives the possibility of multilateral creative activity. We can observe these activities already in pre-school children. They are also favored by the widespread development of new media. In the musical expression of children, the manifestation of this symbiosis of music and the media, is the own performance of your favorite songs. It often has a tinge of authentic artistry and a lot of commitment during the presentation of the work. The use of YouTube by creators in a creative way contributes to the numerous contacts of children with music. In turn, the presence of music in curricula stimulates teachers to their own creative activities.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
104-108
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Zakład Edukacji przez Media i Sztukę, Polska
References
 • Dymara, B. (2000). Dziecko w świecie muzyki. Kraków: Impuls.
 • Gajda, J. (2003). Media w edukacji. Kraków: Impuls.
 • Koziej, S. (2017). Edukacja medialna dzieci i jej znaczenie dla kształtowania ich kompetencji medialnych. W: E. Asmakovets, S. Koziej (red.), Człowiek w przestrzeni edukacyjnej współ-czesnego świata (s. 153–162). Kielce: Wyd. UJK.
 • Kronenberger, M. (2006). Rytmika. Łódź: Global Enterprises.
 • Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.
 • Podolska, B. (2008). Muzyka w przedszkolu. Warszawa: Impuls.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik nr 1 z 14.02.2017.
 • Popławska, A.D. (2005). Korzystanie z Internetu a sytuacja szkolna ucznia. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. T. 2: Kompu-ter i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa (s. 44–57). Białystok: Trans Humana.
 • Walat, W. (2015). Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+: sprawozdanie z badań. W: W. Czerski, R. Wawer (red.), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych (s. 117–130). Lublin: Wyd. UMCS.
 • YouTube. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube (21.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2aedb49-97b1-4ae7-b671-044eb5d4c105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.