PL EN


2014 | 1 | 41-59
Article title

Wspieranie rozwoju struktur klastrowych przez władze samorządowe miasta i regionu

Authors
Content
Title variants
EN
Support for clusters by municipal and regional governments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klastry postrzegane są jako siła napędowa każdej gospodarki. Dlatego też stymulowanie ich rozwoju stało się istotnym elementem polityki w Unii Europejskiej, jak również w Polsce. Głównie z tego względu struktury klastrowe stały się obiektem szczególnego zainteresowania władz publicznych różnego szczebla i swoistym paradygmatem współczesnej polityki rozwoju regionalnego. Dokonująca się transformacja systemu gospodarczego wyznacza jednocześnie nową rolę i kompetencje jednostek samorządowych miasta czy regionu. Pomimo nadania temu problemowi wysokiej rangi, polska polityka w tym zakresie napotyka wiele czynników ograniczających. Celowość angażowania się administracji publicznej w rozwój inicjatyw klastrowych jest bezsporna. Powinna ona polegać głównie na stymulowaniu środowisk biznesowych do podejmowania różnorodnych form współpracy, kreowaniu odpowiednich instrumentów wsparcia. W polityce regionalnej jest to rola stricte jakościowa, wiążąca się z koniecznością redefiniowania roli samorządów terytorialnych. Cele postawione w niniejszym artykule mają dwojaki charakter: poznawczy orazpraktyczny, bazujący na przeprowadzonych badaniach empirycznych. Większość kluczowych wniosków może zostać odniesiona nie tylko do badanego regionu, ale także do innych regionów kraju.
EN
Clusters are perceived as the driving force of every economy, which is why the stimulation of cluster development has become a key element of European Union policy and Polish government policy. For this reason, clusters have become a focal point for officials at all levels of government and a sort of paradigm of modern regional development policy. Poland’s transition from socialism to capitalism has created a new role and level of responsibility for local governments – both municipal and regional. Despite this elevation in status, cluster growth policy in Poland still suffers from the presence of multiple limiting factors. The purpose behind the involvement of local government officials in cluster initiatives is indisputable. Such involvement should include the stimulation of business activity via efforts to work together and via specific support instruments. This represents a qualitative change in the area of regional policy – with a strong redefinition of the role of local government. The paper serves a dual purpose: 1) cognitive purpose, 2) practical purpose. The latter is based on empirical research. Most of the research conclusions are applicable not only in the study area, but also in other regions of Poland.
Year
Issue
1
Pages
41-59
Physical description
Dates
published
2014-03
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Bojar E., 2007, Clusters – the Concept and Types. Examples of Clusters in Poland, [w:] Bojar E., Olesiński Z. (red.), The emergence and development of clusters in Poland, Difin, Warszawa.
 • Hauser J., 2008, Ekonomia społeczna i rozwój, Ekonomia Społeczna Teksty, nr 12.
 • Kaźmierski J., 2010, Pro-konkurencyjna polityka regionalna a rozwój klastrów logistycznych, Logistyka, nr 4.
 • Kaźmierski J., 2011, Generatory innowacji, Eurologistics, nr 3.
 • Kaźmierski J., 2012, Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaźmierski J., 2010, Clusters as a Symptom of Developing Functions of Logistics in Region, Scientific Journal – Service Management vol. VI.
 • Kierunki rozwoju klastrów w Polsce, 2010, Materiał informacyjny Ministerstwa Gospodarki.
 • Klamut M., 2005, Polityka budowy regionu konkurencyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie – Projekt, 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Krajowy Program Reform Europa 2020, 2011, Warszawa.
 • Miemiec W., 2005, Dochody budżetu JST pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym także z budżetu UE, [w:] Kosikowski C. (red.), Finanse Samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC.
 • Pander W., Stawicki M., 2010, Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Prace Naukowe Nr 47, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, 2009, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Polskie klastry i polityka klastrowa. Raport otwarcia, 2011, PARP, Warszawa.
 • Porter M. E., 2003, Funkcjonowanie Gospodarki Regionów (The Economic Performance of Regions), Badania Regionalne, tom 37, 6&7.
 • Prusek A., 2007, Klastry jako instrument działania samorządów w zakresie kreowania regionalnych i lokalnych specjalizacji gospodarczych, Prace naukowe A.E. we Wrocławiu, Wrocław.
 • Raines P., 2006, The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy – making, Regional and Industry Policy Research, nr 47, The University of Strathclyde and Glasgow.
 • Stimson R.J., Stough R.R., Roberts R.H., 2006, Regional Economic Development. Analysis and Planning Strategy, Springer, Berlin.
 • Strategia Innowacyjności i efektywności gospodarki – projekt, 2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Szlachta J., 2009, Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, [w:] De la Mothe J., Paquet G. (red.), Local and Regional Systems of Innovation, London.
 • Witek J., 2003, Samorząd terytorialny w Polsce, [w:] Karwowski J. (red.), Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego (wybrane problemy), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, 2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2bf51c1-0b35-499f-b734-c699864daf9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.