PL EN


2016 | 5 | 17-36
Article title

Wykorzystanie analizy skupień w ocenie zróżnicowania zagrożenia ubóstwem w podregionach Polski

Content
Title variants
EN
Using data clustering in evaluation the diversity of poverty danger in Polish subregions
RU
Использование кластерного анализа в оценке дифференциации опасности выступления бедности в субрегионах Польши
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania metod analizy skupień do oceny zróżnicowania zagrożenia ubóstwem w podregionach. Na podstawie danych dotyczących rynku pracy, wynagrodzeń i opieki społecznej, opracowanych na podstawie zasobów Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) i ich weryfikacji zmiennościowo-korelacyjnej, określono zestaw cech diagnostycznych, które posłużyły do wyznaczenia skupień podregionów podobnych pod względem zagrożenia ubóstwem. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami prac studialnych w zakresie przestrzennej dywersyfikacji oszacowań wskaźnika zagrożenia ubóstwem ARPR (at-risk-of-poverty rate) w 2011 r., przeprowadzonych przez Ośrodek Statystyki Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu we współpracy z ekspertami Banku Światowego.
EN
The article discusses the use of cluster analysis methods to assess the differentiation of risk of poverty in the Polish subregion. On the basis of data on the labor market, wages and social care, developed on the basis of the resources of the Local Data Bank of the CSO and their variable-correlation verification, the author has defined a set of diagnostic features used to determine the cluster of sub-regions similar in terms of risk of poverty. Results were compared with the results of study work in the field of spatial diversification of estimating at-risk-of-poverty rate (ARPR) in 2011 conducted by the Small Areas Statistics Centre of the Statistical Office in Poznań in cooperation with experts from the World Bank.
RU
Статья была посвящена вопросу использования методов кластерного анализа для оценки дифференциации опасности выступления бедности в субрегионах. На основе данных по рынке труда, вознаграждений и социального обеспечения, разработанных на основе фондов Банка локальных данных ЦСУ и непостоянно-корреляционной проверки, был определен набор диагностических признаков, котoрый использовался в определении кластеров субрегионов аналогичных в отношении к опасности выступления бедности. Полученные результаты были сопоставлены с результатами научных работ в области пространственной диверсификации оценок показателя опасности выступления бедности ARPR (at-risk-of-poverty rate) в 2011 г. проведенных Центром статистики малых домэн Статистического управления в Познани в сотрудничестве с экспертами Всемирного банка.
Year
Issue
5
Pages
17-36
Physical description
Dates
published
2016-05
Contributors
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu
References
 • Golinowska S. (2012), O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, [w:] Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, red. H. E. Kubiak, Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. — Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków: s. 93—115.
 • Kordos J., Ochocki A. (1993), Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1: s. 3—8.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Luszniewicz A. (1982), Statystyka Społeczna. Podstawowe problemy i metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Malina A., Zeliaś A. (1998), On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, „Statistics in Transition”, Vol. 3, No. 3: s. 523—544.
 • Mapy ubóstwa na poziomie podregionów w Polsce z wykorzystaniem estymacji pośredniej (2013), Urząd Statystyczny w Poznaniu, Ośrodek Statystyki Małych Obszarów, GUS, Poznań, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5732/4/1/1/mapowanie_ubostwa_prace_studialne.pdf (dostęp 06.11.2013 r.).
 • Meliczek H. (1991), Metody pomiaru ubóstwa, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12: s. 1—6.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa.
 • Neter J., Wasserman W., Kutner M. H. (1985), Applied Linear Statistical Models: Regression,Analysis of Variance, and Experimental Designs, nr 469, Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.
 • Panek T., Podgórski J., Szulc A. (1999), Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, Zeszyty Naukowe, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Warszawa.
 • Ward J. H. (1963), Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 58: s. 236—244.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2c27c78-0c76-4e67-b2e2-0ba2d5788852
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.