PL EN


2014 | LX (60) | 154-163
Article title

До питання про добір лексичних еквівалентів у польських перекладах української поезії

Content
Title variants
PL
O wyborze ekwiwalentów leksykalnych w polskich tłumaczeniach ukraińskiej poezji
EN
To the question about the selection of lexical equivalents in polish translations of the ukrainian poetry
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje specyfikę twórczości tłumacza poezji w doborze adekwatnych leksykalnych odpowiedników dla dokładnego przekazania treści oryginału. Urzeczywistniono porównawczą analizę niektórych poezji Tarasa Szewczenki i Iwana Franki i ich polskich interpretacji. Pokazana została obecność podobnych leksykalnych elementów w spokrewnionych słowiańskich językach, które dają możliwość, w niektórych wypadkach, urzeczywistnienia dosłownych tłumaczeń. Wyartykułowane zostały trudności w odtworzeniu historycznego kontekstu i indywidualistycznych właściwości oryginalnego tekstu.
EN
In the article author describes the specific character of poetry translator work in selection of adequate lexical equivalents for the exact transmission of the original content. The article contains comparative analysis of some poetries by Taras Shevchenko and Ivan Franka and their Polish interpretations. It also shows the presence of similar lexical elements in the family of slavonic languages which enables to carry out a word-for-word translation in some cases. The author examines difficulties in recreation of historical context and individual properties of original text.
Year
Volume
Pages
154-163
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Dubisz Stanisław, ред., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydaw¬nictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Franko Iwan, 1933, Ważkie jarzmo twoje, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 14, c. 2.
 • Kardyni-Pelikanova Krystyna, 2011, Między słowem oryginału a lekturą tłuma¬cza (Vladimira Holana ars interpretandi dzieł polskich romantyków), „Slavia Occidentalis”, 68, c. 87–98.
 • Kielar Barbara, 1988, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Ossolineum, Wrocław.
 • Korniejenko Agnieszka, 1995, Dlaczego nieprzekładalność jest niemożliwa?, [в:] J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec, ред., Między oryginałem a prze¬kładem, т. I: Czy istnieje teoria przekładu?, Universitas, Kraków, c. 155–163.
 • Korniejenko Agnieszka, 1993, „Nieprzekładalność” poezji i przekład jednego wiersza Wasyla Stusa, „Slavia Orientalis”, 42, 4, c. 559–573.
 • Szewczenko Taras, 1935–1936, I dzień idzie i noc idzie, „Kamena”, 7, c. 133.
 • Szewczenko Taras, 1933, Modlitwa, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 17, c. 6.
 • Szewczenko Taras, 1935, Słońce zachodzi, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 51–52 (138–139), c. 526.
 • Szewczenko Taras, 1933, Subotów (Mogiła Bohdana), „Biuletyn Polsko-Ukra¬iński”, 10, c. 5.
 • Великий тлумачний словник сучасної української мови, Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел, К.; ірпінь : ВТФ “Перун”, 2009.
 • На хвилі доби: Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х років ХХ ст., Упорядкув., вступ. ст. та пер. із пол. С.І. Кравченко, луцьк: PВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. лесі Українки, 2008, 448 с.
 • Франко Іван, 2008, рефлексія, На хвилі доби: Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х років ХХ ст., Упорядкув., вступ. ст. та пер. із пол. С.І. Кравченко, луцьк: рВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. лесі Українки, с. 202–203.
 • Шевченко Тарас, 2008, і день іде, і ніч іде…, На хвилі доби: Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х років ХХ ст., Упорядкув., вступ. ст. та пер. із пол. С.І. Кравченко, луцьк: PВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. лесі Українки, с. 271.
 • Шевченко Тарас, 2008, Молитва, На хвилі доби: Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х років ХХ ст., Упорядкув., вступ. ст. та пер. із пол. С.I. Кравченко, луцьк: PВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. лесі Українки, с. 162.
 • Шевченко Тарас, 2008, N.N., На хвилі доби: Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х років ХХ ст., Упорядкув., вступ. ст. та пер. із пол. С.I. Кравченко, луцьк: PВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. лесі Українки, с. 174.
 • Шевченко Тарас, 2008, Стоїть в селі Суботові…, На хвилі доби: Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х років ХХ ст., Упорядкув., вступ. ст. та пер. із пол. С.I. Кравченко, луцьк: рВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. лесі Українки, с. 160–161.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2c3e97d-ee68-4bc4-bbb5-8fbac0be9bc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.