PL EN


2016 | 6 | 149-158
Article title

Edukacja psychologiczna w szkole rodzenia

Content
Title variants
EN
Psychological education in childbirth school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z roku na rok zwiększa się liczba kobiet w ciąży, które uczęszczają do szkół rodzenia. Coraz częściej, poza bardzo istotną sferą fizjologicznej opieki nad ciężarną, do programu włącza się blok zajęć z zakresu psychologii. Do jego celów należy między innymi zwiększanie poczucia sprawstwa u ciężarnej, praca nad negatywnymi przekonaniami dotyczącymi macierzyństwa i porodu oraz zwiększenie poczucia przynależności. W poniższym artykule zostaną zaprezentowane szczegółowo cele, obszary i formy edukacji psychologicznej w szkole rodzenia w kontekście najnowszych doniesień naukowych.
EN
The number of pregnant women who attend childbirth schools is growing year by year. It has become more common to include classes in psychology into the educational program, as well as the very important physiological care for the pregnant woman. This aims to increase the woman’s feeling of self-efficacy, help her work on negative beliefs about maternity and delivery, as well as to increase her sense of belonging. This article will present in detail the goals, areas and forms of psychological education in childbirth schooling taking into account the newest research in this field.
Year
Issue
6
Pages
149-158
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 • Uniwersytet Śląski Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
References
 • Andersson L., Sundström-Poromaa I., Wulff M., Implications of antenatal depression and anxiety for obstetric outcome, “Obstetrics & Gynecology” 2004, No. 104
 • Areskog B., Kjessler B., Uddenberg N., Identification of women with significant fear of childbirth during late pregnancy, “Gynecologic and Obstetric Investigation” 1982, No. 13
 • Areskog B., Uddenberg N., Kjessler B., Background factors in pregnant women with and without fear of childbirth.J. Psychosom, “Obstetrics & Gynecology” 1983, No. 2
 • Areskog B., Uddenberg N., Kjessler B., Fear of childbirth in late pregnancy, “Gynecologic and Obstetric Investigation” 1981, No. 12
 • Baglio G., Donati S., Spinelli A., Do antenatal classes benefit the mother and her baby?, “Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine” 2003, No. 13(2)
 • Bączyk G., Cebulska V., Koźlak V., Michalak M., Bajek A., Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży, „Problemy Epidemiologii i Higieny” 2011, nr 92(4)
 • Bieleninik Ł., Preis J., Bidzan M., Uwarunkowania więzi emocjonalnej z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciążach wielopłodowych i pojedynczych, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2010, nr 3(3)
 • Bielawska-Batorowicz E., Psychologia prokreacji jako dziedzina badań i obszar praktycznej działalności psychologa, „Przegląd Psychologiczny” 1999, nr 42(1-2)
 • Chazan B., Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży, [w:] Bręborowicz G. H. (red.), Położnictwo i ginekologia, Warszawa 2005
 • Czarnocka J., Slade P., Prevalence and predictors of posttraumatic stress symptoms following childbirth, “British Journal of Clinical Psychology” 2000, No. 39
 • Datta S., Metody łagodzenia bólu podczas porodu, Warszawa 2008
 • Fijałkowski W., Szkoła Rodzenia, Warszawa 1994
 • Fijałkowski W., U progu rodzicielstwa, Wrocław 1992
 • Glynn L. M., Schetter C. D., Hobel C. J., Sandman C. A., Pattern of perceived stress and anxiety in pregnancy predicts preterm birth, Health Psychology, “Health Psychology” 2008, No. 27
 • Guszkowska M., Lęk przed porodem i determinujące go czynniki – przegląd literatury, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2012, nr 5(3)
 • Kędziora S., Znaczenie wybranych czynników osobowościowych i sytuacyjnych w przebiegu ciąży, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Suplement” 1996, nr 13
 • Kołomyjec P., Suchocki S., Kędra-Rakoczy M., Wykształcenie i zachowania prozdrowotne ciężarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 2007, nr 43(3)
 • Kossakowska K., Profilaktyka depresji poporodowej – rola personelu medycznego w rozpoznawaniu czynników ryzyka i symptomów choroby, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, nr 19(4)
 • Krupa M., Jesteś całym moim światem – o ciąży, porodzie i małym dziecku, Warszawa 1997
 • Lesiński J., Profilaktyka bólów porodowych, Warszawa 1956
 • Łukasik R., Waksmańska W., Golańska Ż., Woś H., Różnice w wyobrażeniach matki i ojca o życiu prenatalnym dziecka, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007, nr 15
 • Ryding E. L., Wijma B., Wijma K., Post traumatic stress disorder after emergency cesarean section, “Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica” 1997, No. 76
 • Sipiński A., Kazimierczak M., Psychoprofilaktyka położnicza, [w:] Sipiński A. (red.), Opieka w położnictwie, Katowice 2012
 • Stelmasik-Turczyńska M., Adaptacja kobiety do roli matki w okresie ciąży – doniesienie z badań, [w:] Stopikowska M. (red.), Rodzicielstwo wobec wyzwań współczesnego świata, Gdańsk 2013
 • Syty K., Pilewska-Kozak A. B., Jakiel G., Reakcje kobiet i ich partnerów na fakt zaistnienia ciąży, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2008, nr 1(3)
 • Zasada J., Stopikowska M., Wybrane propozycje edukacyjne dla kobiet planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek, [w:] Stopikowska M. (red.), Rodzicielstwo wobec wyzwań współczesnego świata, Gdańsk 2013
 • Zawadzka B., Psychologiczne problemy chorych nefrologicznie, [w:] Bętkowska-Korpała B., Gierowski J. K. (red.), Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie, Kraków 2007
 • Kornas-Biela D., Polski model psychoprofilaktyki porodowej według prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, http://oplodnosci.pl/index.php/plodnosc/ciaza-porod-laktacja/170-polski-model-psychoprofilaktyki-porodowej-wedlug-profesora-wlodzimierza-fijalkowskiego, 29.12.2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2c4030c-c840-482a-8a47-df372ea0d9a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.