PL EN


Journal
2013 | 8 | 115-129
Article title

Wielokulturowa osada na stanowisku 8 w Głazowie, gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, badania przeprowadzone w 2007 roku

Content
Title variants
EN
Multicultural settlement at the site Głazów 8, Myślibórz commune, zachodniopomorskie voivodeship, excavations in 2007
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The multi-cultural settlement at the site Głazów 8 (AZP 40-09/25), Myślibórz commune, zachodniopomorskie voivodeship, was settled in three periods: towards the end of the Bronze Age, the end of the Hallstatt period and in the La Tène period. Earlier traces of human presence betray a camp character. They are dated to the late Palaeolithic, to Neolithic cultures: the late Linear Pottery culture, the Funnelbeaker culture, the Globular Amphora culture, to Epineolithic cultures: the Corded Ware culture and the Bell-Beaker culture. In turn, since the Early Middle Ages until the early modern period, the area of the site was used for agricultural purposes.
Journal
Year
Volume
8
Pages
115-129
Physical description
Contributors
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
author
References
 • Affelski M., Ignaczak M. 2010. Ze studiów nad schyłkiem kultury łużyckiej na pomorzu zachodnim. Osadnictwo końca epoki brązu i początków epoki żelaza na stanowiskach Głazów 2 oraz Głazów 8. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza. Gdańsk, 179-202.
 • Bukowski Z. 2003. Kierunki rozwojowe Pomorza w epoce brązu. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza 1, Od epoki kamienia do okresu rzymskiego. Gdańsk, 61-77.
 • Chachlikowski P., Ignaczak M. 2004. Kamieniarstwo. W: J. Bednarczyk, L. Czerniak, A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Kujawy. Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego. Poznań, 433-440.
 • Dąbrowscy I., K. 1968. Osada lateńsko-rzymska we wsi Piwonice, pow. Kalisz. Materiały Starożytne 11, 423-505.
 • Derrix C. 2001. Frühe Eisenfunde im Odergebiet. Studieren zur Hallstattzeit in Mitteleuropa. Bonn.
 • Domańska L., Rzepecki S. 2009. Wstęp; Ogólna charakterystyka wyników badań. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Gilewska S. 1986. Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny 58.
 • Grygiel R. 1984. The household clusters as a fundamental social unit of the Brześć Kujawski group of the Lengyle Culture in the Polish Lowlands. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 31, 43-334.
 • Ignaczak M. 2002. Ze studiów nad genezą kultury łużyckie w strefie Kujaw. Poznań.
 • Ignaczak M., Affelski J. 2008. Osadnictwo kultury łużyckiej w Łękach Górnych, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie. W: Lech Czerniak, J. Gąssowski (red.), Via Archaeologica Pultuskiensis 2. Osada wielokulturowa w Łękach Górnych gm. Krzyżanów, woj. łódzkie. Pułtusk, 9-60.
 • Ignaczak M., Affelski J. 2009a. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej na stanowisku 8 w Głazowie. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 8, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Ignaczak M., Affelski J. 2009b. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Głazowie. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Jurkiewicz B. 2009. Osada kultury jastorfskiej na stanowisku nr 8 w Głazowie, gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 8, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Jurkiewicz B., Machajewski H. 2006. Osadnictwo kultury przeworskiej z przełomu er oraz z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. W: J. Gąssowski, L. Czerniak (red.), Via Archaeologica Pultuskiensis 1, Osada wielokulturowa w Jankowie, gmina Piątek, woj. łódzkie. Pułtusk, 109-218.
 • Kaczmarek M. 2002. Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu. Poznań.
 • Kołacz M. 1995. Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko 1, gmina Grodzisk Mazowiecki. Barbaricum 5, 5-65.
 • Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. Warszawa.
 • Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Poznań.
 • Lasota-Moskalewska A. 1991. Hodowla i łowiectwo w Biskupinie na tle innych osiedli obronnych kultury łużyckiej. W: J. Jaskanis (red.), Prahistoryczny gród w Biskupinie. Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Warszawa, 185-196.
 • Lasota-Moskalewska A. 1997. Podstawy archeozoologii. Kości ssaków. Warszawa.
 • Machajewski H. 1995. Osada ludności kultury przeworskiej na stanowisku 1 w Kucowie, gm. Kleszczów, woj. Piotrków Trybunalski. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 37/38, 65-139.
 • Machajewski H., Pietrzak R. 2004. Z badań nad ceramiką naczyniową z okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań, 83-122.
 • Makowiecka M., Makowiecki D. 2009. Wyniki badań archeozoologicznych z miejscowości Głazów, stan. 8 (Aut. 87), gm. Myślibórz. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 8, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Makowiecki D. 2009. Wyniki badań archeozoologicznych z miejscowości Głazów, stan. 2 (Aut. 78), gm. Myślibórz. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Ostoja-Zagórski J. 1982. Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Pietkiewicz K., Ficyk M. 2009. Pozostałości osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 8, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Rzepecki S., Solecki Ł. 2009. Ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej. Ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej. Ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Ślady osadnictwa kultury amfor kulistych. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 8, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Szydłowski M. 2009. Zabytki kamienne ze stanowiska Głazów 8, gm. Myślibórz. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 8, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Twardy J., Forysiak J. 2009. Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa na stanowisku archeologicznym Głazów 8 (87) i w jego najbliższym otoczeniu. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 8, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Wąs M. 2009. Materiały krzemienne ze stanowiska Głazów 2, gm. Myślibórz. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 8, gm. Myślibórz (NR S3-87) (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Łódź.
 • Wesołowski S. 1983. Plemiona kultury łużyckiej na terenie Szczecina. W: W. Filipowiak, G. Labuda (red.), Dzieje Szczecina 1. Warszawa-Poznań, 280-468.
 • Wesołowski S. 1993. Nowsze badania nad kulturą łużycką na Pomorzu Zachodnim. W: Miscellanea Archeologica Thaddeo Malinowski dedicata quae Franciscus Rożnowski redigendum curavit. Słupsk-Poznań, 359-370.
 • Wesołowski S. 1996. Próba oceny stanu badań nad osadnictwem kultury łużyckiej na Pomorzu Zachodnim. W: E. Wilgocki, P. Krajewski, M. Dworaczyk, D. Kozłowska (red.), 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim. Szczecin, 27-47.
 • Wołągiewicz R. 1983. Przemiany kulturowe i osadnicze w kręgu jastorfskim i na jego wschodnim pograniczu. W: W. Hensel (red.), Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem. Wrocław, 83-106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2c820ea-bd4c-4daa-bb4d-d60ee729fffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.