PL EN


2017 | 6 | 2 | 8-18
Article title

Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób

Content
Title variants
EN
Doubts regarding the legal status of the domestic passenger air carriage contract
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji mających zastosowanie do umów krajowego przewozu lotniczego osób. Autor przeprowadza analizę obowiązujących unormowań, zwracając uwagę na ich zróżnicowaną genezę i wzajemne oddziaływanie na siebie przepisów prawa krajowego, konwencji międzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej. Ponadto w artykule opisano praktyczne konsekwencje obowiązywania poszczególnych aktów prawnych, przejawiające się w przyznaniu pasażerom w krajowym przewozie lotniczym konkretnych uprawnień. Niezależnie od powyższego, szczególną uwagę poświęcono pojawiającym się wątpliwościom co do przepisów prawa wewnętrznego mających zastosowanie do umowy krajowego przewozu lotniczego osób. Autor przedstawia problematykę związaną z obowiązującym na gruncie prawa przewozowego wyłączeniem spoza zakresu jego zastosowania przewozów lotniczych. Ponadto omówiono skutki przyjęcia powyższej konstrukcji, zwracając uwagę na niejasną sytuację pasażerów w lotniczych przewozach krajowych w odniesieniu do możliwości odstąpienia od umowy na podstawie regulacji prawa przewozowego.
EN
The aim of the article is to present regulations regarding domestic passenger air carriage contracts. The paper contains an analysis of the applicable provisions, drawing attention to their diverse origins and reciprocal interactions between domestic regulations, international conventions and European Union regulations. The article also contains an overview of the practical consequences of these regulations, manifested in the granting to passengers of particular rights. The paper focuses also on doubts surrounding domestic regulations applicable to the contract of domestic passenger air carriage. Presented further on is the issue of the exemption of air transport from the application of Polish Transport Law. The consequences of such exemption are described next, in particular the unclear matter of the right of passengers of domestic flights regarding the withdrawal from such contract on the basis of the provisions of Polish Transport Law.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
8-18
Physical description
Dates
published
2017-04-30
printed
2017-04-30
Contributors
 • Mgr Konrad Garnowski, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (362). https://doi.org/10.15611/pn.2014.362.01
 • Ambrożuk, D., Dąbrowski, D. i Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe: komentarz (Stan prawny na 4 lutego 2014 r). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dąbrowski, D. (2014). Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (362). https://doi.org/10.15611/pn.2014.362.06
 • Gniewek, E. i Burian, B. (2008). Kodeks cywilny: komentarz (3. wyd). Warszawa: Beck.
 • Gospodarek, J. (2011). Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Problemy Zarządzania, Finansów I Marketingu, (694).
 • Konert, A. (2010). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego (wyd. 1). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 • Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym (wyd. 1). Kraków: Zakamycze.
 • Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Beck.
 • Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: Beck.
 • Wesołowski, K. (2014). Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (362). https://doi.org/10.15611/pn.2014.362.30
 • Wesołowski, K. (2016). Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób. Marketing i Zarządzanie, 42, 201–215. https://doi.org/10.18276/miz.2016.42-14
 • Żylicz, M. (2002). Prawo lotnicze: międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2dc0409-bb15-4de5-942b-dc170609d013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.