PL EN


2014 | 3/2 | 243-252
Article title

Uwarunkowania ochrony środowiska w działalności rolniczej

Content
Title variants
EN
Environmental Conditions of Agricultural Activities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Agricultural production is carried out using environmental resources, renewable and nonrenewable. The study attempts to assess the agricultural activities in terms of environmental protection. Drew attention to the elements that constitute a threat to the environment. Carried out in the study analysis indicates an increase in the consumption of both fertilizers and chemical means of plant protection products in Poland in 2005–2012.
Year
Issue
3/2
Pages
243-252
Physical description
Contributors
References
  • Czyżyk F., Ocena zużycia nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych w aspekcie ochrony środowiska, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2011, nr 3. Domagała-Świątkiewicz I., Wpływ działalności rolniczej na środowisko naturalne, w: Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku. Nowe wyzwania i zagrożenia, red. K. Wiecha, H. Kołoczka, P. Kaszycki, Fundacja na rzecz Wspierania Badań Naukowych, Kraków 2005. Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Zużycie środków do produkcji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej, „Inżynieria Ekologiczna” 2013, nr 34. Kociszewski K., Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2013. Ochrona gruntów rolnych, w: Kodeks dobrej praktyki rolniczej, MRiRW – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004, s. 41-54, http://iung.pl/dpr/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf [dostęp: 14.04.2014]. Ochrona Środowiska 2013, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/SE_ochrona_srodowiska_2013.pdf. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla rolnika, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznań 2010, www.cdr.gov.pl/pol/wydawnictwa/ochrona_srod.pdf. Paczkowski L., Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, t. XI, z. 1. Popławski Ł., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. Rocznik statystyczny rolnictwa 2007, GUS, Warszawa 2013. Strużek B., Historia rolnictwa na ziemiach polskich na tle rozwoju rolnictwa na świecie, cz. 1, Wyd. SGGW, Warszawa 1966. Środki produkcji w rolnictwie 2002–2007; Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2011/2012; 2012/2013. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2012/2013, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl/gus/5840_1727_PLK_HTML.htm. Woś A., Zegar J., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002. Wrzosek J., Gworek B., Maciaszek B., Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2009, nr 39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2dc3f5c-7b5a-4c8e-87c0-ac88385e4b78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.