PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 106-111
Article title

Wybrane kierunki analizy kosztów

Authors
Title variants
EN
Selected directions of cost analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawia się wybrane kierunki analizy kosztów. W pierwszej części omówiono zagadnienia związane z analizą kosztów w ujęciu porównawczym i przyczynowym, w płaszczyznach ich struktury, dynamiki i odchyleń. W artykule odniesiono się również do kluczowych celów zarządzania kosztami. Zarządzanie kosztami uznano za element procesu doskonalenia działalności przedsiębiorstwa, odnosząc ich analizę do obszarów strategicznego i operacyjnego zarządzania.
EN
The article presents selected directions of cost analysis. The first part discusses issues related to cost analysis in a comparative and causal perspective, on their structure, dynamics’ and deviations’ levels. The article also refers to the key objectives of cost management. Cost management was considered an element of the company's business improvement process, referring its analysis to the areas of strategic and operational management.
Year
Volume
21
Issue
Pages
106-111
Physical description
Dates
published
2018-08
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, joak92@wp.pl
References
 • Boardmann A.E. et al., Cost-benefit anaklysis: concepts and practice, Pearson, Harlow 2017.
 • Brokemper A., Strategieorientiertes Kostenmanagement, Softcover Vahlen, München 1998.
 • Cooper R., Supply chain development for the lean enterprise interorganizational cost management, Canberra 2017.
 • Czubakowaska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.
 • Famielec B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Fillat J.L., Garetto S., Oldenski L., Diversification, cost structure, and the risk premium of multinational corporatuions, „Journal of International Economics” 2015, No. 2.
 • Garvey P.R., Book S.A., Covert R.P., Probability methods for cost uncertainty analysis: A systems engineering perspective, Paris 2014.
 • Gotze U., Kostenrechmung und Kostenmanagement, Springer, Berlin 2004.
 • Jarugowa A., Zarządzanie kosztami a metody rachunkowości zarządczej, [w:] A. Jarugowa i in., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 2000.
 • Kuraś Z., Zarządzanie kosztami w nowoczesnym przedsiębiorstwie, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2010, t. VII.
 • Michalczyk L., Wdrożenie systemu ERP dla celów controllingu sprzedaży, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i Implikacje Interdyscyplinarne” 2013, nr 2.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R. 74, z. 1.
 • Michalczyk L., Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kapitału własnego, „Pieniądze i Więź” 2013, nr 3.
 • Muenning P., Bounthavong M., Cost-effectiveness analysis inhealth: a practical approach, Elsever 2016.
 • Nowak E., Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami. Rozważania o relacjach, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2015, nr 245.
 • Nowak E., Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2015, nr 229.
 • Pankowiak J., Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poradnik menedżera, PTE, Warszawa 1999.
 • Rieckhof R., Bergmann A., Guenther E., Interrelating material flow cost accounting with management control systems to introduce resource efficency into strategy, „Journal of Cleaner Production” 2015, No. 3.
 • Rothaermel F.T., Strategic management, McGraw-Hill, New York 2015.
 • Shepard D.S., Cost-efectiveness, New York 1996.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle: vers un robot comptable, Masson, Paris 1987.
 • Tomczyk J., Relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem kosztami i controllingiem kosztów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2003, nr 13 (69).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2df4986-70e2-45a7-a39d-9288f6f8bf6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.