PL EN


2019 | 58 | 240-251
Article title

Ułatwienia organizacyjne dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Organizational facilitations of knowledge sharing in enterprises of Lubelskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje funkcjonujące w XXI w. muszą zdawać sobie sprawę z ważności czynników niematerialnych w budowaniu pozycji czy tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Wiedza jako niematerialny zasób ma duże znaczenie w kreowaniu wartości organizacji. Sprawne i skuteczne zarządzanie wiedzą pozwala na uzyskanie wielu korzyści, w tym poprawy jakości funkcjonowania organizacji czy też szybkiego przekazywania i wykorzystywania właściwych zasobów w odpowiedni sposób. Dzielenie się wiedzą, jako jeden z procesów zarządzania wiedzą, jest istotny nie tylko ze względu na ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji, ale również możliwość tworzenia nowej wiedzy lub rozwoju istniejącej. W pracy przedstawione zostaną wybrane aspekty dotyczące dzielenia się wiedzą w lubelskich organizacjach. Zwłaszcza w obszarze funkcjonowania organizacji i stosowanych ułatwień organizacyjnych dzielenia się wiedzą wśród pracowników.
EN
21st century organizations must be aware of the importance of non-material factors in building a position or creating a competitive advantage. Knowledge as an immaterial resource is of great importance in creating the value of an organization. Effective knowledge management allows organizations to get many benefits, including improving the quality of the organization or quickly transferring and using the right resources in an appropriate manner. Knowledge sharing as one of the knowledge management processes is important not only because of the continuous expansion of knowledge and skills of the organization’s employees, but also as the possibility of creating new knowledge or developing the existing one. The paper will present selected aspects of knowledge sharing in organizations of Lubelskie voivodeship, especially organizational facilitation of sharing knowledge among employees.
Year
Volume
58
Pages
240-251
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Bircham-Connolly, H., Corner, J., Bowden, S. (2005). An empirical study of the impact of question structure on recipient attitude during knowledge sharing. Electronic Journal of Knowledge Management, 32 (1), 1–10.
 • Cabrera, A., Cabrera, E.F. (2002). Knowledge-sharing Dilemmas. Organization Studies, 23 (5), 687–710. DOI 10.1177/0170840602235001.
 • Davenport, T.H., Prusak, L. (2000). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston: Harvard Business Review Press.
 • Krok, E. (2013). Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą – koncepcje diagnozy dla potrzeb zarządzania. Szczecin: Volumina.pl.
 • Leśnik, M., Dobrowolski, D. (2016). Zarządzanie wiedzą jako proces. Pobrane z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T2/t2_0085.pdf (2018.09.10). Marek, A. (2010). Rola kultury organizacyjnej w tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzyw organizacji. W: M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Między słowem a obrazem (s. 267–280). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • McDermott, R. (1999). Why information technology inspired but cannot deliver knowledge management. California Management Review, 41 (4), 103–117. DOI:10.2307/41166012.
 • Moczydłowska, J. (2005). Zarządzanie wiedzą – dylematy psychologiczne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1064, 170–179.
 • Peters, T. (1992). Liberation Management. London: Macmillan.
 • Plebańska, M. (2016). Technologiczne narzędzia zarządzania wiedzą a innowacje w przedsiębiorstwach sektora MSP. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 51 (6), 105–117.
 • Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Rudawska, A. (2013). Dzielenie się wiedzą w organizacjach – istota, bariery i efekty. Organizacja i Kierowanie, (4), 89–103.
 • Skrzypek, E. (2014). Zarządzanie wiedzą jako wymóg współczesności. Problemy Jakości, 2, 8–12.
 • Skrzypek, E. (2018). Bariery dzielenia się wiedzą w organizacji w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 53, 34–48. DOI: 10.15584/nsawg.2018.1.2.
 • Suurla, R., Markkula, M., Mustajarvi, O. (2002). Developing and Implementing Knowledge Management in the Parliament of Finland. Helsinki: Oy Edita Ab.
 • Von Krogh, G. (2011). Knowledge Sharing in Organizations: The role of communities. W: M. Easterby-Smith, M.A. Lyles (red.), Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. New York: John Wiley & Sons.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2f08028-25a0-4f09-b47c-dee3bd4774fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.