PL EN


2016 | 10 | 69-87
Article title

Visual Art in Nursery Schools

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper focuses on the possibilities of applying an interpretation of visual art in a nursery school. It defines the concept of visual arts and briefly deals with the issue of an interpretation of visual arts. It presents a preview of the educational project for the children, called Umělci v mateřské škole (Artists in Nursery School), which was published in a complete form within a separate publication. It stresses the importance of implementing visual arts in pre-primary education.
Year
Issue
10
Pages
69-87
Physical description
Contributors
References
 • Akimjaková, B., Oravcová, M. (2011). Using Interpretations of Religious Art Works in Religious Education within Primary Education. In D. Sikora, P. Mazur (Eds.) Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne [Contemporary Educational Strategies and Challenges]. Chełm.
 • Rochovská, I., Krupová, D. (2016). Umělci v mateřské škole [Artists in Nursery School], Prague: Portál.
 • Belko, J., (2009). Rozvoj osobnosti dieťaťa v prostredí súčasnej výtvarnej výchovy. Od výtvarného videnia, cez prežívanie a myslenie k výtvarnej expresii. [The Personal Development of a Child within the Environment of Current Fine Arts. From Artistic Visions through Experiencing and Thinking to Artistic Expression.] In I. Krupová, B. Akimjaková (Eds.), Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II. [Dimensions and Perspectives of the Development of the Personality of an Individual in the Current School II.] Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej university.
 • Dolejšová, J., Setkání s obrazem (6) Vincent van Gogh. In Pozitivní noviny. [Positive newspaper]. [online]. Cit. 12-03-2015. Available at: <http://www.pozi tivni-noviny.cz/cz/clanek2012050003>
 • Gero, Š. (2002). Verbálna interpretácia výtvarného diela [Verbal Interpretation of Artwork]. Banská Bystrica: Metodické centrum.
 • Gero, Š., Husár, J., Sokolová, K. (2004) Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia [Theory of Fine Arts and a Brief Overview of the History of Art]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.
 • Gero, Š., Tropp, S. (2000). Interpretácia výtvarného diela [Interpretation of Artwork]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.
 • Geržová, J., Hrubaničová, I. (1998). Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia [Key Terms of Fine Arts in the Second Half of the 20th Century]. Bratislava: Profil.
 • Guillame, M. (2012). Umenie v primárnom vzdelávaní. Študijný materiál pre študentov elementárnej pedagogiky [Art in Primary Education. Study Material for Students of Elementary Pedagogy]. Trnava: Trnavská univerzita.
 • Krupová, I., Krupová, D., Akimjaková, B. (2010). Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní [The Use of Fine Art Interpretation in Pre-pri mary Education]. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej University.
 • Pondelíková, R. (2015). Metódy a formy interpretácie výtvarného diela a ich využitie v procese výtvarnej edukácie [Methods and Forms of Interpretation of Art Works and Their Use, in the Process of Art Education]. Bratislava: Metodicko- -pedagogické centrum. Available at: <http://www.mpcedu.sk/library/files/ metody_a_formy_interpretacie_vytvarneho_diela_2912015.pdf>
 • Van Gogh gallery. [online]. Cit. 15-04-2015. Available at: <http://www.vangogh gallery.com/>.
 • Vincent van Gogh – Sunflowers. [online]. In Wikipedia. Cit. 11-04-2015. Available at: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_-_Sunflowers__ VGM_F458.jpg>.
 • Vincent van Gogh – Sunflowers. [online]. In Wikipedia. Cit. 11-04-2015. Available at: <http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gog>.
 • Visual Arts. In Encyclopedia of Art Education. [online]. Cit. 11-11-2009. Available at: <http://www.visual-arts-cork.com/definitions/visual-art.htm>.
 • Zezulková, E. (2013). Analýza vybraných rizikových projevů v oblasti komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku [Analysis of Selected Risk Manifestations in the Area of Communicative Competence in Children at a Preschool Age]. In B. Akimjaková., Ľ. Krajčíriková, , M. Oravcová, M. (Eds.) Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. [Tradition and Innovation in the Upbringing and Education of the Modern Generation of Teachers VIII.]. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej university.
 • Zezulková, E. (2014). Komunikační kompetence dětí v procesu vzdělávání [The Communicative Competence of Children in Education]. In M. Kaleja (Ed.), Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami [The Education of Preschool Children with Special Educational Needs]. Ostrava: Ostravská univerzita.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2f3360e-bf6e-4ebe-ab30-ffb5c9eb1188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.