PL EN


2017 | 14 (2) | 35-48
Article title

Nowelizacja postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi

Title variants
EN
Amendments to the Mediation Proceedings before Administrative Courts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znowelizowaną w 2017 r., postępowanie mediacyjne prowadzi mediator wybrany przez strony lub sąd. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne, zaś mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji oraz powinien sporządzić protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego.
EN
According to the act Law on proceedings before administrative courts amended in 2017, mediation proceedings shall be conducted by a mediator appointed by the parties or by the court. Mediation proceedings are not open and a mediator should stay impartial in conducting mediation. A mediator is entitled to receive remuneration and reim-bursement of costs related to the mediation and shall draft a protocol from medation proceedings.
Contributors
  • asystent w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
References
  • Dauter, Bogusław. 2004. „Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.” W Ius et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, red. Stanisław Pikulski [i in.], 93-101. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  • Federczyk, Wojciech. 2013. Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Naczelny Sąd Administracyjny. 2017. Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku. Warszawa: Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • Romanko, Agnieszka. 2015. „Organy mediacyjne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. X, 12, nr 2:47-69.
  • Romanko, Agnieszka. 2016. Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  • Sitarz, Mirosław. 2008. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2f6df2b-17ea-4dbd-ac50-0928b4508a25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.