PL EN


2015 | 36 | 4 | 209-223
Article title

Come educare una figlia secondo Bernardino da Siena

Authors
Content
Title variants
How to Educate a Daughter According to Bernardino of Siena
Jak wychować córkę według Bernardyna ze Sieny
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
Opinia mężczyzn na temat kobiety w okresie średniowiecza była bardzo różna: jedni uważali ją za córkę Ewy i powtarzali nauki św. Pawła czy Tertuliana, drudzy natomiast widzieli w kobiecie Maryję godną uwielbienia. Podobny brak jednomyślności dotyczył kwestii edukacji kobiet. Filip z Novary na przykład podkreślał, że edukacja powinna być zakazana wszystkim kobietom. Franciszek z Barberino natomiast uważał, że dziewczęta z rodzin szlacheckich powinny uczyć się sztuki pisania i czytania, aby w przyszłości móc zająć się swoimi dobrami, ale z drugiej strony odmawiał prawa do nauki córkom rzemieślników i kupców. Christina da Pisan uważała, że uczyć należy wszystkie kobiety, a Tour De La Landry podkreślał, że kobieta powinna potrafić przynajmniej czytać. Brakowało jednak dokładnych informacji jak powinna wyglądać edukacja dziewcząt. Bernardyn ze Sieny, jeden z najbardziej znanych kaznodziejów XV-wiecznej Sieny, widząc tę lukę, w swoich kazaniach nauczał między innymi, w jaki sposób należało wychować młodą dziewczynę. Słowa Bernardyna skierowane są zarówno do dziewcząt, jak i do ich opiekunów, którzy powinni bacznie obserwować zachowanie córek, zadawać im liczne obowiązki domowe, aby w przyszłości potrafiły prawidłowo zarządzać gospodarstwem męża. Bernardyn nauczał dziewczęta, komu powinny być posłuszne, jak miały mówić i czego słuchać, jak się ubierać i jakich zachowań uniknąć, aby dobrze wyjść za mąż.
EN
In the Middle Ages men’s opinions about the women were very different: some of them perceived women as the daughters of Eva and recalled the teachings of St. Paul or Tertullian, while others saw in them the embodiment of Mary worthy of adoration. Similarly, there was no agreement with respect to education of women. According of Philip of Novara, for example, education should be prohibited to all women, while Francis of Barberino thought that girls from noble families should know how to read and write so that, in future, they could take care of their proprieties, however he denied the right of the education to the daughters of artisans and merchants. Christina da Pizan believed that all women should study and Tour De La Landry emphasized that they should at least be able to read. However, there was no precise information on the scope of education for women. Bernardino of Siena, one of the most famous preachers of the fifteenth century, saw this deficiency and in his sermons he taught, among other things, how parents should educate their daughters. Bernardins’ words were addressed both to girls and to their parents who should observe the behaviour of their daughters, giving them different chores, so that, in the future they could properly manage their husbands households. Bernardino taught the girls whom they should obey, how they should speak and what to listen, how they should dress and what kind of behaviour they should avoid in order marry well.
Year
Volume
36
Issue
4
Pages
209-223
Physical description
Dates
published
2015-10-01
Contributors
author
 • UKSW, Warszawa
References
 • Albertano da Brescia, Trattati morali, Bologna 1873.
 • Bernardino da Siena, Prediche volgari sul Campo di Siena 1427, C. Delcorno (ed.), vol. I, II, Rusconi, Milano 1989.
 • Dhuoda, Educare nel Medioevo. Per la formazione di mio figlio Guglielmo, Jaca Book, Milano 1983.
 • Francesco da Barberino, Reggimento e costumi di donne, Bologna 1875.
 • Geoffroy Tour De La Landry, The Book of the Knight of La Tour-Landry: Compiled for the Instruction of His Daughters, London 1868.
 • Vita di Cristina di Markyate, Edizione critica e traduzione di A. A. Głusiuk, LAS, Roma 2013.
 • Aries P., Padri e figli nell’Europa medioevale e moderna, voll. 2, Laterza, Bari1976.
 • Bonatelli P., Lineamenti d’educazione e di storia della educazione femminile, La nuova Italia, Firenze 1942.
 • Casagrande C., La donna custodita in Duby G., Perrot M., Storia delle donne. Il Medioevo, Klapisch-Zuber Ch. (cur.), Laterza, Roma-Bari 2005.
 • Duby G., Matrimonio medievale, Il Saggiatore, Milano 1981.
 • Duby G., Perrot M., Storia delle donne. Il Medioevo, Ch. Klapisch-Zuber (cur.), Laterza, Roma-Bari 2005
 • Ennen E., Le donne nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1986.
 • Gatto L., Le grandi donne del Medioevo, Newton Compton Editori, Roma 2009.
 • Grégoire R., Il Matrimonio Mistico in Il Matrimonio nella società altomedievale. 22-28 aprile, Spoleto 1976
 • Magli I., L’etica familiare e la donna in S. Bernardino in Atti del convegno storico Bernardiniano. In occasione del sesto centenario della nascita di S. Bernardino da Siena, L’Aquila 7-8-9 maggio 1980, pp. 111-125.
 • Power E., Donne nel medioevo, Milano 1999
 • Power E., L’educazione delle donne in Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo, M. Pereira (cur.), Zanichelli, Bologna 1981, pp. 102-103.
 • Rusconi R., S. Bernardino da Siena, la donna e la «roba» in Atti del convegno storico Bernardiniano. In occasione del sesto centenario della nascita di S. Bernardino da Siena, L’Aquila 7-8-9 maggio 1980, pp. 97-110.
 • Xodo Cegolon c., Lo specchio di Margherita, per una storia dell’educazione femminile nel Basso Medioevo, C.L.E.U.P., Padova 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f300bf23-1186-4bbb-af00-39f31eb6a3d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.