PL EN


2010 | 1 | 1 | 122-128
Article title

Zmiany i tendencje zachodzące w uzyskiwaniu uprawnień zawodowych na poziomie wyższym

Content
Title variants
EN
Changes and tendencies setting in obtained on higher level professional authorizations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zagadnieniem wymagającym szybkiego rozwiązania jest silniejsze powiązanie kształcenia na wszystkich poziomach, a w szczególności na poziomie wyższym, z potrzebami rynku pracy.
EN
It is the exacting the quick solution question stronger connection of education on all levels, and in peculiarity on higher level, with needs of labour market.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
122-128
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
  • GUS – Rocznik statystyczny (2009), Warszawa.
  • Janka R.M. (2009), Procesy zachodzące w obszarze edukacji na poziomie wyższym [w:] Technika – Informatyka –Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, red. W. Furmanek, W. Walat, t. XI, Rzeszów, s. 62–68.
  • Projekt ustawy z 30.03.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, MNiSW, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, DzU 2002, nr 116, poz. 1004.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, DzU 2007, nr 164, poz. 1166.
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f30339f6-2ae0-44d8-b5e9-c3a892ba3ab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.