PL EN


2014 | 61 | 1: Praca Socjalna | 227-234
Article title

Instytucje i formy wsparcia dla żołnierzy powracających z misji

Title variants
EN
Institutions and Forms of Support for Soldiers Returning from the Mission
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie rola Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej nabrała innego znaczenia. Przełomowym momentem wielkich zmian był zamach terrorystyczny na World Trade Center z 11 września 2001 r., po którym świat stanął przed wielkim zagrożeniem, jakim jest ter­roryzm. Większość państw zdało sobie sprawę, że o wolność obywateli trzeba zacząć walczyć. Walkę z terroryzmem rozpoczęto w jej największej kolebce – w Afganistanie. Głównym narzędziem zwalczania terroryzmu jest wojsko. Polscy żołnierze biorący udział w misji pokojowej w Afganistanie są oceniani bardzo wysoko przez swoich międzynarodowych sojusz­ników. Jednak tak duże poświęcenie ma swoją cenę; żołnierze powracający z misji często borykają się z problemami psychicznymi, które wpływają na ich dalsze funkcjonowanie w rodzinie, środowisku lokalnym i społeczeństwie. Państwo stworzyło dla żołnierzy specjalne programy osłonowe, które mają na celu udzielenie pomocy uczestnikom misji oraz ich ro­dzinom. W prezentowanym artykule zostały omówione formy wspierania i pomocy dla żołnie­rzy, ich rodzin oraz bliskich.
EN
Nowadays, the role of the Polish Armed Forces took on an entirely different meaning. The crucial moment of great change was the terrorist attack on the World Trade Center September 11, 2001, after this terrible incident, the world faced a major threat of terrorism. Most countries have realized that the freedom of citizens must begin to fight, the fight against terrorism began in the cradle of the largest – in Afghanistan. The main tool in the fight against terrorism is military. A high level of training of soldiers, a special selection of the best candidates for emerging professionals ensures that the soldiers involved in the fight against terrorism cope with this task. And indeed it is the Polish soldiers involved in the Afghanistan mission in the eyes of its international allies are perceived and evaluated very highly. But so much sacrifice has its price, soldiers returning from missions often face mental health problems that affect their continued existence in the family, the local community and society. You created special programs for soldiers curtain to address the mission of helping the participants and their families. In the present article discusses the forms of support and assistance to soldiers and their families and loved ones.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
  • Chalmers A., Czym jest to, co zwiemy nauką, Wrocław: Siedmioróg 1993.
  • Czerniewska H., Tynkiewicz K. (red.), Instytucje Pomocy Społecznej, Warszawa 2008.
  • Łuniewska M., Goluch R. (red.), Człowiek ponad wszystko, Wrocław: Ministerstwo Obrony Narodowej 2005.
  • Pamięci Poległych w misjach poza graniami kraju, www.isaf.pamiecipoleglych. mon.gov.pl (dostęp: 25.10.2013).
  • Program Ministerstwa Obrony Narodowej. Program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin (mps).
  • Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, http://www.rodzinawojskowa.mw.mil.pl (dostęp: 25.10.2013).
  • Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach poza granicami państwa, http:// www.medycynatropikalna.pl/images/userfiles/file/artykuly/Udzial%20zolnierzy%20WP%20-%20artykul.pdf (dostęp: 25.10.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f306c7b5-c6d0-4859-968a-4458ae05d105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.