PL EN


2019 | 3(33) | 71-98
Article title

Innovative behavior of the Poznań agglomeration inhabitants in the transport services market

Content
Title variants
PL
Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The development of information and communication technologies, including in particular the modern development of mobile technologies, has an undeniable impact on people's lives and, consequently, on consumers' market behaviour. The growing popularity and capabilities of mobile devices, as well as the increasing availability of mobile Internet access, mean that in many markets companies are redefining their business models, in which the activities conducted via the Internet play an increasingly important role. This is particularly visible on the market of individual and public transport services, where thanks to mobile devices, as well as in consistency with trends in consumer market behaviours and the development of cities in accordance with the smart city concept, for several years now we can observe the emergence of innovative alternatives to traditional forms of transport. The pace of appearance of product innovations on the market depends, of course, to a large extent on the level of acceptance of innovation by consumers. The aim of the article is to determine the degree of innovativeness of the inhabitants of the Poznań agglomeration in the use of transport solutions available in Poznań. The research part presents the results of own research conducted in 2019 on a sample of 795 respondents. They showed that the inhabitants of the Poznań agglomeration are not afraid to use product innovations on the market of transport services and use them to a greater extent than in the case of the general population.
PL
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim współcześnie rozwój technologii mobilnych ma niezaprzeczalny wpływ ludzkie życie, a co za tym idzie - na zachowania rynkowe konsumentów. Rosnąca popularność i możliwości urządzeń mobilnych, a także coraz po-wszechniejszy dostęp do mobilnego Internetu sprawiają, że na wielu rynkach przedsiębiorstwa redefiniują swoje modele biznesowe, w których coraz większe znaczenie odgrywają działania prowadzone przez Internet. Szczególnie widoczne jest to na rynku indywidualnych i publicznych usług transportowych, gdzie właśnie za sprawą urządzeń mobilnych, a także w spójności z trendami w zachowaniach rynkowych konsumentów i rozwijaniem miast zgodnie z koncepcją smart city, od kilku lat obserwować można pojawianie się innowacyjnych alternatyw, w stosunku do tradycyjnych form transportu. Tempo pojawiania się na rynku innowacji produktowych, jest oczywiście uzależnione w dużej mierze od poziomu akceptacji innowacyjności przez konsumentów. Celem artykułu jest określenie stopnia innowacyjności mieszkańców aglomeracji poznańskiej w zakresie korzystania z rozwiązań transportowych dostępnych w Poznaniu. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w 2019 roku na próbie 795 respondentów. Pokazały one, że mieszkańcy aglomeracji poznańskiej nie obawiają się korzystać z innowacji produktowych na rynku usług transportowych i korzystają z nich w większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku ogółu populacji.
Publisher
Year
Issue
Pages
71-98
Physical description
Dates
online
2019-09
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Baruk A. I., Prosumpcja jako sposób na osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo. Zarządzanie i Finanse — Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 2/2016.
 • Baruk A. I., Iwanicka A. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41, t. 1, 2015.
 • Baruk A. I. Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności współczesnych nabywców, PWE, 2017.
 • GUS, 2012. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007–2011. Warszawa.
 • GUS, 2017. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa.
 • GUS, 2018. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa.
 • e-Commerce Polska. (2016). E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej, Warszawa.
 • e-Commerce Polska. (2019). E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-Commerce Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej, Warszawa.
 • Koniorczyk 2014. Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów, Handel Wewnętrzyny 2014; 3(350), 15–24.
 • DataReportal. Raport Digital 2018, https://datareportal.com/reports/digital-2018-poland
 • DataReportal. Raport Digital 2019, https://datareportal.com/reports/digital-2019-poland
 • Grzega U., Kieżel E. (2017). Trendy w zachowaniach konsumentów, W: M. Bartosik-Purgat (red.). Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe. Warszawa, PWN.
 • Mobee Dick. 2018. POLSKA. JEST. MOBI 2018 .
 • PWC. 2018. Polacy na zakupach. 5 filarów nowoczesnego handlu.
 • Zalega 2016. Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 46(2/2016).
 • Curtis, S. K.; Lehner, M., 2019. Defining the Sharing Economy for Sustainability. Sustainability, 11, 567.
 • Zgiep Ł., 2014. Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4(47), s. 193–205.
 • Sobiecki G. 2016. Sharing economy — dylematy pojęciowe [In:] red. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R., 2016. Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), Oficyna Wydawnicza SGH — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Pietrewicz J. W. i Sobiecki R., 2016. Przedsiębiorczość sharing economy, [w:] red. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R., 2016. Sharing Economy (gospodarka współdzielenia). Oficyna Wydawnicza SGH — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Banaszek M, 2018. Ekonomia współdzielenia w opinii urzędników i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego — wnioski z badań empirycznych. Ekonomia Społeczna Nr 1/2018, s. 57–67.
 • Vaskelainen, T. i Piscicelli, L. 2018. Online and Offline Communities in the Sharing Economy. Sustainability, 10, 2927.
 • Rada Miasta Poznania. (2017). Program Rowerowy Miasta Poznania 2017–2022 z perspektywą do roku 2025.
 • https://poznanskirower.pl/rekordy-wypozyczen-rowerow-miejskich-w-poznaniu-i-szamotulach/ [dostęp: 30.07.2019].
 • Gutkowska. 2011, Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, nr 1/2011.
 • Straal i Digital Poland 2018. Mobility as a Service PL. Warszawa.
 • Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations (Third Edition). The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc, Nowy Jork.
 • Styś, T., Tubis A., Zaborowski Ł. Inteligentny transport — wpływ na gospodarkę. Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2016.
 • Szul, E., Prosumpcja młodych konsumentów — korzyści i wyzwania dla firm. Studies & b Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, nr 88, 2018.
 • Wyszomirski, O. Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia. Transport miejski i regionalny, 12/2017.
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f309a1f3-3361-4301-89a1-325d48ad0e31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.