PL EN


2019 | 1 | 97-110
Article title

Działania wychowawcze w perspektywie oceny zachowań agresywnych / przemocowych uczniów

Authors
Content
Title variants
EN
Educational programmes in terms of assessing students’ aggressive / violent behaviours
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zarówno rodzina, jak i szkoła zobowiązane są do podejmowania współpracy w wychowaniu młodego człowieka. Dlatego też wychowanie winno być konsekwentne i trwałe, ukierunkowane na ukształtowanie wychowanka zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Na terenie szkoły, pomimo wdrażania programów profilaktyczno-wychowawczych, dochodzi do wielu działań agresywnych / przemocowych ze strony uczniów. Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie, że niezależnie od tego, jak mocno dane społeczeństwo jest osadzone w cywilizacji europejskiej, dochodzi w nim do podobnych wykroczeń ze strony młodocianych jednostek.
EN
Both the school and the family are obliged to cooperate in a young individual’s upbringing. Therefore, upbringing is to be consistent and persistent, directed at forming an individual in accordance with the expectations of society. Despite the implementation of numerous preventive and educational programmes one can still witness a lot of aggressive behaviour on the school premises. The following study aims to show that regardless of how strongly a given society is embedded in European civilisation, similar misdemeanours are made by the learners.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
97-110
Physical description
Dates
published
2019-06-28
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
References
 • Aktualność Tischnera, red. A Twardochleb, M. Piaskowska-Majzel, P. Kłodziński, Szczecin 2008.
 • Białek M., Funkcje oceny szkolnej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2008, nr 7.
 • Bobrowski K.J., Czabała J.C., Brykczyńska C., Zachowania ryzykowne jako wymiar oceny stanu zdrowia psychicznego młodzieży, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, nr 4 (14).
 • Cooley Ch.H., Human Nature and Social Order, New York 1964, [za:] Historia myśli socjologicznej, J. Szacki, Warszawa 2003.
 • Cooley Ch.H., Human Nature and the Social Order (revised edition), New York 1922, https://archive.org/details/humannaturesocia00cooluoft/page/178 [5.10.2018].
 • Dubis M., Pedagogiczne uwarunkowania agresji dzieci i młodzieży: rodzina – szkoła – cyberprzestrzeń – uzależnienia, Lublin 2016.
 • Dünkel F., Gebauer D., Geng B., Kestermann C., Mare-Balticum-Youth-Survey: Gewalterfahrungen von Jugendlichen im Ostseeraum, Mönchengladbach 2007.
 • Hałas E., Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Warszawa 1994.
 • Janczur E., Wartości jako wyznaczniki sensu życia, [w:] Wartości – społeczeństwo – wychowanie. Studia z pedagogiki społecznej, red. F. Adamski, Kraków 1995.
 • Mariański J., Sens życia – wartości – religia. Studium socjologiczne, Lublin 2013.
 • Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, przekł. zbiorowy, Warszawa 2008.
 • Nowak B.M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Warszawa 2012.
 • Oleś P., Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne, Lublin 1989.
 • Prima indagine sui comportamenti violenti a scuola, Roma 2008, https://www.cittadinanzattiva. it/files/approfondimenti/scuola/bullismo/I_Indagine_comportamenti_violenti_a_scuola.pdf [11.10.2018].
 • Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, przeł. H. Jankowska, Poznań 2004.
 • Skoczylas P., Żebrowski M.R., Ocena częstości występowania zespołu zachowań problemowych wśród młodzieży szkolnej w środowisku wielkomiejskim, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2009, nr 2 (90).
 • Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Warszawa 2012.
 • Woś M., Grzegorz Żuk. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki (recenzja), „Edukacja Humanistyczna” 2017, nr 1 (36).
 • Wrzesień M., Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży, E-bukowo 2009, http://pdf.helion.pl/e_03cw/e_03cw.pdf [5.10.2018].
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania. Tom 1. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 2001.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania. Tom 2. Urabianie osoby wychowanka, Warszawa 2001.
 • Znaniecki F., The Method of Sociology, New York 1934.
 • Znaniecki F., Wstęp do socjologii, Warszawa 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f30ecb28-e841-4d45-b7f6-61924ebeb55a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.