PL EN


2021 | vol. 65, nr 1 | 46-64
Article title

Warunki stymulujące i ograniczające kreatywność pracowników w zwinnej organizacji

Content
Title variants
EN
Conditions fostering and limiting employees’ creativity in agile organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skuteczne funkcjonowanie zwinnej organizacji wymaga odpowiedniego dostosowania do jej istoty rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Kluczowym wyzwaniem i warunkiem sukcesu zwinnej organizacji jest kreatywność jej pracowników. W związku z tym przedmiotem rozważań będą warunki kształtowania tej kompetencji. Autorki przedstawią model systemu ZZL w organizacji zwinnej oraz wskażą specyficzne cechy i narzędzia. Na tym tle wyjaśnią istotne różnice między elastycznym i zwinnym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Celem artykułu jest identyfikacja czynników sprzyjających rozwojowi kreatywności pracowników, a także ujawnienie potencjalnych barier w tym procesie. Do jego opracowania wykorzystano przegląd literatury przedmiotu i wyników badań wtórnych. Podstawę wnioskowania stanowią wyniki analizy przypadków oraz dobrych praktyk z firm stosujących z sukcesem zwinne zarządzanie.
EN
The effective functioning of an agile organization requires appropriate adaptation of solutions in the field of human capital management to its essence. The creativity of its employees is a key challenge and condition for the success of an agile organization. Therefore, the conditions for shaping this competence will be discussed. The authors will present a model of human capital management system in an agile organization and indicate specific features and tools. Based on this background, they will explain the significant differences between flexible and agile human capital management. The aim of the article is to identify factors contributing to the development of employee creativity, as well as to reveal potential barriers in this process. A review of the literature on the subject and the results of secondary research have been used to develop it further. The bases for conclusions are the results of the case studies and good practices of the companies successfully applying agile management.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
References
 • 12th State of Agile Report. (b.d.). Pobrano 22 lutego 2017 z https://explore.versionone.com
 • All-Agile HR? (2018). Erkenntnisse zum Reifegrad der HR-Funktion in der agilen Transformation (DGFP, Kienbaum, Whitepaper).
 • Agile Manifesto. (b.d.). Pobrano 13 grudnia 2018 z https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html
 • Andrzejewski, A., Kawecka, K. i Marciniak, T. (2020). Zwinne praktyki. ICAN Management Review Polska.
 • Bennis, W., Goleman, D. i O’Toole, J. (2009). Transparency: How leaders create a culture of candor. San Francisco: J-B Warren Bennis Series.
 • Brown, T. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: Harper Collins.
 • Buchanan, L. (2010). Meet the Millennials. Inc, 32(7).
 • Cafferkey, K. i Dundon, T. (2015). Explaining the black box: HPWS and organisational climate. Personnel Review, (5).
 • Czainska, K. (2013). Czynniki kształtują ce kulturę organizacyjną przedsię biorstw wielona- rodowoś cio- wych. Nauki Ekonomiczne, (24).
 • Crocitto, M. i Youssef, M. (2003). The human side of organizational agility, Industrial Management and Data Systems, 103(6).
 • Dweck, C. S, (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.
 • Dweck, C. S., i Hogan, K. (2016). How Microsoft uses a growth mindset to develop leaders. Harvard Business Review.
 • Gelb, M. (2017). Myś leć jak Leonardo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Gołębiowska, E. (2013). Zarzą dzanie w XXI wieku. Menedż er innowacyjnej organizacji. Przedsiębiorczość i Zarzą dzanie, XIV(12), II. Pobrano z http://piz.san.edu.pl
 • Hill, L. (2014). Collective genius: The art and practice of leading innovation. Harvard Business Review.
 • Jagoda-Sobalak, D. (2018). Projektowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 114.
 • Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Warszawa: PWE.
 • Juchnowicz, M. (2017). Organizacja samoangażująca w polskich realiach. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 43(3).
 • Kagner, E. (2013). 5 skills every leader needs to succeed in the digital world (IESE Publishing, Information Technologies Leadership and People Management, ART-2412-E). Barcelona.
 • Kelly, T., Littman, J. i Peters T. (2011). The art of innovation: Lessons in creativity from IDEO, America’s leading design firm. New York: Random House.
 • Korkosz-Gębska, J. (2014). Kreatywność i innowacje w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Pobrano z http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_956.pdf
 • Kosiec, R. (2019). Wybór narzędzi do zarządzania projektami. Pobrano z https://deviniti.com/pl/monday-app/wybor-narzedzia-do-zarzadzania-projektami/
 • Krawczyk-Sokołowska, I. (2014). Kreatywność stymulatorem postaw proinnowacyjnych w przedsię -biorstwie, Zeszyt Naukowy, (162).
 • Lipka, L. i Waszczak, S. (2012). Ekonomika kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulatora wzrostu społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, (114).
 • Lockwood, T. (2010). Design Thinking. Integrating innovation, customer experience, and brand value. New York: Allworth Press.
 • Manifesto for Agile Software Development. (2018). Pobrano 13 grudnia 2018 z https://agilemanifesto.org
 • MasConsulting. (b.d.). Pobrano z http://art.masconsulting.pl/uslugi#ProgramyIWarsztaty
 • Moczydłowska, J. (2018). Motywowanie pracownikó w do zachowań kreatywnych – perspektywa kadry menadż erskiej. Zeszyt Naukowy, (161). Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Olak, A. (2017). Organizacja zwinna – wyznaczniki oraz kierunki strategii prowadzące do zwinności przedsiębiorstwa. E-mentor, (1).
 • Prats, M. J., Siota, J., Gillespie, D. i Singleton, N. (2018). Organizational agility. IESE Business School University of Navarra, Oliver Wyman.
 • Raport. (2019). Skuteczne i sprawiedliwe wynagrodzenia – perspektywa menedżerów i pracowników. Warszawa: SGH.
 • Rahn, M. (2018), Agiles Personalmanagement. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, BestMasters. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23022-7_6
 • Rostkowski, T. (2014). Struktura procesu zarządzania kapitałem ludzkim. W: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje. Warszawa: PWE.
 • Sajdak, M. (2013). Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 4(1).
 • Serrat, O. (2009). Harnessing creativity and innovation in the workplace. Cornell University ILR School.
 • Skrzypek, E. (2014). Kreatywność a zarzą dzanie wiedzą . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej, 1(24).
 • Stachura, T. (2019). 5 sposobów na usprawnienie biznesu dzięki mapom myśli. Pobrano z:http://mapymysli.net/mapy-mysli/5-sposobow-na-usprawnienie-biznesu-dzieki-mapom-mysli/
 • Szymańska, B. i Staroń, P. (2018). Kreatywna przestrzeń dla millenialsów i zillenialsów, czyli jak pobudzić wyobraźnię i dać przestrzeń do pracy. Pobrano z http://www.fpiec.pl/futopia/kreatywna-przestrzen-dla-millenialsow-zillenialsow-czyli-jak-pobudzic-wyobraznie-dac-przestrzen-pracy
 • Temple, C. (2017). Picasso’s brain: The basis of creative genius. United Kingdom: Little, Brown Book Group.
 • Warzybok, M. (2017). Dokąd zmierza HR w 2017? (12th State of Agile Report). Pobrano 24 lutego 2017 z www.aon.pl
 • Włodarkiewicz-Klimek, H. (2018). Kapitał ludzki w kształtowaniu zwinności przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Wolińska-Skuza, A. i Skuza, M. (2019). Wpływ Design Thinking na rozwój przedsiębiorczości. Edukacja Ekonomistów i Managerów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3150394-4dab-40bb-8fde-4591f848e156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.