PL EN


2010 | 6 | 29-47
Article title

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Polsce

Title variants
EN
Public Aid for Entrepreneurs in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., wszystkie przepisy obowiązujące na poziomie wspólnotowym zostały włączone do naszego systemu prawnego. Oznacza to, że wszystkie kraje członkowskie udzielając wsparcia ze środków publicznych są zobowiązane do stosowania przepisów wspólnotowych w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej. Regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia, podporządkowane są realizacji zasad generalnych, które legły u podstaw porządku prawnego Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Te zasady to: przejrzystość, proporcjonalność i spójność. (fragment tekstu)
EN
Together with the Polish accession to the European Union on 1 May 2004, all legislation in force at Community level have been incorporated into our legal system. This means that all member countries by providing support from public funds are obliged to apply Community rules on the admissibility of state aid. (original abstract)
Year
Issue
6
Pages
29-47
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
 • Anusz J., Kotlewski D., Programy pomocowe Unii Europejskiej: zestawienie funduszy pomocowych Unii Europejskiej, wykorzystywanie funduszy europejskich, Wyd. C-H-BECK, Warszawa 2005.
 • Bełz G., Kształtowanie strategii w warunkach kryzysu, [w:] Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, red. nauk. Krzakiewicz K., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Benko G., Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1999.
 • Bossak J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna krajów i przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004.
 • Budzowski K., Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej: poradnik praktyczny, wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, KSW 2003.
 • Chmura A., Chmura R., Dobosz E., Gędłek M., Kruk M., Podgórska A., Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, broszura Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, wydana przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Dobosz E., Gędłek M., Podgórska A., Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, broszura Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, wydana przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Dzierżanowski M., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Analiza stanu i kierunku rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Evans A., European Community Law of State Aid, Clarendon Press, Oxford, 1997.
 • Głąbicka K., Europejska polityka regionalna, wyd. PWN, Warszawa 2004.
 • Godziszewski B., Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i instrumentów podstawą stosowania instrumentów konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. nauk. Stankiewicz M.J., Tonik, Toruń 1999.
 • Gołębiewski C., Droga do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000.
 • Gołębska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Grabowska G., Europejskie prawo środowiska, Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 • Grzeszczyk T., Międzynarodowe mechanizmy konkurencji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
 • Heropolitańska I., Kredyty i gwarancje bankowe, wyd. TWIGGER 2004.
 • Hint M., Ireland R., Strategic management - Competetiveness ang Globalization, 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3170432-5dee-45ab-817d-5998a6b81edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.