PL EN


2011 | 1 | 45-72
Article title

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY

Content
Title variants
EN
KARDYNAL STEFAN WYSZYNSKI'S VIEW OF LABOUR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wizja pracy Kardynała Stefana Wyszyńskiego dowodzi, że nic nie straciła na swojej aktualności i wciąż może być na nowo odkrywana i inspirować do wzbogacania teorii nauk zainteresowanych pracą. Szczególnie istotne wciąż pozostają kwestie pracy dostrzeżone już przez Kardynała, a odniesione nie tylko do potrzeby doskonalenia wytworu pracy, ale przede wszystkim człowieka, uznane za unijny priorytet. Człowiek w procesie pracy winien być świadomy pełnego wachlarza kwalifikacji, a w szczególności tych najcenniejszych dla kompetencyjności pracownika w pracy zawodowej. Kwestę tę ilustrują kwalifiacje społeczno-moralne określane wyznaczające stosunek człowieka do pracy, stopień jego identyfikacji z zawodem, stosunek do przełożonych, współpracowników, warunków pracy. Cechy te pozostają ważne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, owocując obopólnymi korzyściami, np. satysfakcją z pracy, wyższym wynagrodzeniem i następnie przekładają się na efekty ekonomiczne zakładu pracy, wyrażone lepszą jakością pracy i jej wytworów. Owe przymioty pracy Kardynał Stefan Wyszyński nazwał cnotami pracy. Wspaniale wpisują się one w kategorię ethosu w modelu cech osobowościowych człowieka i istotnie wzbogacając teorię pedagogiki pracy.
EN
Kardynal Stefan Wyszynski’s view on labour proves its timeless idea and it can still be rediscovered and inspire those interested in the theory of it. The issues of labour noticed by Kardinal Wyszynski are still im¬portant as they deal not only with the improvement of labour but also with man. In the process of work man should be aware of the variety of different qualifications and especially those which are needed for being competent in a chosen profession. Socio-moral qualities show man’s attitude to work, the level of identity with the job, his attitudes towards the bosses, colleagues and work conditions. It is in good interest for both an employee and an employer as it gives both the advantages such as job satisfaction, higher salary and later bringing economical benefit to the whole company due to the better quality of labour and products. Kardynal Wyszynski called those qualities as virtues of labour Wyszyński. They are blending in perfectly with the model of personal qualities and inreach the theory of pedagogy of labour.
Year
Issue
1
Pages
45-72
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Kadynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f317fd93-7097-4306-b946-ba2fbec4b4c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.