PL EN


2009 | 2 | 139-160
Article title

Wybrane czynniki konkurencyjności województwa mazowieckiego

Content
Title variants
EN
Competitiveness of mazowieckie voivodship against the background of Poland and European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań, prowadzonych w MBPR przez Zespół Studiów i Analiz, pt. Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej. Analiza poszczególnych czynników konkurencyjności pozwala na ukazanie pozycji województwa mazowieckiego na tle innych regionów Unii Europejskiej. Wybór czynników do analizy był uzależniony od dostępności porównywalnych danych. Badania wykonano na podstawie danych Eurostat, na poziomie regionalnym – NUTS-2. Analizowanymi czynnikami były: potencjał demograficzny, kapitał ludzki, rynek pracy, innowacyjność regionu, opieka zdrowotna, dochody ludności, infrastruktura transportowa i dostępność komunikacyjna. Ogólny poziom rozwoju został zobrazowany za pomocą syntetycznego wskaźnika mierzącego dochód narodowy brutto (PKB) na 1 mieszkańca.
EN
The article presents selected results of the research titled “Competitiveness of the Mazowieckie Voivodeship in comparison to Poland and European Union” carried out by Studies and Analyses Unit of the Mazovian Office for Regional Planning. Analysis of the particular factors of the competitiveness allows to present Mazovian Voivodeship in comparison to other EU’s regions. The factors’ choice was determined by the availability of comparable data. Analysis was based on Eurostat data on the regional level NUTS-2. Analysed factors were: demographic potential, human capital, labour market, innovativness of region, medical care, income of households, transport infrastructure and communications availability. General development level was pictured by the synthetic measure indicator – GDP per inhabitant.
Year
Issue
2
Pages
139-160
Physical description
Dates
published
2009-06
Contributors
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
author
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
References
 • MPBR 2009, Handel zagraniczny województwa mazowieckiego w 2007 r., Warszawa, maszynopis.
 • 2. Janasz, W., Kozioł, K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa.
 • 3. Kalinowski, T., 2007, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • 4. Kisiel, R., Koszyk-Białobrzeska, R., 2008, Władze samorządowe jako podmiot budujący konkurencyjność regionu [w;] Strzelecki Z. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 • 5. Pezzini, M., Allain-Dupre, D. 2008, OECD Territorial Review Poland, OECD.
 • 6. PZPWM 2004, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2004, Warszawa.
 • 7. Komisja Europejska 1999, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU, 1999, Komisja Europejska, Luxemburg.
 • 8. Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2007 r., Informacja sygnalna, GUS, opracowanie z dnia 30.05.2008 r.
 • 9. SRWM 2006, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), 2006, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • 10. Wysocka, E., 2006, Istota i czynniki konkurencyjności w regionie, „Wójt i jego gmina", nr 5, listopad 2006, s. 11.
 • 11. Terytorialne, 2006, Terytorialne uwarunkowania konkurencyjności i spójności. Regionalna różnorodność Europy i jej potencjały. Trzeci Raport Syntetyczny ESPON, na podstawie wyników z jesieni 2006, wersja polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • 12. MMR 2007, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://bip.mrr.gov.pl/po2007-2013/Kapital%20Ludzki/Documents/9e519dab764c4f28ba6a28e6d9df4c05POKL_zatwierdzony_7092007.pdf, dostęp w dniu 07.04.2009 r.
 • 13. Prognoza 2009, Prognoza Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca liczby pasażerów korzystających z transportu lotniczego oraz liczby operacji handlowych w polskich portach lotniczych do roku 2030, http://www.ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/04_2008/prognoza_ulc_08.pdf, dostęp w dniu 7.04.2009 r.
 • 14. Wojciechowski A., 2008, Teoria innowacji, WMARR S.A., Olsztyn, http://www.wmarr.olsztyn.pl/newsletter/files/file/Artyku%C5%82%20I%20-%20Teoria% 20i nnowacji.doc.,dostęp w dniu 21.03.2009 r.
 • 15. Statystyka Urzędu Lotnictwa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl/index.php?option= com_content&task=view&id=324&Itemid=466, dostęp w dniu 06.04.2009
 • 16. Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2007, Główne kierunki rozwoju lotnictwa ogólnego w Polsce w latach 2007-2010, 2007,Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa, http://www.ulc.pl/_download/opracowania/starga0907.pdf, dostęp w dniu 7.04.2009 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f31ebb82-b300-4104-a3b5-02b5477c5f7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.