PL EN


2020 | 6(161) | 47-67
Article title

Autonomia informacyjna jednostki a zgoda na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych

Content
Title variants
EN
Informational self-determination and consent to the processing of personal data by the employer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
By adapting the provisions of the Labour Code to EU regulations on personal data protection, the legislator has explicitly allowed employers to process personal data of employees and applicants for employment on the basis of their consent. However, the new provisions exclude the processing of data on convictions on this basis and limit the possibility of giving effective consent to the processing of sensitive data. The article attempts to analyze the solutions adopted in the context of the constitutional guarantee of informational self-determination. The author defends the thesis that the provisions of Article 221a § 1 and Article 221b § 1 of the Labour Code disproportionately interfere with an individual’s right to dispose of data concerning him or her. These provisions do not meet the criterion of the intervention’s necessity. The protective goal of the regulation, as established by the legislator, may be achieved by means of the legal instruments indicated in the article, which do not undermine the freedom aspect of the informational self-determination.
Year
Issue
Pages
47-67
Physical description
Contributors
 • Mgr Karol Grzybowski, uczestnik Prawniczych Seminariów Doktorskich, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, karol.grzybowski@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2556-3104
References
 • BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 15. Dezember 1983 — 1 BvR 209/83-, Rn. (1-215), <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020983.html>.
 • Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsgesetz 1983) vom 25. März 1982, Bundesgesetzblatt Nr. I, S. 369.
 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, Bundesgesetzblatt Nr. I, S. 1.
 • Komunikat UODO z 27 czerwca 2019 r., Nowelizacja Kodeksu pracy nie dała pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem, <https://uodo.gov.pl/pl/138/1076>.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, Dz.U. z 2020 r. poz. 1740.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Dz.U. z 2020 r. poz. 1320.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. z 2019 r. poz. 730.
 • Wyrok NSA z 1 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 249/09.
 • Wyrok NSA z 6 września 2011 r., sygn. akt I OSK 1476/10.
 • Wyrok SN z 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt I PK 37/08.
 • Wyrok SN z 6 grudnia 2018 r., sygn. akt II PK 231/17.
 • Wyrok TK z 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K. 21/96, OTK 1997/2/23.
 • Wyrok TK z 12 stycznia 1999 r., sygn. akt P 2/98, OTK 1999/1/2.
 • Wyrok TK z 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98, OTK 2000/1/3.
 • Wyrok TK z 19 lutego 2002 r., sygn. akt U 3/01, OTK-A 2002/1/3.
 • Wyrok TK z 12 listopada 2002 r., sygn. akt SK 40/01, OTK-A 2002/6/81.
 • Wyrok TK z 20 czerwca 2005 r., sygn. akt K 4/04, OTK-A 2005/6/64.
 • Wyrok TK z 13 września 2005 r., sygn. akt K 38/04, OTK-A 2005/8/92.
 • Wyrok TK z 17 czerwca 2008 r., sygn. akt K 8/04, OTK-A 2008/5/81.
 • Wyrok TK z 13 czerwca 2011 r., sygn. akt SK 41/09, OTK-A 2011/5/40.
 • Wyrok TK z 13 grudnia 2011 r., sygn. akt K 33/08, OTK-A 2011/10/116.
 • Wyrok TK z 22 lipca 2014 r., sygn. akt K 25/13, OTK-A 2014/7/76.
 • Wyrok TK z 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11, OTK-A 2014/7/80.
 • Wyrok TK z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt K 33/13, OTK-A 2014/11/120.
 • Wyrok TK z 20 stycznia 2015 r., sygn. akt K 39/12, OTK-A 2015/1/2.
 • Wyrok TK z 14 lipca 2015 r., sygn. akt K 2/13, OTK-A 2015/7/100.
 • Wyrok TK z 13 października 2015 r., sygn. akt P 3/14, OTK-A 2015/9/145.
 • Wyrok TK z 14 października 2015 r., sygn. akt Kp 1/15, OTK-A 2015/9/147.
 • Wyrok TK z 27 października 2015 r., sygn. akt K 5/14, OTK-A 2015/9/150.
 • Wyrok TK z 25 maja 2016 r., sygn. akt Kp 5/15, OTK-A 2016/24.
 • Wyrok TK z 11 października 2016 r., sygn. akt SK 28/15, OTK-A 2016/79.
 • Wyrok TK z 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt K 6/15, OTK-A 2018/24.
 • Wyrok TK z 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 19/17, OTK-A 2018/42.
 • Wyrok TK z 5 grudnia 2018 r., sygn. akt K 6/17, OTK-A 2019/1.
 • Wyrok TK z 8 stycznia 2019 r., sygn. akt SK 6/16, OTK-A 2019/3.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 151/10.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 20 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 719/11.
 • Blonski D., Florczak-Wątor M., Problem horyzontalnej skuteczności prawa do ochrony danych osobowych w świetle przepisów konstytucyjnych Polski i Szwajcarii, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 1(126).
 • Bosek L., Szydło M., komentarz do art. 31 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, C.H.Beck, Warszawa 2016.
 • Fajgielski P., komentarz do art. 4 RODO, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Fajgielski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Garlicki L., komentarz do art. 31 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Zubik M., komentarz do art. 24 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Hornung G., Schnabel Ch., Data Protection in Germany I: The Population Census Decision and the Right to Informational Self-determination, „Computer Law & Security Report” 2009, nr 1.
 • Kaczmarek-Templin B., Podstawy legalizacyjne przetwarzania danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych — wybrane zagadnienia, [w:] Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Kamińska-Pietnoczko A., Dane osobowe w zatrudnieniu, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 1.
 • Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H.Beck, Warszawa 2016.
 • Krzywoń A., Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Kulesza E., Dopuszczalność kontroli pracowników w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, [w:] Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Litwiński P., Barta P., Kawecki M., komentarz do art. 4 i 5 RODO, [w:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, C.H.Beck, Warszawa 2018.
 • Mednis A., Ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy — problemy interpretacyjne i konfrontacja z praktyką, [w:] Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. T. Wyka, A. Nerka, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Nerka A., komentarz do art. 5 RODO, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, C.H.Beck, Warszawa 2018.
 • Panowicz-Lipska J., komentarz do art. 24 k.c., [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, C.H.Beck, Warszawa 2018.
 • Pazdan M., komentarz do art. 23 i 24 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, C.H.Beck, Warszawa 2011.
 • Sibiga G., Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie, „Monitor Prawa Pracy” 2012, nr 3.
 • Stelina J., komentarz do art. 221 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, C.H.Beck, Warszawa 2018.
 • Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2016.
 • Walczak K., Ochrona danych osobowych kandydata do pracy w trakcie rekrutacji, [w:] Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. T. Wyka, A. Nerka, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Wołyniec A., Granice uprawnienia pracodawcy do zbierania danych osobowych pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę, „Radca Prawny” 2015, nr 3.
 • Zaradkiewicz K., Wolność „słabszego” do samookreślenia gospodarczego w świetle art. 76 Konstytucji RP, [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f31f0135-caa8-4456-aa16-06938fb7eda8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.