PL EN


2015 (R. XIV) | 2(56) | 9-23
Article title

Pedagogika społeczna wobec bierności, bezczynności i bezradności w doświadczeniu indywidualnym i społecznym

Content
Title variants
EN
Social pedagogy in the face of passivity, inaction and helplessness in the individual and social experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko społecznego uczestnictwa nieodłącznie związane jest z doświadczaniem przez jednostki rozmaitych rodzajów więzi uzasadniających je i promujących jednostki w ich społecznym bycie i zaangażowaniu. Więzi społeczne jakiekolwiek by one nie były ulegają wszakże atrofii w doświadczeniu biograficznym jednostki wraz ze spadkiem jej sił witalnych i sukcesywną lecz bezpowrotną utratą kręgu współdziałających z nią osób. Z taką sytuacją jednostki mają najczęściej do czynienia wchodząc – i pozostając – w wiek starszy, zwłaszcza w społeczeństwach gerontofobicznych. W artykule problem ten podejmowany jest i ukazany w kontekście socjopedagogicznej problematyki istoty owego doświadczenia i jego społeczno- -indywidualnych konsekwencji skutkujących bezczynnością, bezradnością i wreszcie biernością w obrazie jednostkowego i kategorialnego społecznego bycia. We współczesnych, zwanych ponowoczesnymi, społeczeństwach, kontynuujących i utrwalających gospodarkę kapitalistyczną i neoliberalny ład społeczny zjawisko to staje się udziałem nie tylko tej kategorii osób, sygnalizujących swoją biernością społeczną zagrożenie swojej i społecznej perspektywy egzystencjalnej.
EN
The phenomenon of public participation is strictly associated with experiencing, by units, of various types of bonds, justifying and promoting individuals in their social being and commitment. Social ties however, whatever they may be, are atrophied in the unitary experience of biography with the decrease of its vitality and the gradual but irretrievable loss of the circle of people interacting with it. With such a situation, individuals frequently face entering and remaining in older age, especially in gerontophobic societies. This paper shows this problem in the context of childcare training issues and the socio-personal consequences that result in inaction, passivity, helplessness and finally in the image of the individual. In contemporary so-called postmodern societies, continuing and perpetuating the neo-liberal capitalist economy and social order, this phenomenon becomes experienced not only by this category of person, signaling by its social passivity a threat to their social and existential perspective.
Issue
Pages
9-23
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Babbie E., (2007) Istota socjologii, Warszawa.
 • Bernard M., Scharf T. (red.) (2007), Critical Perspective on Aging Societes, Bristol.
 • Białyszewski H. (1967), Rola społeczna jako kategoria struktury, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • Borek P. (2007), Romowie w Polsce i Europie; historia, prawo, kultura, Kraków.
 • Brandt H. (2012), Starcy w demokratycznych Atenach – grupa wykluczona?, Poznań.
 • Carr Dawn C., Morgan L.A., Kunkel S.R. (2007), Aging Society and the Life Course, New York.
 • Cekiera Cz., (1991), Młodzież protestująca, poszukująca (chuligani, gitowcy, punki, rastafarianie, szpanerzy, sataniści), „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii”, nr 4.
 • Chlebowicz P. (2009), Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa.
 • Dahrendorf R., (2005), Homo sociologicus. O historii, znaczeniu i granicach kategorii roli społecznej, [w:], Socjologia. Lektury, Kycia M., Sztompka P. (red.), Kraków.
 • Derczyński W. (1967), Analiza pojęcia pozycji społecznej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • Dobrowolska D. (1992), Przebieg życia – fazy – wydarzenia, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Dubas E., Świtalski W. (red.) (2011), Uczenie się z biografii innych, Łódź.
 • Dudała J. (2004), Fani – chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Warszawa.
 • Dykcik W. (red.) (1996), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań.
 • Fabiś A. (red.) (2005), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Sosnowiec.
 • Ficowski J. (1989), Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa.
 • Flanczewska-Wolny M. (red.) (2007), Jakość życia w niepełnosprawności. Mity i rzeczywistość, Gliwice-Kraków.
 • Frąckiewicz L. (red.) (2008), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Warszawa.
 • Gajdzica Z. (red.) (2013), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków.
 • Giddens A. (2014), Europa, burzliwy i potężny kontynent, Warszawa.
 • Gore I. (1980), Wiek a aktywność życiowa, Warszawa.
 • Grotowska S. (2011), Seniorzy w przestrzeni publicznej. Kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, Kraków.
 • Gubrium J.F. (red.) (1976), Time, Roles and Self in Old Age, New York.
 • Hałas E. (1987), Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin.
 • Harris D.K. (2000), Teaching Sociology of Ageing and the Life Course, Washinton.
 • Hill R.D. (2009), Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Warszawa.
 • Hołyst B i inni (red.) (2002), Samobójstwo, Warszawa.
 • Janowski A. (1972), Hippisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa.
 • Janowski A. (2002), Hippisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, II wyd., Warszawa.
 • Kamiński M.M. (2006), Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Warszawa.
 • Keplinger A. (red.) (2008), Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, Warszawa.
 • Kijaczko S. (red.) (2003), Samobójstwo. Specyfika, problem, horyzonty badawcze, Opole.
 • Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Lublin.
 • Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.) (2010), Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, Warszawa.
 • Kotlarska-Michalska A. (red.) (2013), Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. XXIII.
 • Krause-Sikorska H., Klichowski M. (2013), Świat digital natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych, Poznań.
 • Krzyżowski L. i in. (2014), Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością, Łódź.
 • Maffesoli M. (2008), Czas plemion, Warszawa.
 • Manterys A. (2000), Klasyczna idea definicji sytuacji, Warszawa.
 • Manterys A. (2008), Sytuacje społeczne, Kraków.
 • Marin B. (2013), Welfare in an Idle Society, London.
 • Marzec-Holka K. (red.) (2005), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz.
 • Mielczarek A. (2011), Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Wrocław.
 • Milewski J. (2001), Romowie żyją wśród nas, Suwałki.
 • Milewski J. (2009), Romowie – przyszłość bez uprzedzeń, Suwałki.
 • Modrzewski J. (2004), Socjalizacja i uczestnictwo społeczne, Poznań.
 • Modrzewski J. (2007), Socjalizacja i uczestnictwo społeczne, Poznań.
 • Nawrocka J. (2013), Społeczne doświadczanie starości. Relacja pozasłowna, Kraków.
 • Nowak A. (2002), Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, Katowice.
 • Nowak A. (2012), Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Katowice.
 • Nowicka E. (2003), Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa.
 • Nowicka E. (1999), U nas dole i niedole. Sytuacja Romów w Polsce, Kraków.
 • Paleczny T. (1993), Grupy subkultury młodzieżowej: próba analizy – propozycje teoretyczne, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Pilch T., Sosnowski T. (red.) (2013), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa.
 • Piorunek M. (red.) (2010), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, Toruń.
 • Piotrowski P. (2012), Chuligani a kultura futbolu w Polsce, Warszawa.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2008), Pedagogika społeczna, Warszawa.
 • Riffkin J. (2001), Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław.
 • Saxena D.P. (2006), Sociology of Ageing, New Dehli.
 • Seligman M., Walker E., Rosenhan D. (2003), Psychopatologia, Warszawa.
 • Siedlecka E. (2014), Prawo Trynkiewicza, „Gazeta Wyborcza” z 25–26 stycznia 2014.
 • Sierakowska K. (2003), Rodzice, dzieci, dziadkowie. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939, Warszawa.
 • Skrzetuska E. i in. (2002), Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie, Lublin.
 • Slovenko K. (2008), Wykluczenie społeczne ludzi starszych jako wyzwanie polityki społecznej, [w:], Polityka społeczna i praca socjalna, Marzec-Holka K. (red.), Bydgoszcz.
 • Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa.
 • Synak B. (red.) (2000), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Gdańsk.
 • Synak B. (2003), Polska starość, Gdańsk.
 • Syrek E. (red.) (2010), Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu „civil socjety”, Katowice.
 • Szarfenberg R. (red.) (2010), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa.
 • Szarota Z. (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Kraków.
 • Szczegóła L. (2008), Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Warszawa.
 • Szymańczak M. (1984), Hippie, punk, poppers i inni. Szkic do monografii młodzieżowych stylów kontestacyjnych lat 80-ych, Warszawa.
 • Tylewska-Nowak B. (2001), Autonomia osób niepełnosprawnych w opinii wybranych grup społecznych, Poznań.
 • Urbański J. (2014), Prekariat i nowa walka klas, Warszawa.
 • Victor Ch. (2006), The Social Context of Ageing. A Textbook of Gerontology, London–New York.
 • Walicka J. (1987), Czciciele szatana, Warszawa.
 • Wilczyńska W. (2014), Młodzież na biegunach życia społecznego, Warszawa.
 • Weigl B., Różycka M. (2011), Romowie 2011. Życie na pograniczu, Warszawa.
 • Włodarczyk E. (2010), Wiek społeczny jako kryterium periodyzacji procesu socjalizacji, [w:], Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Dzieciństwo i młodość, Sipińska D., Modrzewski J., Matysiak-Błaszczyk A. (red.), Leszno.
 • Worach-Kardas H. (1987), Metoda biograficzna i badania orientacji wobec czasu u ludzi różnych grup wieku, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 • Worach-Kardas H. (1988), Fazy życia zawodowego i rodzinnego, Warszawa.
 • Worach-Kardas H. (2002), Wiek, [w:], Encyklopedia socjologii, t. 4, Frieske K. i in (red.),Warszawa.
 • Worach-Kardas H. (1983), Wiek a pełnienie ról społecznych, Warszawa.
 • Wójcik J. (1989), Podkultury młodzieżowe lat 80-ych. Wybrane problemy, Warszawa.
 • Wyklęty lud o jakim Marksowi się nie śniło, wywiad z G. Standingiem w „Gazecie Wyborczej” z dnia 22–23 listopada 2014.
 • Znaniecki F. (2011), Relacje społeczne i role społeczne, Warszawa.
 • Żuraw H. (2008), Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f321f440-29d0-4629-99c0-c8cd3ac521ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.