PL EN


2016 | 6 | 54-67
Article title

Buying Food for a Hungry Person in Poland: A Case of an Internet Discussion

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The goal of this paper is to investigate the communication emotions used by internet users when facing a situation in whichwhen a needy person asks for food; and, as well as to explore socio-emotional discourse practices for constructing a cultural image of a giver and a receiver of help. The results are discussed in light of Arlie Russel Hochschild’s concept of the emotion management and feeling rules and Candance Clark’s concept of sympathy margin.
Year
Issue
6
Pages
54-67
Physical description
Dates
published
2017-04-26
Contributors
 • Katedra Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
References
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (2007). Social Psychology, New York: Prentice Hall.
 • Bauman Z. (2012). Do Facebook and Twitter Help Spread Democracy and Human Rights? Social Europe Journal, May, 8. Retrieved from: https://www.socialeurope.eu/2012/05/do-facebook-and-twitter-help-spread-democracy-and-human-rights/# (18.06.2016).
 • Bauman Z. (1998). Work, Consumerism and the New Poor, Buckingham: Open University Press.
 • Bukowski A., Marmuszewski S. (1995). Żebrak i przechodzeń w przestrzeni publicznej [A Beggar and a Passser-By in Public Sphere]. In: S. Marmuszewski, A. Bukowski (eds.), Żebracy w Polsce [Beggars in Poland]. (pp. 155-176). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyńskia.
 • Cooley C.H. (1902). Human Nature and the Social Order, New York: Scribner’s.
 • CBOS [Center for Public Opinion Research]. (2000). Dobroczynność – dzieło pomocy potrzebującym [Charity – The Work to Help the Needy], Warszawa: Fundacja CBOS.
 • CBOS [Center for Public Opinion Research]. (2008). Komu i jak pomagać? Pomoc społeczna w opinii Polaków [Who and How to Help? Social Assistance in the Opinions of Poles], Warszawa: Fundacja CBOS.
 • CBOS [Center for Public Opinion Research]. (2012). Polacy o skali ubóstwa w kraju [Poles’ Opinions on the Scale of Poverty in the Country], Warszawa: Fundacja CBOS.
 • CBOS [Center for Public Opinion Research]. (2016). Aktywności i doświadczenia w 2015 r. [Activities and Experiences in 2015], Warszawa: Fundacja CBOS.
 • Clark C. (1987). Sympathy Biography and Sympathy Margin. American Journal of Sociology, 93(2), 290-321.
 • Czarnowski S. (1956). Ludzie zbędni w służbie przemocy [Redundant People in the Service of Violance]. In: Dzieła [Works]. Vol. 2. (pp. 186-193). Warszawa: PWN.
 • Czarnowski, S. (2006 [1956]). Ludzie zbedni w sluzbie przemocy [The Redundant People Serving for Violence]. Miscellanea Anthropologica et Sociologica VII, Special issue: Bezdomnosc [Homelessness], 95–105.
 • Foucault M. (1972). The Archaeology of Knowledge, London: Tavistock.
 • Geremek B. (1989). Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia [Mercy and the Gallows: Europe and the Poor from the Middle Ages to the Present Day], Warszawa: Czytelnik.
 • Geremek B. (1994). Poverty: A History. Transl. by Agnieszka Kolakowska, Oxford: Blackwell.
 • Gulbicka B. (2007). Interwencja państwa i instytucji pozarządowych na rzecz poprawy poziomu wyżywienia uboższej ludności [State and NGOs Activities in Improving Nutrition among the Poorest People]. In: B. Gulbicka, M. Kwasek. Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce [The Influence of Globalisation on Nutrition in Poland]. (pp. 28-35). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Hochschild A.R. (1979). Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of Sociology, 85(3), 551-575.
 • Kodeks wykroczeń [Code of Offences]. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., art. 58 i art. 104 [The Act of 20 May 1971. Paragraph 58, 104]. Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114 (07.03.2017).
 • Krajewski R. (2008). Prawo wobec kwestii żebractwa [Regulating Beggars]. Polityka Społeczna, 2, 10-13. Retrieved from: https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/10/ps_2_2008_r_krajewski.pdf (07.03.2017).
 • Król K. (2008). Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna [Bagging as a Social Issue in Modern Poland], Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 • Lepianka D. (2000). The Polish People and the Poor – The Society’s Perception of and Attitudes towards the Poor. Polish Sociological Review, 129, 17-34.
 • Malec M., Smyk M., Tyrowicz J. (2015). System, który nie działa. Analiza realizacji programu dożywiania dzieci w szkole [A System That Does Not Work. An Analysis of The Nutrition Program at Schools]. Group for Research in Applied Economics. Polska Akcja Humanitarna. Retrieved from: http://www.pah.org.pl/m/4766/pajacyk_raport_badanie_GRAPE_2015.pdf (18.06.2016).
 • Marchlewska M. (2014). Słodka bieda i gorzkie bogactwo? O stosunku Polaków do osób o różnym statusie socjoekonomicznym. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 [Sweet Poverty and Bitter Wealth? The Attitudes of Poles Towards People with Different Socio-Economic Status Based on the Polish Prejudice Survey 2013], Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Retrieved from: http://cbu.psychologia.pl/uploads/f_winiewski/PPS2%20raporty/Stereotypy_SES_MartaM_finAS.pdf (18.06.2016).
 • Marmuszewski S., Światłowski J. (1995). Rola żebracza i jej ekspresja [A Role of a Bagger and Its Expression]. In: S. Marmuszewski, A. Bukowski (eds.), Żebracy w Polsce [Beggars in Poland]. (pp. 122-154). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyńskia.
 • Mendel M. (2011). Heterotopias of Homelessness: Citizenship on the Margins. Studies in Philosophy and Education, March 2011, Volume 30, Issue 2, pp. 155–168, http://link.springer.com/article/10.1007/s11217-011-9226-y (07.03.2017).
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [Ministry of Family, Labour and Social Policy (Poland)]. (2014). Rząd kontynuuje program dożywiania dzieci i dorosłych [The Government Continues the Nutrition Program for Children and Adults]. Retrieved from: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5529,6932,rzad-kontynuuje-program-dozywiania-dzieci-i-doroslych.html (18.06.2016).
 • Montada L, Schmitt M., Dalbert C. (1986). Thinking about Justice and Dealing with One’s Own Privileges. A Study on Existential Guilt. In: H.W. Bierhoff, R. Cohen, J. Greendberg (eds.), Justice in Social Relations. (pp. 125-143). New York: Plenum Press.
 • Rimé, B. (2009). Emotion elicits the social sharing of emotion: Theory and empirical review. Emotion Review, 1, 60-85.
 • Shildrick T., Rucell J. (2015). Sociological Perspectives on Poverty. Report. Joseph Rowntree Foundation. Retrieved from: https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/sociological-perspectives-poverty-full.pdf (08.03.2017).
 • Stake R. E. (2005) Qualitative Case Studies. In: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research. (pp. 443-466). London: Sage Publications.
 • Stanaszek A. (2007). Niezbędni „zbędni” – czyli o ewolucji postaw wobec ubóstwa i ubogiego [The Need of the “Unwanted”– About the Evolution of the Attitudes to Poverty and the Poor]. Kultura i Historia, 11. Retrieved from: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/114 (18.06.2016).
 • Tarkowska E. (2013). Bieda, ubóstwo i inne kategorie dyskursu akademickiego w Polsce [Poverty, Social Exclusion and Other Categories of Academic Discourse in Poland]. In: E.
 • Tarkowska (Ed.) Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego [Discourses on Poverty and Social Exclusion]. (pp. 49-88). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Titmuss R. R. (1974). What is social policy? In: Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction. Edited by Stephan Leibfried and Steffen Mau. Volume
 • I. Analytical Approaches. Edward Elgar Publishing. Retrieved from: http://www.econ.boun.edu.tr/content/2015/summer/EC-48B01/Lecture%20Note-4_Titmuss_1974-06-30-2015.pdf (07.03.2017).
 • Tomasz Motyliński’s Facebook post and comments. Retrieved from: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692658690783128&set=a.447256321990034.95369.100001170105449&type=1 (18.06.2016).
 • Żebraczy biznes [Beggary as Business]. Retrieved from: http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2012/numer-83-022012/74371,Zebraczybiznes.html (18.06.2016).
Notes
DOI: 10.5604/01.3001.0009.9110 URL: https://sgege.aps.edu.pl/resources/html/article/details?id=145840
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f32401a4-e274-4421-9cbb-16bb7e28b16f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.