Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 1(15) | 45-86

Article title

Współpraca międzynarodowa w regionie peryferyjnym - na przykładzie województwa lubelskiego

Content

Title variants

EN
International Cooperation in Peripheral Region on the Example of Lubelskie Region

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Artykuł przedstawia powiązania międzynarodowe samorządów regionu lubelskiego. Powiązania samorządu regionalnego opisane są za pomocą analizy struktury urzędu i zasad polityki intraregionalnej dotyczącej współpracy międzynarodowej władz samorządowych. Powiązania samorządów gminnych opisane są na podstawie analizy wyników ankiety przeprowadzonej we wszystkich gminach regionu. Celem badania była odpowiedź na pytanie o przygotowanie samorządów regionów peryferyjnych do integracji europejskiej i do konkurencji w otwartej gospodarce światowej.
This article presents international relations of regional and local governments in lubelskie region. Analysis of the office structure and the rules of intraregional policy describe international relations of regional government. The most important research instruments used in gminas are the survey results conducted in all gminas in lubelskie voivoidship. The article's main goal is to answer the question of the preparation process of periphery local governments in the face of European integration and their compete ability in the open economy.

Contributors

 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Budżet województwa lubelskiego, 2003, Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego, marzec.
 • Dziemianowicz W., Herbst M., 2002, "Rola granicy państwa w rozwoju obszarów przygranicznych", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Galar R., 2001, "Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe" (w.) A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy- Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa: KBN.
 • Gałązka A., Mync A., 1999, "Zmiany społeczno-gospodarcze i infrastrukturalne na obszarach przygranicznych w warunkach otwierających się granic" (w.) A. Mync, R. Szul (red.), Rola granicy i współpracy trans granicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Informacja o działalności Związku Trans graniczne go Euroregion Bug, 2003, Materiał na sesję Sejmiku Województwa Lubelskiego, Chełm.
 • Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za lata 1999-2001 oraz za trzy kwartały 2002 roku jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Ministerstwo Finansów, styczeń 2003.
 • Informacja o współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego w roku 2002 oraz zamierzeniach na rok 2003, Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego, styczeń 2003.
 • Kukliński A. (red.), 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa: KBN.
 • Kurczewska J., Bojar H., 2002, Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen - wyniki badań społeczności pogranicza wschodniego, Warszawa: ISP.
 • Landes D.S., 2000, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa: Muza.
 • Miedziński M., 2001, "Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa" (w:) A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa: KBN.
 • Nowińska-Łaźniewska E., 2002, "Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Olejniczak K., 2002, "Rola położenia przygranicznego w rozwoju lokalnym - przykład miasta Sejny", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Orzechowska A., Karolczak T., 2001, Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w świetle badań ankietowych (przeprowadzonych w miesiącach maj - czerwiec 2002 r.), wewnętrzne dokumenty Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
 • Smętkowski M., 2002, "Rola położenia przygranicznego w rozwoju lokalnym - przykład Przemyśla", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, 2002, Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego.
 • Szlachta J., 2001, "Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską", Studia Regionalne i Lokalne, nr l (5).
 • Szul R., 1999, "Rola granicy w gospodarce - próba ujęcia teoretycznego" (w:) A. Mync, R. Szul (red.), Rola granicy i współpracy trans granicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Województwo lubelskie. Kontrakt wojewódzki. Tekst ujednolicony, Warszawa, 19 czerwca 2001 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f33093e1-7881-4151-a40c-d4bcfe9cb3ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.