PL EN


2019 | 17 | 259-274
Article title

Orientacje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie wobec kariery zawodowej

Content
Title variants
EN
Orientations of socially maladjusted young people towards their careers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których celem było poznanie odpowiedzi na problem główny zawarty w pytaniu: jakie orientacje zawodowe przejawia młodzież niedostosowana społecznie płci męskiej umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym? Placówka, w której zrealizowano badania, jest przeznaczona dla chłopców niedostosowanych społecznie w wieku 13–18 lat będących w normie intelektualnej. W postępowaniu badawczym została przyjęta strategia ilościowa, która wpisała się w paradygmat pozytywistyczny. Badania przeprowadzono za pomocą metody indywidualnych przypadków, do której dobrano technikę testu. Narzędzie badawcze stanowił wystandaryzowany kwestionariusz „Moja kariera”. Otrzymane wyniki badań pozwoliły poznać orientacje na karierę zawodową wśród grupy nieletnich.
EN
The study presents the results of the research, the aim of which was to get to know the answer to the main problem included in the question: what kind of professional orientation present maladjusted youth placed in the Youth Educational Center? The institution where the research was carried out is intended for socially maladjusted boys aged 13–18 who are in the intellectual norm. A quantitative strategy was adopted in the research procedure, that became part of the positivist paradigm. The research was carried out using the individual case method, to which the test technique was selected. The research tool was a standardized questionnaire „My Career”. The obtained results of the research allowed to know the orientations for a professional career among the group of minors.
Year
Issue
17
Pages
259-274
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
References
 • Fatyga B., Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury, [w:] Gliński P., Kościański A. (red.), Socjologia i Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2010
 • Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice pracy, [w:] B. Baraniak (red.), Wartości w pedagogice pracy, ITE-PIB, Warszawa – Radom 2008
 • Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, WSP, Bydgoszcz 1991
 • Jakimiuk B., Proces budowania kariery zawodowej, [w:] Kukla D., Duda W. (red.), Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym, Difin, Warszawa 2016
 • Jakimiuk B., Przygotowanie do kariery zawodowej w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji, [w:] W. Duda, D. Kukla (red.), Współczesne uwarunkowania rynku pracy, Akad. im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015
 • Koczniewska-Zagórska L., Nowacki T., Wiatrowski Z. (red.), Słownik pedagogiki pracy, Ossolineum, Wrocław 1986
 • Kukla D., Kurek D., Doradztwo w ponowoczesnym społeczeństwie ryzyka, [w:] D. Kukla (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary, UKSW, Warszawa 2009
 • Kwiatkowski S., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
 • Muszyński H., Wychowanie moralne, PWN, Warszawa 1980
 • Myszka L., Orientacja zawodowa jako kategoria teoretyczna i badawcza, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 33
 • Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, ITE-PIB, Radom 2004
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2007
 • Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe: wybrane metody badań, Difin, Warszawa 2009
 • Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, KOWEZIU, Warszawa 2003
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Żak, Warszawa 2001
 • Pomykało W., O mądrości, światopoglądzie i osobowości, Fundacja Innowacja, Warszawa 2004
 • Rifkin J., Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001
 • Schein E. H., Career Anchoros. Discovering Your Real Values, Jossey-Bass/Pfeifer Printing, San Francisko 1990
 • Solak A., Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności, UKSW, Warszawa 2004
 • Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003
 • Turska E., Kałmuk A., Orientacje zawodowe na zmieniającym się rynku pracy. Przewodnik dla doradców, Diaprezamus, Katowice 2010
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228
 • Wiatrowski Z., Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, ITE-PIB, Radom 2009
 • Wiatrowski Z., Praca człowieka – nieporozumienia, wątpliwości i realia, „Pedagogika Pracy” 2004, nr 42
 • Wiatrowski Z., Wyznaczniki i szanse bycia współczesnym pracownikiem, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, IBE, Warszawa 2007
 • Wieczorek A., Uniwersalna wartość pracy, „Oświata i Wychowanie” 2006, nr 8
 • Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Uwr., Wrocław, 1994
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f331dd2d-b3ab-4139-9ff0-3fd15ea5dce6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.