PL EN


2011 | 1 |
Article title

Debata nad związkiem poezji i polityki w Pamięci W. B. Yeatsa W. H. Audena i Elegii przed wojną A. Ostriker

Authors
Content
Title variants
EN
A debate regarding the relationship of poetry and politics in In Memory of W. B. Yeats by W. H. Auden and Elegy Before the War by A. Ostriker
Languages of publication
Abstracts
PL
Pamięci W. B.Yeatsa W.H.Audena i Elegia przed wojną Alicii Ostriker to dwie elegie „przedwojenne”, w których pierwiastek osobisty zestawiony jest z pierwiastkiem politycznym. Wiersz Audena ilustruje śmierć znanej osobistości na tle niespokojnych lat 30. XX wieku, kiedy powszechny był strach przed faszyzmem i jego reperkusjami. W długim, 7-fragmentowym dziele Ostriker ramą staje się portret zmarłej matki poetki, a wypełnieniem ognisty i ironiczny antywojenny manifest, w którym autorka nie tylko atakuje amerykański imperializm uwidaczniający się podczas II wojny irackiej, ale też zastanawia się nad sensem wojny i przemocy. Elegia urodzonego w Wielkiej Brytanii poety, a szczególnie użyta tam dwuznaczna fraza »poetry makes nothing happen«, jest punktem wyjścia i pretekstem dla Ostriker do zainicjowania dialogu na temat roli poezji i jej związku z polityką. Analiza obu wierszy w zestawieniu z esejami obojga autorów na temat poezji, ich innymi dziełami, a także „powojennymi elegiami” (The Shield of Achilles i The Eight and Thirteenth) pokazuje, że stanowisko obojga poetów odnośnie do roli poezji jest niejednoznaczne i zmienne. Ciekawe są również ich poetyckie rozważania w kontekście dylematu zasygnalizowanego w wierszu Ostriker pt. Wiersz 60 lat po Auschwitz, w którym poetka zastanawia się, jaki ma być kształt poezji i jej wydźwięk po Holocauście.
EN
In Memory of W. B. Yeats by W. H. Auden and Elegy Before the War by A. Ostriker are two “pre-war” elegies, in which the personal element is confronted with the political. The Auden’s poem portrays the death of a known figure with the background of the unsteady 30s of the 20th century, when the fear of fascism and its repercussions was common. In the long, 7-pieces work of Ostriker framework is the portrait of the poet’s dead mother, and the inlay is the ardent and ironic anti-war manifesto, in which the author not only attacks the American imperialism obvious during the Iraqi war, but she also meditates on the sense of war and violence. The elegy of the poet born in Great Britain, and especially the phrase “poetry makes nothing happen”, is the starting point and a pretext for Ostriker to initiate a dialogue regarding the role of poetry and its relationship to the politics. The analysis of both poems in regard to the essays of both authors discussing the sense of poetry, their other works, and also the “post-war elegies” (The Shield of Achilles and The Eight and Thirteenth) reveals that the stance of both of the poets regarding the role of poetry is ambiguous and unstable. Also interesting are their poetical considerations in the context of the dilemma indicated in the Ostriker’s Poem 60 Years after Auschwitz, in which the poet wonders, what should be the shape of poetry and its overtone after the holocaust.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Bibliografia
 • Burzyńska J., Stanulewicz D. (red.), PASE papers in literature and culture, Gdańsk 2003.
 • Carter R. (red.), Thirties poets: the Auden group, London 1984.
 • Corcoran N. (red.), The Cambridge companion to twentieth-century English poetry, New York 2007.
 • Dubaniowski R., The exiled imagination: the self and the North in English. Literature of the 1930s, [w:] Burzyńska J., Stanulewicz D. (red.), PASE papers in literature and culture, Gdańsk 2003.
 • Frost E., Hogue C. (red.), Innovative women poets: anthology of contemporary poetry and interviews, Iowa City 2006.
 • Hoggart R., On Auden – the preacher and the uncertainty of tone, [w:] Carter R. (red.), Thirties Poets: the Auden group, London 1984.
 • Hyres, S., On Spender, Auden and Day Lewis, [w:] Carter R. (red.), Thirties Poets: the Auden group, London 1984.
 • O’Neill M., The 1930s poetry of W. H. Auden [w:] Corcoran N. (red.), The Cambridge companion to twentieth-century English poetry, New York 2007.
 • Netografia
 • http://www.answers.com/topic/elegy, 27.10.2010.
 • Auden W. H., In Memory of W. B. Yeats, Spain 1937, http://www.poets.org/poet.php/prmPID/120, 22.10.2010.
 • Auden W. H., The Shield of Achilles, In Memory of Sigmund Freud, http://audensociety.org/poems.html, 22.10.2010.
 • Ostriker, A., Elegy Before the War, http://www.logosjournal.com/issue_3.2/ostriker.htm, 22.10.2010.
 • Ostriker, A., Poem Sixty Years After Auschwitz, http://www.poetrymagazine.com/archives/2003/April03/ostriker.htm, 24.10.2010.
 • Ostriker, A., The Eighth and Thirteenth, http://www.stosvet.net/12/ostriker/, 24.10.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3358224-1432-4f52-9523-b43f1f49dfee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.