PL EN


2018 | 2(974) | 133-147
Article title

Zależność kosztu kapitału jednostek gospodarczych od czynników o charakterze instytucjonalnym

Title variants
EN
Institutional Factors and the Cost of Capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była krytyczna analiza wybranych czynników instytucjonalnych oddziałujących na koszt kapitału przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono uwarunkowania teoretyczne dotyczące kosztu kapitału, najważniejsze metody ustalania kosztu kapitału oraz zależności między ryzykiem a kosztem kapitału. Omówiono wybrane czynniki instytucjonalne oddziałujące na koszt kapitału przedsiębiorstw. Za najważniejsze czynniki instytucjonalne uznano systemy prawne, rozwój giełd papierów wartościowych i sektora bankowego oraz jakość standardów rachunkowości. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu była analiza literatury przedmiotu.
EN
The article presents and critically analyses selected institutional factors affecting the cost of capital for enterprises. The paper presents the theoretical determinants of the cost of capital, the most important methods of determining this cost, and the relationship between it and risk. Selected institutional factors affecting the cost of capital were analysed. Legal systems, the development of stock exchanges, the development of the banking sector and the quality of accounting standards were recognised as the most important institutional factors. Analysis of the subject literature was the basic research method employed.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa (2009), red. W. Skoczylas, Stowa­rzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Andrzejewski M., Maślanka T., Mazur-Maślanka I. (2016), International Financial Reporting Standards (IFRS) and an Issue of Comparability of Assessments of Financial Standing of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange Made by the Auditors in the Reports on the Audit of the Financial Statements (w:) IFRS: Global Rules & Local Use, Anglo-American University, Prague.
 • Bancel F., Mittoo U.R. (2004), Cross-country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, „Financial Management”, vol. 33, nr 4.
 • Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R., Maksimovic V. (2000), Financial Structure and Economic Development. Firm, Industry, and Country Evidence, Policy Research Working Paper, nr 2423, The World Bank, Washington, DC.
 • Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Błach J. (2009), Ewolucja teorii struktury kapitału, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(1).
 • Booth L., Aivazian V., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V. (2001), Capital Structures in Developing Countries, „The Journal of Finance”, vol. 56, nr 1, https://doi.org/10.1111/ 0022-1082.00320.
 • Borowski K. (2014), Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji, Difin, Warszawa.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie finansami, cz. 1, PWE, Warszawa.
 • Chaplinsky S., Niehaus G. (1993), The Determinants of Inside Ownership and Leverage, „Quarterly Journal of Business and Economics”, vol. 32, nr 4.
 • Czekaj J., Dresler Z. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • DeAngelo H., Masulis R.W. (1980), Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation, „Journal of Financial Economic”, vol. 8, nr 1, https://doi.org/10.1016/ 0304-405x(80)90019-7.
 • Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Dziawgo D., Zawadzki A. (2001), Finanse przedsiębiorstw. Istota – narzędzia – zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Feltham G.A., Xie J. (1994), Performance Measure Congruity and Diversity in Multi-task Principal/Agent Relations, „The Accounting Review”, vol. 69, nr 3.
 • Goldberg S.R., Godwin J.H., Duchac J.E. (2001), International Treasury Management: Understanding the Cost of Capital, „Journal of Corporate Accounting & Finance”, vol. 13, nr 1, https://doi.org/10.1002/jcaf.1203.
 • Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J. (2013), Globalne uwarunkowania rachunkowości – systemy, procesy, zmiany, PWE, Warszawa.
 • Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J. (2014), Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Imhof M.J., Seavey S.E., Smith D.B. (2017), Comparability and Cost of Equity Capital, „Accounting Horizons”, vol. 31, nr 2, https://doi.org/10.2308/acch-51710.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kędzior M. (2011), Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw. Ujęcie rachunkowości i finansów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Klimczak K.M. (2008), Ryzyko teorii ekonomii, „Master of Business Administration”, t. 16, nr 6.
 • Lambert R.A., Lenz Ch., Verrecchia R.E. (2012), Information Asymmetry, Information Precision, and the Cost of Capital, „Review of Finance”, vol. 16, nr 1, https://doi.org/10.1093/rof/rfr014.
 • Li S. (2010), Does Mandatory Adoption of International Financial Reporting Standards in the European Union Reduce the Cost of Equity Capital?, „The Accounting Review”, vol. 85, nr 2, https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.2.607.
 • Maślanka T. (2007), Dylematy memoriałowego pomiaru rentowności (w:) Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin, Warszawa.
 • Maślanka T. (2009), Wartość czy zysk – rozważania na temat głównego celu zarządzania finansami przedsiębiorstwa (w:) Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, t. III: Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego, red. S. Owsiak, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miciuła I. (2012), Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 28.
 • Porta R.L., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. (1998), Law and Finance, „Journal of Political Economy”, vol. 106, nr 6, https://doi.org/10.1086/250042.
 • Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie (2010), red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 • Roberts C., Weetman P., Gordon P. (2008), International Corporate Reporting – A Comparative Approach, Pearson Education Limited, Harlow.
 • Sierpińska M., Jachna T. (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stulz R.M. (1999), Globalization, Corporate Finance, and the Cost of Capital, „Journal of Applied Corporate Finance”, vol. 12, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1999.tb00027.x.
 • Yip R.W., Young D. (2012), Does Mandatory IFRS Adoption Improve Information Comparability?, „The Accounting Review”, vol. 87, nr 5, https://doi.org/10.2308/accr_50192.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3391731-01fb-44db-be22-5bc9ebfaad9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.