PL EN


Journal
2013 | 8 | 449-465
Article title

Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku 3 w Stawie, gm. Czarnożyły, pow. wieluński, woj. łódzkie

Content
Title variants
EN
Report from rescue archaeological excavations at site 3 in Staw, Czarnożyły commune, Wieluń county, łódzkie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The archaeological excavations in Staw, Czarnożyły commune, Wieluń county, at site 3 embraced an area of 190 ares and revealed a total of 536 features of varied function and chronology. The site provided a large amount of relic material mainly in the form of ceramic flakes, flint artefacts, pugging and metal items. The recorded flint material bears testimony to human presence in the area since the end of the Palaeolithic. Also traces of Mesolithic and Neolithic communities were revealed, which bore relation to the Funnel beaker culture, as well as settlement of the Trzciniec culture. The majority of the relics can be attributed to the settlement of the early Lusatian culture from the 3rd-4th period of the Bronze Age. Other findings included materials of the Przeworsk culture from the end of the younger pre-Roman period and the beginning of the Roman period, as well as from the Middle Ages – both the early (9th-10th century) and the late (second half of the 14th and the 15th century).
Journal
Year
Volume
8
Pages
449-465
Physical description
Contributors
 • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
References
 • Abramek B. 1971. Cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej w Okalewie, pow. Wieluń. Sprawozdanie za lata 1966-1968, Sprawozdania Archeologiczne 23, 67-77.
 • Bargieł B., Libera J. 2006. Krzemienne „groty” znalezione w środkowej Polsce – ich chronologia i przynależność kulturowa. W: A. Stępień-Kuczyńska, M. Olędzki (red.), Cultura et politica. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Jerzemu Kmiecińskiemu. Łódź, 31-50.
 • Blajer W. 1999. Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich (= Prace Komisji Archeologicznej PAN – Oddział w Krakowie 30). Kraków.
 • Cyrek K. 1990. Ausgrabungen auf einer mesolithischen und neolithischen Fundstelle bei Łykowe in Mittpolen, Contribution to the Mesolithic in Europe. The fourth International Symposium – The Mesolithic in Europe. Luven, 281-293.
 • Cyrek K. 1996. Osadnictwo schyłkowo paleolityczne w Zakolu Załęczańskim doliny Warty. Łódź.
 • Czerniak L., Kabaciński J. 2003. Ślady osadnictwa z okresu schyłkowego paleolitu, późnego neolitu i wczesnej epoki brązu. W: L. Czerniak (red.), Wyniki badań archeologicznych w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie, stanowisko 9. Poznań, 55-61.
 • Dulinicz M. 2001. Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne. Warszawa.
 • Fogel J. 1979. Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. Poznań.
 • Fogel J. 1981. Broń ochronna i okazjonalna ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. Archeologia Polski 26:1, 147-190.
 • Galiński T. 2002. Społeczeństwa mezolityczne, Szczecin.
 • Gedl M. 1983. Die Nadeln in Polen I (Frühe und ältere Bronzezeit) (= Prähistorische Bronzefunde 13). München.
 • Jadczykowa I. 1986. Wczesnolateńskie cmentarzysko kultury łużyckiej na stanowisku 1 w Piaskach Bankowych, woj. skierniewickie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 33, 207-242.
 • Jadczykowa I. 1990. Ciałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej, z okresu halsztackiego D z Zalewu II, województwo sieradzkie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 35, 15-59.
 • Kabaciński J. 2003. Wytwórczość krzemienna. W: L. Czerniak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. 3, cz. 2. Wyniki badań na archeologicznych w Zabrzeziu, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 1. Poznań, 223-244.
 • Kłosińska E. 1997. Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty. Wrocław.
 • Kobyliński Z. 1988. Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza. Wrocław.
 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa.
 • Kozłowski J.K., Kozłowski S.K. 1977. Epoka kamienia na ziemiach polskich. Warszawa.
 • Kruppé J. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce 1-2. Wrocław.
 • Krzyszowski A. 2005. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Zakrzewie w powiecie sieradzkim. Fontes Archaeologici Posnanienses 40. 83-279.
 • Lasak I. 2001. Epoka brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim 2. Wrocław.
 • Libera J. 2001. Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza). Lublin.
 • Marchelak I., Tyszler L. 2003. Osada kultury łużyckiej z epoki brązu i okresu halsztackiego. W: R. Grygiel (red.), Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 6-7 w Kowalewicach, pow. Zgierz, województwo łódzkie (trasa autostrady A-2) (= Via Archaeologica Lodziensis 1). Łódź, 25-337.
 • Mikłaszewska-Balcer R., Miśkiewicz J. 1968. Cmentarzysko kultury łużyckiej z miejscowości Podule, pow. Łask, stanowisko 1. Wiadomości Archeologiczne 33, 3-113.
 • Niesiołowska E. 1971. Sprawozdanie z dotychczasowych badań na stanowisku 3 w Osjakowie, pow. Wieluń. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Seria Archeologiczna 18, 77-91.
 • Niesiołowska-Śreniowska E., Cyrek K. 1975. Mezolit w Polsce środkowej. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Seria Archeologiczna 22, 27-65.
 • Olędzki M., Teske G. 2004. Materiały ze zniszczonego cmentarzyska kultury przeworskiej w Gorzycach Wielkich (stanowisko 5), woj. wielkopolskie oraz uwagi na temat fibul A VI, 1 odmiany A158/162. W: M. Olędzki, J. Skowron (red.), Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy. Łódź, 147-164.
 • Papiernik P., Wąs M. 2002a. Osadnictwo późnopaleolityczne W: R. Grygiel (red.), Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie odkrywki „Szczerców” KWB „Bełchatów” S.A. na stanowisku nr 11 w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie. Łódź, 33-74.
 • Papiernik P., Wąs M. 2002b. Osadnictwo z młodszej epoki kamienia i początków epoki brązu. W: Grygiel R. (red.), Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie odkrywki „Szczerców” KWB „Bełchatów” S.A. na stanowisku nr 11 w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie. Łódź, 75-120.
 • Pelisiak A. 2003. Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu. Rzeszów.
 • Rosin R. 1963. Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu (= Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu 7:3). Warszawa.
 • Szymański W. 1967. Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI-VII w. Wrocław.
 • Wiklak H. 1963. Początki kultury łużyckiej w Polsce środkowej. Łódź.
 • Wójcikowa E., Makiewicz T. 1969. Sprawozdanie z badań kurhanów kultury trzcinieckiej w Strugach, pow. Wieluń. Sprawozdania Archeologiczne 20, 77-81.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f34bcc49-75aa-4c5b-81a9-11537d1e0246
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.