PL EN


2013 | 3(33) | 99-107
Article title

Migracje powrotne w województwie opolskim. Charakter zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju regionu

Authors
Title variants
EN
Return Migrations in Opolskie Voivodship — Their Character and Importance for the Development of the Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W regionie opolskim, który od kilkudziesięciu lat poddany jest procesowi permanentnej migracji zagranicznej, zagrażającej jego stabilnemu rozwojowi, podjęcie działań na rzecz ułatwienia powrotów migrantów można potraktować jako jeden z nieodzownych pakietów działań minimalizujących skutki niekorzystnych tendencji demograficznych. Ułatwienia powrotów, gdy posiadają trwały i konsekwentny charakter, mogą stać się ważnym czynnikiem pozwalającym na wykorzystanie potencjału reemigrantów. Choć w ostatnim czasie wzrasta znaczenie utylitarnego sposobu podejścia do problematyki reemigracji, to wydaje się, że na dzień dzisiejszy migranci mogą liczyć co najwyżej na informacje na temat sytuacji w kraju i ewentualnie sygnały przekonujące, że powrót może okazać się rozsądnym rozwiązaniem. Brakuje natomiast szerszych i bardziej konkretnych działań odwołujących się do kwestii gospodarczych i społecznych, których celem — z jednej strony — jest wykorzystanie potencjału reemigrantów (kapitału finansowego, doświadczeń, kwalifikacji, kontaktów), z drugiej — pomoc skierowana do osób mających problemy z adaptacją po powrocie z zagranicy.
EN
In Opolskie Voivodship — the area that is exposed to permanent foreign migrations and put at risk of losing its stable development — the implementation of actions that are meant to enable the return of migrants can be treated as one of the indispensable bundles of activities that minimalize the effects of adverse demographical tendencies. The convenience of returns may become an important factor that provide a way to benefit from the potential of re-migrants, only if it is constant and consistent. Although, recently, the role of a utilitarian approach to re-migration becomes more important, it seems that todays migrants can count, at most, on pieces of information concerning the situation of the country, or receive some signals that returning is a reasonable solution. The policy lacks broad and more specific actions that refer to economic and social matters. On one hand, their prospective aim is to use the potential of re-migrants (their financial capital, experience, qualifications, and contacts), and on the other — support that is focused on people having adaptation problems after returning from foreign countries.
Contributors
author
  • Politechnika Opolska
References
  • Dymek Ł., Solga B. (2011): Mapa Drogowa Reemigracji. Uniwersytet Opolski, Opracowanie w ramach projektu “Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy” [niepublikowane].
  • Solga B. (2013): Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
  • Szymańska J., Ulasiński C., Bieńkowska D. (red.) (2012): Zaraz wracam… albo i nie. Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego. Kraków, Centrum Doradztwa Strategicznego.
  • Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy. Raport Ekspercki. (2013), Opole, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3554089-58ad-486f-8865-4509e2f12ed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.