PL EN


Journal
2013 | 1 | 20-25
Article title

Struktura i zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Senegalu

Content
Title variants
EN
The structure and the functioning of the health care system in Senegal
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Republika Senegalu (Sénégal, République du Sénégal) leży w Afryce Zachodniej nad oceanem Atlantyckim. Należy do najuboższych i najbardziej zadłużonych krajów świata, w którym 80% ludności czynnej zawodowo zajmuje się rolnictwem. To kraj stanowiący mozaikę afrykańskich kultur, ale także pozostający pod silnym wpływem kultury europejskiej. Ludność zamieszkująca senegal charakteryzuje się wysokim poczuciem tolerancji, żyje w harmonii i poszanowaniu dziedzictwa poszcze- gólnych narodów, szczepów i religii. Tradycje islamu i chrześcijaństwa przeplatają się z wierzeniami tradycyjnymi, do których Senegalczycy są bardzo przywiązani. Dla Afrykanina choroba ma dwa wymiary fzyczny i religijny. korzysta on z osiągnięć współczesnej medycyny i usług uzdrawiaczy bez popadania w sprzeczność. Senegal należy do krajów tzw. Trzeciego Świata, które charakteryzują się strukturą populacji odmienną od krajów rozwiniętych. cechuje ją wysoki odsetek dzieci i młodzieży poniżej 14 lat, przewaga ludności wiejskiej nad miejską, specyfczna struktura chorób, a także ograniczone zasoby fnansowe i logistyczne kraju oraz niedostateczna liczba lekarzy i personelu pomocniczego. System opieki zdrowotnej w Senegalu jest zorganizowany na trzech różnych poziomach referencyjnych. Pokrywają się one z jednostkami administracyjno-terytorialnymi kraju. Finansowany jest z budżetu państwa; pomocne są także: składki społeczności lokalnych, udział gmin, komitetów zdrowia, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, inne subwencje i darowizny. liczba personelu medycznego i paramedycznego jest niewystarczająca; nie odpowiada potrzebom mieszkańców tego kraju. w 2006 roku w Senegalu: - jeden lekarz przypadał na 19 000 mieszkańców (zgodnie z zaleceniami WHO: 1 lekarz na 5000 – 10 000 mieszkańców); - jedna pielęgniarka na 8000 ludzi (wg WHO: 1 pielęgniarka na 300 mieszkańców); - jedna położna przypada na 12 000 kobiet w wieku produkcyjnym (WHO określa: 1 położna na 300 kobiet). Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikowi struktury systemu opieki zdrowotnej w Senegalu oraz problemów organizacyjnych, które go trawią.
EN
The Republic of Senegal is located in west Africa by the Atlantic ocean. The country belongs to the poorest and most indebted countries worldwide with 80 per cent of its population being engaged in agriculture. it is the country with a mixture of African cultures which also remains under the strong infuence of a european one. The population of Senegal stands out with a high sense of tolerance, lives in harmony, and holds high respect towards the heritage of other nations, tribes and religions. The traditions of islam and christianity blend together with the local beliefs which the people of Senegal feel a strong bond with. The illness or the disease is perceived by an African in two dimensions, the physical and the religious one. The achievements of the latest medical science and the services of local healers are used without falling into discrepancy. Senegal belongs to the Third World Countries which have a completely diferent structure from the Developed Ones. It is characterized with a very high percentage of children under the age of 14 in the whole population, the predominance of rural over the urban population, the specifc structure of the diseases and limited logistic and fnancial resources as well as insufcient number of doctors and nursing staf. The Senegal Health Care System is organized on three diferent referential levels. it refers to three diferent regions of the country. it is fnanced from the country’s budget which spends 10 per cent of its expenses on health. it might be subsidized by the contributions from local communities, health organizations, NGOs (nongovernmental organizations), and other donations. Apart from a signifcant improvement of medical and paramedical staf, its number is still insufcient and does not meet the needs. in 2006 in Senegal: 1 doctor accounted for 19 000 people, the WHO recommends 1 doctor for 5 – 10 thousand, 1 nurse accounted for 8 000 people, the WHO recommends 1 nurse for 300 people, 1 midwife accounted for 12 000 women in productive age, the WHO recommends 1 midwife for 300 women. The aim of the work is to bring the reader closer to the Heath Care System in Senegal and the organizational issues this country is struggling with.
Journal
Year
Issue
1
Pages
20-25
Physical description
Dates
accepted
2013-03-05
Contributors
 • Absolwentka studiów niestacjonarnych – pomostowych, Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
References
 • Midura M.: Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój kościoła katolickiego w Senegalu. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 2006. ISBN 83-69745-02-01.
 • Maik W. red.: Afryka II. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz; 1999. ISBN 83-86600-99-3.
 • Ministère de la santé et de la Prévention Médicale. République du Senegal, Ndiaye S., Ayad M.: Enqête démographique et de Santé Sénégal 2005, centre de Recherche pour le Developpement humain sénégal, Dakar oRc Macro, calverton, Maryland, USA, Avril 2006. Présentation du pays, objectifs et méthodologie de l’enquête. [cyt. 15.09.2010]. Dostępny na uRl: http://crdhvision.com/docs/eDs4-2005/01chapitre01.pdf
 • Binkowski A.: Almanach państw świata 2004. Warszawa: Książka i wiedza; 2004. ISBN 83-05-13328-1.
 • Statistiques Sanitaires Mondiales 2007, [cyt. 15.09.2010]. Dostępny na URL: http://www.who.int/whosis/Table%208_Fr.pdf
 • Mbiti JS: Afrykańskie religie i filozofia. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX; 1980. ISBN 83-211-0121-6.
 • Piłaszewicz S.: Religie Afryki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 2000. ISBN 83-235-0073-8.
 • Richard F., De Brouwere V.: Santé Publique. Notes de cours. Infirmièrs. Infirmières. Sages-femmes. Mars 2003. Anvers: Institut de Médicine Tropicale Prince Leopold ; 2003.
 • Czupryna A. in (red): Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. T.1. Kraków: „Versaliusz”; 2000. ISBN 83-85688-62-5.
 • Cuntry Heath Fact Sweet 2006, Senegal, [cyt. 21.09.2010]. Dostępny na URL: http://www.who.int/whosis/en/,
 • Service Régional de la Prévision et de la statistique de Diourbel. Situation economique et sociale de la Région de Diourbel en 2004. edition aout2005. [cyt. 21.09.2010]. Dostępny na URL: http://www.ansd.sn/publications/annuelles/ses_Region/siTecoDiouRbel_2004.pdf
 • Senagrosol – Consult., Octobre 2002: Communauté Rurale de Ngohé. Plan de Développement. Archiwum Gminy Ngohe.
 • Wojtczak A.: Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Warszawa: PZWL; 2009. ISBN 978-83-200-3860-6.
 • Ministère de la santé et de la Prévention Médicale, Manuel National de Strategie sur la Reference et la Contre Reference, Janvier 2006, en collaboration avec le Projet à la Région Médicale de Diourbel (ARMD phase ii) [cyt. 07.10.2010]. Dostępny na uRl: http://www. sante.gouv. sn/iMG/pdf/referencecontrereference.pdf
 • Iwaszkiewicz E.: Społeczny rozwój krajów Trzeciego Świata: ludność, zdrowie, wyżywienie. warszawa: Państwowe wydawnictwo ekonomiczne; 1975.
 • Politique de santé. [cyt. 07.10.2010]. Dostępny na uRl: http://www.sante.gouv.sn/spip.php?article82
 • Kulik T.B., Natalski M.: Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2002. ISBN 83-88063-96-0.
 • Analyse des indicateurs de moyens. [cyt. 12.10. 2010]. Dostępny na URL: www.sante.gouv.sn/spip.php?article83
 • Le systeme de santé du Sénégal. [cyt. 12.10. 2010]. Dostępny na URL:http://www.sante.gouv.sn/spip.php?article84
 • Włodarczyk C., Poździoch S.: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2001. isbn83-233-1450-0.
 • Republique du Sénégal, Minister de la santé et de la Prévention, Note a la très haute attention de Monsieur le Premier Ministre sur l »evolution du secteur de la santé de 2000 à 2010. Mars 2010. [cyt. 25.10.2010]. Dostępny na URL: http://www.sante.gouv.sn/iMG/pdf/evolutionsect.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f35858d4-c1ae-403c-b9b5-953836ae7f9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.